ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A survey about job satisfaction and loyalty of data processing and control operators in Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital [SETB]
SETB. 2015; 49(3): 207-213 | DOI: 10.5350/SEMB.20150810123525

A survey about job satisfaction and loyalty of data processing and control operators in Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital

Yıldız Köse1, Yeliz Leblebici1, Hatice Çakmakcı1, Güven Bektemür2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul - Türkiye
2İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul - Türkiye

Objective: All health care workers, are important parts of the health care sector.As negative effects in any other field affect health professionals, also affects other employees in the sector. The development of technology in the health sector has created the recuirements
for more advanced and high level of service and has made employee strength, mandatory to be qualified. These skilled people has to be
satisfied with the institutions to be efficient in power and the institutional commitment levels should be high. Because more pleased staffs
are more productive and professional. The purpose of this study is to check satisfaction and working conditions of various units serving in
Data Processing and Control Operators in Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, and detect their thoughts about
to leave their procession in organization and guide to the instution about redevelopment acitivities.
Material and Method: In this study we purpose to survey about satisfaction and working conditions of various units serving in Data
Processing and Control Operators in Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, and detect their thoughts about to
leave their procession and the questions were prepared and receive approval from Ethics Committee has been applied to 201 employees.
After applied survey data being transferred to the computer, for statistical analysis about descriptive analysis and hypothesis, SPSS 15.0
for Windows program was used. Descriptive statistics; number and percentages for categorical variables, the average for numeric variables
are given as the standard deviation. Percentages of categorical variables among groups was tested by chi square analysis. In cases where requirements are not met Monte Carlo simulation is applied. Statistical significance level of alpha has been accepted as p<0.05
Results: The employees stated that of their 41.8% enjoyed working in the Sisli Hamidiye Etfal. 44.8% were partially satisfied, 13.4% were not satisfied. The common argument of the partially satisfied and dissatisfied was unsatisfactory money for life. (59.5%) 42.3% of employees about leaving the organization has ‘no ‘ answer to the question. 21.4% yes, 36.3%. maybe. The group who were thinking about to leave their job, the common motivation (62.1) was the low salary rates Between the age grups and the situation about thought of leaving the organization, there was percent significant relationship (p=0.015<0.05 percent). The thinking about to stay in the instution, 22.4% of
the employee stated that they liked to be from Şişli Etfal.
Conclusion: At the end of the study;
• The employees of institutions were not satisfied with the physical conditions,
• Have good communication with work colleagues,
• The belief about justice in the task distribution was low.
• The communication in the instution was poor and the loyalty to the instution was not enough.
• The belief that the implementation of the performance evaluation criteria in the institution is low, it was the low level of relations with the Director,
•Social opportunities, of the instution were not enough.
•They were not sufficiently active in training activities and quality studies and concluded they were not participants.
Data Processing and Control operators’ the biggest reason for thinking of leaving the organization was that the salary rates insufficient for life. Because of it, the satisfaction of this employee must be higher. The measures to be taken against factors that negatively affect their professional satisfaction, social services should be increased, management strategies should be developed to expectations.

Keywords: Operator control and data preparation, satisfaction, hospital.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin iş memnuniyet ve kuruma bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

Yıldız Köse1, Yeliz Leblebici1, Hatice Çakmakcı1, Güven Bektemür2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul - Türkiye
2İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Her sağlık çalışanı, sağlık hizmetleri sektörünün önemli bir parçasıdır. Herhangi bir alandaki olumsuzluk sağlık çalışanlarını etkilediği
gibi, sektörün diğer çalışanlarını da etkilemektedir. Teknolojinin gelişmesi, sağlık sektöründe daha ileri ve üst düzey hizmet ihtiyacı yaratmış ve çalışan gücünün vasıflı olmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu vasıflı insan gücünün de verimli olması için kurumdan memnun olması ve kurumsal bağlılık düzeyinin de yüksek olması gerekmektedir. Çünkü memnun olan personel daha üretken ve mesleğine daha bağlı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çeşitli birimlerde görev yapan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin mesleğinden, çalışma koşullarından ve kurumdan memnun olma durumlarını belirlemek ve kurumdan ayrılıp ayrılmama yönündeki düşüncelerini saptayıp iyileştirme faaliyetlerinde kuruma rehberlik etmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kapsamında, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çeşitli birimlerde görev yapan
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin işinden, çalışma koşullarından ve çalıştığı kurumdan memnun olma durumlarını belirlemek ve
kurumdan ayrılıp ayrılmama düşüncelerini sorgulamak amaçlı anket soruları hazırlanmış ve kurum Etik Kurul onayı alındıktan sonra 201 çalışana uygulanmıştır. Uygulanan anket verileri bilgisayara ortamına aktarıldıktan sonra tanımlayıcı analizler ve hipotezlere yönelik istatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma olarak verilmiştir. Kategorik değişkenlerin gruplar arasındaki oranları Ki Kare Analizi ile test edilmiştir. Koşulların sağlanamadığı durumda Monte Carlo simülasyonu uygulanmıştır. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Çalışanlar %41.8’i Şişli Hamidiye Etfal’de çalışmaktan memnun olduğunu belirtmiştir. %44.8 kısmen memnun olduğunu, %13.4’ü
memnun olmadığını belirtmiştir. Kısmen memnun olan ve memnun olmayanların en büyük gerekçesi %59.5 oranla aldığı maaşın yetersiz
olmasını gerekçe göstermiştir. Çalışanların %42.3’ü, kurumdan ayrılmayı düşünüyor musunuz? sorusuna hayır cevabı vermiştir. %21.4’ü
evet, %36.3’ü kısmen cevabı vermiştir. Ayrılmayı düşünen grubun %62.1 oranla gerekçesini aldığı maaşın düşük olması olarak belirtilmiştir.
Çalışanların yaş grupları ile kurumdan ayrılmayı düşünme durumları arasında p=0.015<0.05 oranında anlamlı ilişki bulunmuştur. Kurumdan
ayrılmayı düşünmeyenlerde %22.4 oranla Şişli Etfal’li olmayı sevdiklerini belirtmişlerdir.
Sonuç: Çalışma sonunda;
• Çalışanların kurumun fiziki koşullarından çok memnun olmadığı,
• Çalışma arkadaşları ile iletişimlerinin iyi olduğu,
• Görev dağılımda adil olunduğunu dair inancın düşük olduğu,
• Kurum içi iletişimin düşük olduğu ve kuruma bağlılık düzeyinin düşük olduğu
• Kurumda performans değerlendirme ölçütlerinin uygulandığına dair inancın düşük olduğu, Yöneticilerle ilişkilerinin düşük düzeyde olduğu,
• Kurumda algıladıkları sosyal olanakların düşük olduğu,
• Eğitim faaliyetleri ve Kalite çalışmaları konusunda yeterince aktif ve katılımcı olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin, kurumdan ayrılmayı düşünmelerinin en büyük nedeni ise aldıkların ücretin yetersiz olduğunu
düşünmeleridir. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin memnuniyet arttırıp kuruma bağlamak amaçlı çözümler geliştirilmelidir. Bunun
için mesleki memnuniyet düzeylerini olumsuz etkileyen faktörlere karşı önlem alınmalı, sosyal imkânları arttırılmalı, beklentilerine yönelik
yönetim stratejileri geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Veri kontrol ve hazırlama işletmeni, memnuniyet, hastane.

Yıldız Köse, Yeliz Leblebici, Hatice Çakmakcı, Güven Bektemür. A survey about job satisfaction and loyalty of data processing and control operators in Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital. SETB. 2015; 49(3): 207-213

Corresponding Author: Yıldız Köse, Türkiye
LookUs & Online Makale