Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Girişimsel tedavi olanağı olmayan merkezimizde miyokard infarktüslü hastaların 2 yıllık mortalite oranları

Fatma Alibaz Öner, Mecdi Ergüney, Mustafa Kemal Arslantaş

Amaç: Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezimizde Ocak 2005-Aralık 2005 arasında Akut myokard infarktüsü (MI) tanısıyla hospitalize edilen 92 hastanın klinik, demografik özellikleri, hastane içi ve 2 yıllık mortalite oranlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Hastaların kayıtları geriye dönük incelendi. 2 yıllık mortalite bilgisi hastalar telefonla aranarak edinildi. İstatistik değerlendirmelerde SPSS 16.0 for Windows programı kullanıldı.

Bulgular: 92 hastanın yaş ortalaması 58.1±10.14 idi. Hastaların 73’ü erkek , 19’u bayan idi. Sekiz hastada ST elevasyonsuz MI, 84 (%91) hastada ST elevasyonlu MI tespit edildi. 41 hastaya (%45) trombolitik tedavi uygulanmış, 51 (%65)’ine hastaneye geç ulaşmaları yada kontrendikasyon bulunması nedeniyle trombolitik uygulanmamıştır. 17 (%18.4) hastada yatışı sırasında ölüm gerçekleşmiştir. Trombolitik uygulanan hastalarda hastane içi mortalite anlamlı derecede düşüktür (p:0.045). 33 hastada yatışı sırasında komplikasyon gelişmiştir. En sık kardiyojenik şok gözlenmiştir. Hastalar taburcu olduktan sonraki iki yıllık dönemde; trombolitik uygulanan ve uygulanmayan grup arasında AKS tekrarı açısından fark olmamasına karşın;trombolitik uygulanan hastalarda mortalite anlamlı derecede düşüktür (p<0,05).

Sonuç: Kardiyovasküler ölümler mortalitenin en sık sebebi olmasına karşın, ülkemizde akut koroner sendromlarda girişim yapabilecek merkez sayısı azdır. Bu durum merkezimiz gibi trombolitik tedavi yapan merkezlerin önemini arttırmaktadır. Çalışmamızda hastaların önemli bir kısmına hastaneye geç başvurmaları nedeniyle trombolitik uygulanamamıştır. Hastane içi ve 2 yıllkı mortalite trombolitik uygulananlarda anlamlı derecede düşüktür. Bu nedenle toplumun doğru bilgilendirilerek hastaneye erken başvurulması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, trombolitik, mortalite

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni