ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Importance of Neurological Examination For Computerized Brain Tomography Indication In Pediatric Emergency Room [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-80457 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.80457

The Importance of Neurological Examination For Computerized Brain Tomography Indication In Pediatric Emergency Room

Nezir Özgün1, Hepsen Mine Serin2, Ayşegül Cansu3, Ai Cansu4
1Diyarbakır Çocuk Hastanesi.
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bölümü.
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Radyoloji Bilimdalı.
4Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilimdalı

Objective: In this study, records of the children underwent Computerized Brain Tomography (CBT) were reviewed, with a view to increase the awareness of pediatricians to protect patients from radiation, as to whether CBT was used with right indications or if it was determinative for diagnosis.
Material and Methods: Totally 342 cases applied to our Pediatric Emergency Polyclinic between January 2005-December 2010 were retrospectively evaluated regarding complaints at admission, neurological examination and CBT results. The sensivity and specificity of the neurological examination in detecting the CBT pathology was determined.
Results: The results were normal in 319 of 342 cases with CBT and abnormal in 23, out of which abnormal CBT results were only in 3 (0.99%) of 301 patients with normal neurological examination results and in 20 (48.8%) of 41 patients with abnormal neurological examination results. The difference between the two groups was statistically significant (p=0.001). Sensitivity and specificity of the neurological examination in detecting CBT pathology was 87% and 94%, respectively.
Conclusion: Detailed neurological examination of the patients in pediatric emergency department has a key role in determining the indications for CBT. Clinical follow-up should guide neuroradiological imaging in children with normal results of neurological examination.

Keywords: Neurological Examination, Computerized Tomography, Emergency Room, Radiation Risk

Çocuk Acil Servisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografi Çekim Endikasyonunda Nörolojik Muayenenin Önemi

Nezir Özgün1, Hepsen Mine Serin2, Ayşegül Cansu3, Ai Cansu4
1Diyarbakır Çocuk Hastanesi.
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bölümü.
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Radyoloji Bilimdalı.
4Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilimdalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuk hekimlerinin hastayı radyasyondan koruma farkındalığını artırmak, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT)’nin doğru endikasyonda kullanılıp kullanılmadığı ve nörolojik muayenenin belirleyici faktör olup olmadığını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2005-Aralık 2010 tarihleri arasında Çocuk Acil Polikliniği’mize başvuran travma dışı, kronik hastalığı olmayan ve BBT çekilen 342 olgunun retrospektif olarak, başvuru şikayeti, nörolojik muayene bulguları ve BBT sonuçları değerlendirildi. Nörolojik muayenede saptanan patoloji ile uyumlu anormal BBT bulgu varlığının sensivite ve spesifitesi hesaplandı.
Bulgular: BBT çekilen 342 olgunun 319’unda sonuçlar normal, 23 olguda anormal olarak değerlendirilmişti. Nörolojik muayenesi normal olan 301 hastanın sadece 3’ ünde (%0.99) BBT sonucu anormal olarak rapor edilmişti. Nörolojik muayenesi anormal olan 41 hastanın ise 20’sinde (%48.8) BBT anormal olarak saptanmıştı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001). Nörolojik muayenede saptanan patoloji ile uyumlu anormal BBT bulgu varlığının sensivitesi %87 ve spesifitesi %94 olarak hesaplandı.
Sonuç: Çocuk acil servis hastalarında ayrıntılı nörolojik muayene BBT çekim endikasyonunu belirlemede anahtar role sahiptir. Nörolojik muayenesi normal olan çocuklarda nöroradyolojik görüntülemenin hemen yapılmayıp, klinik takip sonucuna göre karar verilmesi daha uygun bir yaklaşım olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nörolojik Muayene, Bilgisayarlı Tomografi, Acil Servis, Radyasyon RiskiCorresponding Author: Nezir Özgün
LookUs & Online Makale