ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Antibiotic Resistance Trends Of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Bloodstream Infections Over the Years [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-60352 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.60352

Antibiotic Resistance Trends Of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Bloodstream Infections Over the Years

Banu Bayraktar, Süleyman Pelit, Mehmet Emin Bulut, Elif Aktaş
Department of Medical Microbiology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Extended spectrum beta-lactamases (ESBL) were detected more frequently in members of Enterobacteriaceae, especially in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. Infections caused by ESBL producing bacteria are often resistant to treatments with other antibiotic classes and accompanied with increased complication risks, mortalitiy rate and cost. In this study, blood culture results were analysed to determine the change of the ESBL production rate and the antibiotic susceptibilities in Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae isolates. In our study, results of the blood cultures sent to our laboratory between February 2014 and August 2016 were examined retrospectively. Repeat isolates of the same patient were not included when antibiotic susceptibility rates and clinical distributions were calculated. BD Bactec FX (Becton Dickinson, Diagnostic Instrument System, USA) automated blood culture system was used for blood cultures. Matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF) (Bruker Daltonics, Germany) was used to identify microorganisms. For antibiotic susceptibility tests (AST) and ESBL detection Kirby Bauer disk diffusion method or Phoenix automated system (BD Diagnostics, USA) were used. When AST results were evaluated, CLSI breakpoints were used for 2014 and 2015 and EUCAST breakpoints were used for 2016. During the three years period, we detected 224 (35%) out of 632 E.coli and137 (%31) out of 439 K. pneumoniae isolates as ESBL producers. ESBL positive isolate percentages for E.coli and K.pneumoniae for 2014, 2015 and 2016 were 23%, 36%, 48% and 23%, 32%, 37% respectively. Increase of ESBL in years were statistical significant for both E.coli (p<0.001) and K.pneumoniae (p=0.011). ESBL positive E. coli and K. pneumoniae strains were the most sensitive to carbapenem class antibiotics, amikacin and colistin. While there is not a meropenem resistant strain, five (3,3%) ertapenem and one imipenem (0,7%) resistant ESBL E.coli strains were detected. ESBL K. pneumoniae strains resistance rates for ertapenem, imipenem and meropenem were 12%, 11,2%, 11,1% respectively. Ertapenem, imipenem, meropenem and piperasillin-tazobactam resistance rates of K. pneumonia strains were increased significantly over the years (p<0.001). We concluded that monitoring of ESBL rates and antibiotic susceptiblities of E.coli ve K.pneumoniae strains of bloodstream infection have uttermost importance in guiding ampiric antibiotic therapies and patient management.

Keywords: Blood culture, ESBL, resistance

Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarında Antibiyotik Direnç Oranlarının Yıllar İçindeki Değişimi

Banu Bayraktar, Süleyman Pelit, Mehmet Emin Bulut, Elif Aktaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul

Genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar (GSBL) Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae başta olmak üzere Enterobacteriaceae üyesi bakterilerde giderek artan sıklıkta görülmektedir. GSBL üreten suşlarla gelişen enfeksiyonlarda birçok antibiyotiğin etkisiz kalabilmesi, komplikasyon riski ve mortalite oranın artmasına neden olmakta ve ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu çalışmada, kan kültürü sonuçlarının incelenerek Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında GSBL pozitiflik oranlarının saptanması; GSBL üreten suşlarda antibiyotik duyarlılıklarının yıllar içinde gösterdiği değişimin araştırılması amaçlandı. Çalışmamızda laboratuvarımıza Şubat 2014- Ağustos 2016 tarihleri arasında gönderilen kan kültürü sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Aynı hastanın tekralayan izolatları antibiyotik duyarlılık yüzdeleri ve kliniklere göre dağılım hesaplanırken dahil edilmedi. Kan kültürleri için BD Bactec FX (Becton Dickinson, Diagnostic Instrument System, USA) otomatize kan kültür sistemi kullanıldı. Mikroorganizmaların tanımlanmasında matriks aracılı lazer dezorbsiyon iyonizasyon- uçuş zamanlı kütle spektrometresi (MALDI-TOF) (Bruker Daltonics, Germany) ve antibiyotik duyarlılık testleri (ADT) ve GSBL tespiti için Kirby Bauer disk diffüzyon yöntemi veya Phoenix otomatize sistemi (BD Diagnostics, USA) kullanıldı. ADT sonuçları değerlendirilirken 2014 ve 2015 seneleri için CLSI, 2016 için EUCAST sınır değerleri kullanıldı. Üç yıllık süre içinde 632 adet E. coli izolatından 224(%35)’ünün ve 439 adet K. pneumoniae izolatından 137 (%31)’sinin GSBL ürettiği saptandı. GSBL pozitif E. coli ve K. pneumoniae suşlarının oranı 2014, 2015 ve 2016 yılları için sırasıyla %23, %36, %48 ve %23, %32, %37 olarak tespit edildi. Yıllar içindeki GSBL artışı hem E. coli (p<0.001) hem de K. pneumoniae(p=0.011) için istatistiksel olarak anlamlı bulundu. GSBL pozitif E. coli ve K. pneumoniae suşlarının en duyarlı olduğu antibiyotikler karbapenem sınıfı antibiyotikler, amikasin ve kolistindi. GSBL pozitif E. coli suşlarının beşinde (%3.3) ertapenem, birinde (%0.7) imipenem, direnci saptanırken meropeneme direnç tespit edilmedi; GSBL pozitif K. pneumoniae suşlarında ise, ertapenem, imipenem ve meropenem direnç oranlarının sırasıyla %12, %11.2, %11.1 olduğu görüldü. K. pneumoniae suşlarında ertapenem, imipenem, meropenem, ve piperasilin-tazobaktam direnç oranlarının yıllara göre anlamlı olarak yükseldiği tespit edildi (p<0.001). Kan dolaşımı infeksiyonları etkeni E.coli ve K.pneumoniae suşlarında GSBL oranlarının ve antibiyotik duyarlılıklarının takibinin ampirik antibiyotik tedavilerinin oluşturulması ve hasta yönetimi açısından son derece önemli olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, GSBL, dirençCorresponding Author: Banu Bayraktar, Türkiye
LookUs & Online Makale