ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Patient Reported Quality of Life and Aesthetic Satisfaction with Latissimus Dorsi Flap in Immediate Partial and Delayed Total Breast Reconstruction [SETB]
SETB. 2019; 53(1): 42-45 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.04820

Patient Reported Quality of Life and Aesthetic Satisfaction with Latissimus Dorsi Flap in Immediate Partial and Delayed Total Breast Reconstruction

Merdan Serin, Sevgi Kurt Yazar
Department of Plastic Surgery, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Latissimus dorsi (LD) muscle flap can be used as an alternative to abdominal flaps for autologous breast reconstruction. The aim of the present study was to present the results of the quality of life and aesthetic satisfaction of breast reconstruction surgeries with LD flap and implants.
Methods: Sixteen patients who had undergone LD flap breast reconstruction were included in the study. Patients were surveyed on the quality of life and aesthetic satisfaction 12 months following breast reconstruction.
Results: There were no major complications observed following surgeries. All of the patients included in the study were highly satisfied with the final aesthetic results. There was no difference in satisfaction rate between partial versus total reconstructions and between reconstruction with or without implant.
Conclusion: LD flaps can be a good alternative to abdominal flaps for autologous breast reconstruction for both partial and total breast reconstruction and can achieve similar aesthetic results.

Keywords: Aesthetic satisfaction, breast reconstruction; latissimus dorsi flap.

Latissimus dorsi flebi ile yapılan parsiyel eş zamanlı ve total geç meme rekonstrüksiyonlarında hasta bildirimine dayalı estetik memnuniyet ve hayat kalitesinin incelenmesi

Merdan Serin, Sevgi Kurt Yazar
Department of Plastic Surgery, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Latissimus dorsi (LD) kas flebi otolog meme rekonstrüksiyonlarında karın fleplerine alternatif olarak kullanabilir. Bu çalışmada LD flebi ve implant ile yapılan meme rekonstrüksiyonlarda hastaların yaşam kalitesi ve estetik memnuniyet derecesi araştırıldı.
Yöntemler: LD flebi ile meme rekonstrüksiyonu yapılmış olan 16 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara ameliyattan 12 ay sonra yaşam kalitesinin ve estetik memnuniyetin değerlendirilmesi amacıyla anket uygulandı.
Bulgular: Hastaların hiçbirinde ameliyat sonrasında majör komplikasyon saptanmadı. Tüm hastaların estetik sonuçlardan ileri derecede memnun oldukları ve yaşam kalitelerinin yüksek olduğu tespit edildi. Memnuniyet derecesinin parsiyel ve total, implantlı veya implantsız rekonstrüksiyonlarda değişmedi görüldü.
Sonuç: LD flebi parsiyel ve total otolog meme rekonstrüksiyonlarında karın fleplerine iyi bir alternatif olabilir ve benzer seviyede estetik sonuçlar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi flebi, estetik memnuniyet.

Merdan Serin, Sevgi Kurt Yazar. Patient Reported Quality of Life and Aesthetic Satisfaction with Latissimus Dorsi Flap in Immediate Partial and Delayed Total Breast Reconstruction. SETB. 2019; 53(1): 42-45

Corresponding Author: Merdan Serin
LookUs & Online Makale