Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Meningomyelosel olgularımızda saptanan ek anomaliler ve operasyon zamanının prognoz üzerine etkisi

Ali Bülbül, Emrah Can, Sinan Uslu, Evrim Kıray Baş, Yüksel Şahin, Adem Yılmaz, Asiye Nuhoğlu

Amaç: Yenidoğan kliniğine meningomyelosel tanısıyla yatırılan hastaların klinik özellikleri ile operasyon zamanının prognoz ve ölüm oranı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2006-Aralık 2009 tarihleri arasında meningomiyelosel tanısı ile yatırılan tüm bebekler çalışmaya alındı. Bebeklerin klinik özellikleri, defektin bölgesi, boyutu, ek anomali varlığı, operasyon zamanı, uygulanan tedavi modelleri, erken dönem hastalık ve ölüm oranı verileri ve yenidoğan dönemi (ilk 28gün) içindeki izlemleri prospektif olarak kaydedildi. Operasyon zamanının prognoz ve ölüm üzerine etkisi incelendi.

Bulgular: Çalışma süresince 40 bebek değerlendirildi. Bebeklerin %49‘u kız, ortalama doğum ağırlığı 3280±450 g, boy 47,3±3,3 cm, baş çevresi 37,4±5,1 cm ve ortalama anne yaşı 25,1±5,2 yıldı. Tüm grupta gebelikten önce folat desteği alan anne yoktu. Olguların %70’ine antenatal meningomiyelosel tanısı konmuştu. Meningomiyelosel %6 torakolomber, %6 servikal ve %85 lomber bölgedeydi. Meningomiyelosel kesesinin ortalama çapı 5,6±2,1 cm iken %70 (n:28) bebekte cilt defekti vardı. Ek anomali olarak %50 (n=20) hidrosefali, %18 (n=7) pes ekinovarus, %17 (n=6) pelvikalisyel ektazi, %7 (n=3) kalça eklemi displazisi, %7 (n=3) Arnold Chiari malformasyonu ve %7 (n=3) hidronefroz saptandı. Ortalama operasyon zamanı 3.5±2,1 gün, yatış süresi 10.8±7.2 gün ve antibiyotik kullanım süresi 7.2±3.2 gün idi. Yirmi bir olguya otolog cilt greft uygulaması yapıldı. Operasyon süresinin 3 günün üzerinde olan bebeklerde yatış süresi, uygulanan antibiyotik süresi ve komplikasyon oranının yenidoğan döneminde yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p 0,04; p 0,02 ve p 0,01).

Sonuç: Yenidoğan döneminde meningomyelosel tanısı alan hastaların tedavisinde ilk 3 gün içerisinde opere edilmesi hastanede kalış süresini, kullanılan antibiyotik süresini ve komplikasyon oranını anlamlı olarak azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, meningomyelosel, prognoz, operasyon zamanı, komplikasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni