ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Effect of levosimendan on myocardial performance and arrhythmia in patients with advanced heart failure [SETB]
SETB. 2012; 46(3): 108-114

Effect of levosimendan on myocardial performance and arrhythmia in patients with advanced heart failure

Havva Sezer1, Güzin Zeren Öztürk2, Mehmet Hurşitoğlu3, Osman Kara4, Ilker Jordan4, Tufan Tükek4
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakultesi, Endokrinoloji Ana Bilim Dalı, İzmit-Türkiye
2Sultangazi 9 Nolu Aile Sağlığımerkezi, Aile Hekimliği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul-Türkiye
44Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: The calcium sensitizer levosimendan is one of the best documented pharmacological agents used in the management of advanced heart failure syndromes. It improves cardiac performance, but It’s effect on arrhythmia development is not investigated well. The aim of this study was to determine the inotropic effect of levosimendan and its duration and to investigate whether it caused arrhythmia.
Methods: Twenty-four patients (in sinus rhythm) with stage III-IV heart failure were enrolled in the study. Brain natriuretic peptide (BNP), echocardiography, 24-hour rhythm Holter, heart rate variability analysis (HRV), signal-averaged ECG were performed. These tests were repeated on days 1, 15 (BNP and echocardiography only), and 28 following levosimendan infusion therapy.
Results: Brain natriuretic peptide level was reduced on day 1. and increased on days 15. and 28. left ventricular ejection fraction was increased significantly on the first day and reduced on days 15 and 28, however the difference remained significant. Reduction of miyocardial performance index (Tei İndex) was significantly on the first day. Late potential positivity was found in 7 patients at the baseline. After treatment it was found in 5 patients on Day 1 and in 8 patients on day 28. Regarding atrial fibrillation, no difference was found compared to the baseline. Standard deviation of all normal RR intervals (SDNN) and Standard deviation of average NN (RR) intervals (SDANN) increased significantly
on day 28.
Conclusion: Levosimendan increases left ventricular performance and does not have an effect on arrhythmia development and provides partial improvement in HRV analysis.

Keywords: Levosimendan, advanced heart failure

İleri kalp yetmezliği olan hastalarda levosimendanın miyokart performansı ve aritmi üzerindeki etkisi

Havva Sezer1, Güzin Zeren Öztürk2, Mehmet Hurşitoğlu3, Osman Kara4, Ilker Jordan4, Tufan Tükek4
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakultesi, Endokrinoloji Ana Bilim Dalı, İzmit-Türkiye
2Sultangazi 9 Nolu Aile Sağlığımerkezi, Aile Hekimliği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul-Türkiye
4Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Kalsiyum duyarlaştırıcı ajanlardan olan levosimendan ileri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanlardan biridir. Kardiyak performansı arttırdığı bilinmekte ancak aritmi gelişimi üzerine etkisi iyi bilinmemektedir. Bizim çalışmamızın amacı levosimendanın inotropik etkisi ve süresini saptamak ve aritmiye neden olup olmadığını araştırmaktır.
Yöntem: Evre III-IV kalp yetmezliği olan sinüs ritmindeki 24 hasta çalışmaya alındı. Beyin natriüretik peptid (BNP), ekokardiyografi (EKO), 24 saatlik ritim Holter, kalp hızı değişkenliğinin (KHD) analizi, sinyal ortalamalı EKG yapıldı. Levosimendan infüzyonu öncesi ve sonrası [1, 15 (BNP ve EKO sadece), 28’inci günlerinde] bu testler tekrarlandı.
Bulgular: BNP düzeyleri başlangıca göre 1. günde azaldı; 15 ve 28. günlerde arttı. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyon’u ilk gününde önemli ölçüde arttı; 15 ve 28. günlerde azaldı ve bu değişim istatistiki olarak anlamlı bulundu. Miyokardiyal performans indeksinin (Tei İndeksi) değeri anlamlı olarak ilk günde azaldı. Geç potansiyel pozitifliği başlangıçta 7 hastada tespit edildi. Tedavi sonrasındaki 1. günde 5 ve 28. günde 8 hastada tespit edildi. Atriyal fibrilasyon ile ilgili olarak, başlangıca göre tedavi sonrası anlamlı artış tespit edilmedi. 28 gün de RR sürelerinin standart sapması (SDNN) ve ortalama RR sürelerinin standart sapması (SDANN) değerlerinde anlamlı ölçüde artış saptandı.
Sonuç: Levosimendanın sol ventrikül performansını arttıran ve KHD analizlerinde kismi düzelme sağlayan etkisi vardır aritmi gelişimini arttırıcı etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Levosimendan, ileri kalp yetmezliği

Havva Sezer, Güzin Zeren Öztürk, Mehmet Hurşitoğlu, Osman Kara, Ilker Jordan, Tufan Tükek. Effect of levosimendan on myocardial performance and arrhythmia in patients with advanced heart failure. SETB. 2012; 46(3): 108-114

Corresponding Author: Güzin Zeren Öztürk
LookUs & Online Makale