ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Morphometric Analysis of the Effects of Manuka Honey on Vasospastic Femoral Arteries in Rats: an Experimental Study [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-35761 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.35761

Morphometric Analysis of the Effects of Manuka Honey on Vasospastic Femoral Arteries in Rats: an Experimental Study

Osman Tanriverdi1, İlhan Yilmaz2, Uzay Erdogan1, Omur Gunaldi1, Abuzer Gungor3, Huseyin Utku Adilay4, Ayca Arslanhan5, Bekir Tugcu1
1University of Health Sciences, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, İstanbul, Turkey.
2University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey.
3Acıbadem University, Medikal Faculty, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey.
4Balıkesir University, Medical Faculty, Department of Neurosurgery, Balıkesir, Turkey.
5Marmara University, Institute of Neurological Science, İstanbul, Turkey.

Objectives: Our aim in this study is to investigate if Manuka honey with potent anti-inflammatory and antioxidant effects has any effectiveness in the development of vasospasm on the experimental subarachnoidal hemorrhage model constructed in rat femoral arteries.
Methods: Twenty-four Wistar-Albino strain rats were divided into three groups as follows: Group 1, Control group (n = 8), Group 2, Vasospasm group (n = 8) and group 3 treatment group (n = 8). Wall thickness (W) of femoral arteries and luminal diameters (L) were measured using morphometric methods. Data were analyzed using the SPSS, Mann-Whiney U-test was used to compare independent groups and Bonferroni post hoc analysis was used for multiple comparison tests. The results for all items were expressed at a level of p < 0.05 significance.
Results: A statistically significant intergroup difference was detected as for mean L and W (p < 0.001 p = 0.001). Mean L value in Group 2 was statistically significantly lower relative to Groups 1 and 3, while W value was significantly higher (for all, p < 0.001). However, a statistically significant difference was not detected between Groups 1 and 3 with respect to mean L and W values (p = 0.064 and p = 0.954, respectively).
Conclusion: Manuka honey exerts its antioxidant and anti-inflammatory effect via inhibition of inflammatory cytokines including plasma TNFα, IL-1β, IL-6 and lipid peroxidation level. In our study, successful outcomes of Manuka honey in the inhibition of vasospasm have been statistically demonstrated in experimentally induced vasospasm model in the femoral arteries of the rats with its anti-inflammatory and antioxidant effects.

Keywords: Antioxidant, antiinflammatory manuka honey, subarachnoidal hemorrhage, vasospasm

Manuka Bal’ın Vazospastik Rat Femoral Arteri Üzerine Etkisinin Morfometrik Analizi; Deneysel Çalışma

Osman Tanriverdi1, İlhan Yilmaz2, Uzay Erdogan1, Omur Gunaldi1, Abuzer Gungor3, Huseyin Utku Adilay4, Ayca Arslanhan5, Bekir Tugcu1
1University of Health Sciences, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, İstanbul, Turkey.
2University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey.
3Acıbadem University, Medikal Faculty, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey.
4Balıkesir University, Medical Faculty, Department of Neurosurgery, Balıkesir, Turkey.
5Marmara University, Institute of Neurological Science, İstanbul, Turkey.

Amaç: Çalışmadaki amacımız güçlü bir antienflamatuar ve antioksidan olan manuka balın deneysel olarak, sıçan femoral arterinde oluşturulan subaraknoid kanama modelinde vazospazm gelişimi üzerinde etkinliğinin olup olmadığını araştırmaktır.
Metod: Yirmi dört adet Wistar-Albino türü sıçan üç gruba ayrıldı: birinci grup (n = 8), kontrol grubu; ikinci grup (n = 8), vazospazm grubu; ve üçüncü grup (n = 8), vazospazm + bal tedavi grubu. Femoral arterlerin duvar kalınlığı (W) ve lümen çapı (L) morfometrik olarak ölçüldü. İstatistiksel analiz için SPSS kullanıldı. Alt grup analizleri Mann Whitney U testi ile yapılıp, Bonferroni düzeltmesi ile yorumlandı. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p < 0,05 olarak kabul edildi.
Sonuçlar: Grupların L ve W ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p < 0,001, p = 0,001). Grup 2’nin L ortalaması Grup 1 ve grup 3’e göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü. W ortalaması ise anlamlı olarak yüksekti (hepsi için p < 0,001). Grup 1 ve grup 3’ün L ve W ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p = 0,064 p = 0,954).
Tartışma: Manuka balı antioksidan ve antienflamatuar etkisini plazma TNFα, IL-1β, IL-6 gibi inflamatuar sitokinleri ve lipid peroksidasyon seviyesini inhibe ederek gösterir. Antienflamatuar ve antisitokin tedavinin Subaraknoid kanama sonrası iskemik komplikasyonları önlediği çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur. Yapmış olduğumuz çalışmada Manuka balın antienflamatuar ve antioksidan özelliği ile, deneysel olarak sıçan femoral arterinde oluşturulan vazospasm modelinde, vazospasmı önlemede başarılı olduğu istatistiksel olarak gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Antienflamatuar Manuka balı, Subaraknoid kanama, VazospasmCorresponding Author: Osman Tanriverdi, Türkiye
LookUs & Online Makale