ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comorbidity profiles among patients with autoimmune bullous diseases; a retrospective study [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-55376 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.55376

Comorbidity profiles among patients with autoimmune bullous diseases; a retrospective study

Ezgi Aktaş Karabay1, Aslı Aksu Çerman2, Ilknur Kıvanç Altunay1
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği.

Objective: The purpose of the study is to define the accompanying diseases of patients with autoimmune bullous diseases (ABD).
Methods: 142 ABD patients, who were followed in Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital dermatology inpatient clinic between January 1999-December 2015, were enrolled in the study. Age, gender and the accompanying diseases of the participants were recorded and compared with the healthy subjects.
Results: 80 patients with pemphigus, 62 patients with pemphigoid and 217 healthy subjects were included. The pemphigoid group had a statistically significant higher prevalence of hypertension, diabetes mellitus, coronary arteria diseases, cataract, malignity, dementia, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, cerebrovascular events than pemphigus and control groups (p<0.01, p<0.01, p= 0.001, p<0.01, p= 0.02, p= 0.008, p= 0.001, p= 0.001, p<0.01; respectively). The prevalence of asthma, benign prostate hypertrophy and cataract was higher in pemphigus group than controls (p= 0.02, p= 0.04, p= 0.02; respectively).
Conclusion: To the best of our knowledge this is the first study comparing accompanying diseases between controls, pemphigus and pemphigoid patients. It is disputable whether the diseases mentioned, occur due to some common pathophysiological pathways or are seen together just coincidentally. We believe that it is important to evaluate accompanying diseases in ABD patients.


Otoimmün büllü hastalıklarda komorbiditelerin değerlendirilmesi, retrospektif çalışma

Ezgi Aktaş Karabay1, Aslı Aksu Çerman2, Ilknur Kıvanç Altunay1
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği.

Amaç: Otoimmün büllöz hastalık (OBH) tanısıyla kliniğimizde yatarak tedavi almış olguların eşlik eden hastalıklar açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 1999 - Aralık 2015 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nde yatarak izlenmiş 142 OBH olgusu ve 217 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hastaların tanı anındaki yaşları, cinsiyetleri kaydedildi, eşlik eden hastalıkları sorgulandı ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamıza 80 pemfigus hastası, 62 pemfigoid hastası ve 217 sağlıklı kontrol dahil edildi. Eşlik eden hastalıklar incelendiğinde hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, katarakt, malignite, demans, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, serebrovasküler olay geçirme sıklığı pemfigoid grubunda pemfigus ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0.01, p<0.01, p= 0.001, p<0.01, p= 0.02, p= 0.008, p= 0.001, p= 0.001, p<0.01; sırasıyla). Astım, benign prostat hipertrofisi ve katarakt pemfigus grubunda kontrollerle karşılaştırıldığında daha sık izlenmekteydi (p= 0.02, p= 0.04, p= 0.02; sırasıyla).
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla literatürde pemfigus, pemfigoid ve sağlıklı kontrollerin komorbiditeler açısından karşılaştırıldığı çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda pemfigus ve pemfigoid gruplarında daha sık izlendiği gösterilen hastalıkların gelişmesinde farklı patofizyolojik mekanizmaların mı rol oynadığı yoksa tesadüfi birliktelikler mi olduğu araştırmaya açık bir konudur. OBH olgularında eşlik eden hastalıkların da sorgulanmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.
Corresponding Author: Ezgi Aktaş Karabay
LookUs & Online Makale