ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Predicting Morbidity and Mortality in Patients with Lower Extremity Necrotizing Fasciitis [SETB]
SETB. 2019; 53(1): 27-32 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.57778

Predicting Morbidity and Mortality in Patients with Lower Extremity Necrotizing Fasciitis

Fatih Irmak, Semra Karşıdağ
Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Application and Research Center, İstanbul, Turkey

Objectives: Necrotizing fasciitis (NF) is a rare but limb- and life-threatening soft-tissue infection. It is among the most challenging surgical infections faced by surgeons, and is often accompanied by severe systemic toxicity. The aim of this study was to evaluate the predictive power of serum lactate and creatinine levels for mortality and morbidity in lower extremity NF.
Methods: A retrospective cohort analysis of 87 patients with lower extremity NF was performed to evaluate the management techniques and the amputation and survival rates according to serum lactate and creatinine levels as well as the time between the onset of symptoms and surgery.
Results: The mean time between the onset of symptoms and surgery was 3.7 days. As the time between the onset of symptoms and surgery increased, the rate of amputation and mortality significantly increased (p<0.001). In all, 66% of the mortality in the group was seen among the 12 patients who had a serum creatinine level greater than 2 mg/dL at the time of presentation. In 12 of 14 patients (85.7%) who underwent amputation/disarticulation, the mean serum lactate level was 5.7 mmol/L (range: 5.1-8.7 mmol/L), and the mean serum creatinine level was 1.92 mg/dL (range: 1.4 to.3.3 mg/dL). The high levels of serum creatinine and lactate were found to be statistically significant in terms of predicting mortality and amputation (p<0.001).
Conclusion: Based on the results of this study, it was determined that risk factors for mortality include age, late presentation, increased serum creatinine and lactate levels, and that these factors can predict the rate of death from NF at the time of presentation.

Keywords: Necrotizing fasciitis, serum creatinine; serum lactate.

Alt ekstremite nekrotizan fasit olgularında mortalite ve morbiditenin belirlenmesi

Fatih Irmak, Semra Karşıdağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği.

Amaç: Nekrotizan fasiit (NF) hayatı ve ekstremiteyi tehdit edebilen, çok sık görülmeyen bir yumuşak doku enfeksiyonudur. NF, baş edilmesi en zor cerrahi enfeksiyonlardan biri olup, tabloya genellikle ileri sistemik toksisite de eşlik eder. Bu çalışmanın amacı alt ekstremite NF olgularında komorbid hastalıklarla birlikte serum laktat ve kreatinin seviyeleri ile, mortalite ve morbidite insidansı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntem: Bu çalışmada, 87 alt ekstremite NF olgusunda tedavi şekli, serum laktat ve kreatinin seviyeleri ve semptomların ilk başlamasıyla, cerrahi uygulanan zaman arasında geçen süre ile amputasyon ve ortalama yaşam süresi arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
Bulgular: Semptomların başlamasıyla cerrahi yapılma zamanı arasındaki ortalama süre 3.7 gün idi. Bu süre uzadığında amputasyon ve mortalite anlamlı şekilde arttığı saptanmıştır (p< 0.001). Serum kreatinin seviyesi 2 mg/dL’den fazla olan 12 hastada mortalite oranı % 66 olarak saptandı. Amputasyon/dezartikülasyon yapılan 14 hastanın 12’sinde (%85.7) ortalama serum laktat seviyesi 5.7 (5.1-8.7 arası) mmol/L, ortalama serum kreatinin seviyesi ise 1.92 (1.4-3.3 arası) mg/dL olarak saptandı. Başvuru esnasında serum kreatinin ve laktat seviyesinin yüksek olmasının, mortalite ve amputasyon görülme sıklığını istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttırdığı saptanmıştır (p< 0.001).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, alt ekstremite NF olgularında mortalite ve morbiditeyi arttıran başlıca faktörler; ileri yaş, geç başvuru, başvuru esnasında yüksek serum laktat ve kreatinin değerleri olarak saptanmıştır. Ayrıca bu parametreler, ilk başvuru esnasında hastalığın seyri açısından da fikir veren parametreler olarak akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasit, Serum kreatinin, Serum laktat.

Fatih Irmak, Semra Karşıdağ. Predicting Morbidity and Mortality in Patients with Lower Extremity Necrotizing Fasciitis. SETB. 2019; 53(1): 27-32

Corresponding Author: Fatih Irmak
LookUs & Online Makale