Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft açıklığı üzerindeki etkisi

Osman Akın Serdar, Sinan Arslan, Tolga Doğan, Can Özbek, Taner Kuştarcı

Amaç: Çalışmamızda koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin baypas greft açıklığı üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2004 - Mayıs 2009 tarihleri arasında koroner anjiografisi yapılan 323 koroner arter baypas greftli hastanın kayıtları incelendi. Katılımcılar baypas greftleri açık olan 199 ( 151‘i erkek, 48‘i kadın) hasta ve en az bir greftin total oklüzyonu saptanan 124 (104‘ü erkek, 20‘si kadın) hasta olarak 2 gruba ayrıldı. Ortalama trombosit hacmi değerinin baypas greft açıklığı üzerine etkisi ile yaş, cinsiyet, sigara, diyabetes mellitus, obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi risk faktörleri, hastaların kullandığı ilaçlar, kan biyokimyası ve baypas sonrası geçen süreleriyle olan ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Her iki grup arasında yaş (p=0,091),cinsiyet (p=0,087), hipertansiyon (p=0,180) diyabetes mellitus (p=0,204), hiperlipidemi (p=0,644),sigara kullanımı (p=0,856) arasında belirgin bir fark saptanmazken obezite 1. grupta daha fazla izlendi (p=0,035). Baypas sonrası geçen süre 1. grupta 8,75±4,35 yıl, 2. grupta 10,56±6,02 yıl olarak belirlendi. (p=0,006). Ortalama trombosit hacmi baypas grefti tıkalı olan grupta anlamlı derecede yüksek bulundu (10.5±5.6 fl ve 8.8±1.4 fl, p<0,001). 1. grupta nitrat kullananların oranı (p=0,01) 2. grupta da Warfarin kullananların oranı (p=0,040) diğer gruba göre daha yüksek saptandı.

Sonuçlar: Çalışmamızda artmış ortalama trombosit hacmi (OTH) değerinin baypas damarı kapalı olan hasta grubunda, açık olan hasta grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdik. Bu durum OTH değeri yüksek olan koroner baypas greftli hastalarda daha yoğun anti-trombosit tedavinin gerekebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ortalama trombosit hacmi, OTH, koroner baypas operasyonu, greft açıklığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni