ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Contralateral ear findings in chronic otitis media [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-94914 | DOI: 10.5350/SEMB.20171129090822

Contralateral ear findings in chronic otitis media

Özlem Ünsal, Bilge Türk, Nurullah Seyhun, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Chronic otitis media (COM) reveals a spectrum of otoscopic findings and both of the ears may be affected in different degrees. The analysis of contralateral ear in patients with COM is important to detect the early signs of the disease. This may provide to follow-up and treat abnormalities in contralateral ear without delay. Therefore, we aimed in this study to investigate the otoscopic and audiologic findings of contralateral ear of patients with COM.
Material and Methods: The institutional data of patients who had surgical treatment between 2014 and 2017 due to COM were reviewed. Supurative ears with cholesteatoma, polyps, refractory otorrhea to medical treatment and ears with dry middle ear mucosa, with otorrhea responsive to medical treatment, and without cholesteatoma were assigned in two groups (Group 1 and Group 2, respectively). All patients were analysed by means of perforation, retraction, myringosclerosis, atrophy and audiological results before the groups were compared.
Results: Approximately fifty percent of contralateral ears of patients with COM had abnormalities at otoscopic examination in both groups.Tympanic membrane retraction in Group 1 was observed higher than in Group 2 and the difference was statistically significant (p<0.05). Both of the mean air and bone conduction thresholds of the contralateral ears in Group 1 were also found to be elevated when compared with Group 2 and the differences were statistically significant (p<0.05).
Conclusion: COM may be seen bilaterally due to the same predisposing factors affecting the ears. Therefore, detection, follow-up and early treatment of abnormalities of contralateral ear associated with otitis media have clinical importance to prevent or retard progression of these abnormalities to COM.

Keywords: Chronic otitis media, contralateral ear, retraction

Kronik Otitis Mediada Kontralateral Kulak Bulguları

Özlem Ünsal, Bilge Türk, Nurullah Seyhun, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Kronik otitis media (KOM) bulgular spektrumu gösteren ve her iki kulağı etkilebilen bir hastalıktır. KOM tespit edilen kulaklarda kontralateral kulak bulgularının değerlendirimesi hastalığın bu kulaktaki öncü belirtilerinin belirlenmesi, takip ve erken tedavi olasılığı tanıması açısından önemlidir. Bu çalışmada KOM nedeniyle opere edilen hastaların kontralateral kulak bulgularını (otoskopik ve odyolojik) araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: 2014-2017 yılları arasında kliniğimzde KOM nedeniyle opere edilen hastaların dataları retrospektif olarak incelendi. Süpüratif, tedaviye yanıtsız, kolesteatomlu kötü kulaklar ve kuru, tedaviye yanıt veren otoreli, kolesteatomsuz kulaklar iki grupta toplandı. Her iki gruptaki kontralateral kulaklar perforasyon, retraksiyon, miringoskleroz ve atrofi açısından değerlendirildi ve gruplar karşılaştırıldı.
Bulgular: Her iki grupta, kontralateral kulakların yaklaşık yarısında patolojik otoskopik bulgulara rastlandı. Timpanik membran retraksiyonu, özellikle kötü kulak grubunda kuru kulak grubuna kıyasla anlamlı yüksekti (p<0.05). Hava ve kemik yolu eşikleri de benzer şekilde kötü kulak grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).
Sonuç: KOM, aynı predispozan faktörlerden etkilenmeleri sebebiyle bilateral görülebilen bir hastalıktır. Bu nedenle KOM tespit edilen hastalarda kontralateral patolojik kulak bulgularının bilinmesi, takibi ve erken tedavisi, bu kulaklarda olası KOM gelişiminin önüne geçmede ya da süreci geciktirmede klinik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, kontralateral kulak, retraksiyonCorresponding Author: Özlem Ünsal
LookUs & Online Makale