ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Neonatal Sepsis [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 142-158 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.00236

Neonatal Sepsis

Ilkay Ozmeral Odabasi, Ali Bulbul
Department of Neonatology, Sariyer Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Neonatal sepsis is associated with severe morbidity and mortality in the neonatal period. Clinical manifestations range from subclinical infection to severe local or systemic infection. Neonatal sepsis is divided into three groups as early-onset neonatal sepsis, late-onset neonatal sepsis and very late-onset neonatal sepsis according to the time of the onset. It was observed that the incidence of early-onset neonatal sepsis decreased with intrapartum antibiotic treatment. However, the incidence of late-onset neonatal sepsis has increased with the increase in the survival rate of preterm and very low weight babies. The source of the causative pathogen may be acquisition from the intrauterine origin but may also acquisition from maternal flora, hospital or community. Prematurity, low birth weight, chorioamnionitis, premature prolonged rupture of membranes, resuscitation, low APGAR score, inability to breastfeed, prolonged hospital stay and invasive procedures are among the risk factors. This article reviews current information on the definition, classification, epidemiology, risk factors, pathogenesis, clinical symptoms, diagnostic methods and treatment of neonatal sepsis.

Keywords: Early-onset, late onset; neonatal; sepsis; diagnosis; treatment.

Neonatal Sepsis

Ilkay Ozmeral Odabasi, Ali Bulbul
Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul

Neonatal sepsis yenidoğan döneminde ciddi morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Klinik bulgular subklinik enfeksiyondan, lokal veya sistemik ciddi enfeksiyona kadar geniş bir prezentasyona sahiptir. Bulguların ortaya çıkış zamanına göre erken başlangıçlı neonatal sepsis, geç başlangıçlı neonatal sepsis ve çok geç başlangıçlı neonatal sepsis olarak üç gruba ayrılır. İntrapartum antibiyotik tedavisi ile erken başlangıçlı neonatal sepsis sıklığında azalma olduğu görülmüştür. Bununla birlikte preterm ve çok düşük ağırlıklı bebeklerin yaşam oranının artması ile geç başlangıçlı neonatal sepsis insidansında artış ortaya çıkmıştır. Neonatal sepsiste etken patojen intrauterin kaynaklı olabileceği gibi, maternal flora, hastane veya toplum kaynaklı olabilir. Prematürite, düşük doğum ağırlığı, koryoamnionit, erken uzamış membran rüptürü, resüstasyon öyküsü, düşük APGAR skoru, anne sütü ile beslenememe, hastanede yatış süresinin uzun olması, invaziv girişimler, neonatal sepsis risk faktörleri arasında sayılmaktadır. Bu makalede neonatal sepsisin tanımı, sınıflaması, epidemiyolojisi, risk faktörleri, patogenezi, klinik bulguları, tanı yöntemleri ve tedavisindeki güncel bilgiler paylaşılmıştır. (SETB-2019-12-144)

Anahtar Kelimeler: erken başlangıçlı, geç başlangıçlı, neonatal, sepsis, tanı, tedavi

Ilkay Ozmeral Odabasi, Ali Bulbul. Neonatal Sepsis. SETB. 2020; 54(2): 142-158

Corresponding Author: Ilkay Ozmeral Odabasi
LookUs & Online Makale