ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Nonneoplastic Lesions of the Pancreas: A Retrospective Analysis of 20 Cases [SETB]
SETB. 2018; 52(1): 31-35 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.88598

Nonneoplastic Lesions of the Pancreas: A Retrospective Analysis of 20 Cases

Deniz Tunçel1, Banu Yılmaz Özgüven1, Ahu Gülçin Sarı1, Fatih Mert Doğukan1, Rabia Doğukan1, Muharrem Battal2, Fevziye Kabukcuoğlu1
1Department of Medical Pathology, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Application and Research Center, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Istanbul Şişli Hamidiye Etfal Application and Research Center, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Objectives: In cases of pancreatic lesions, surgery is often planned based only on imaging results and without a preoperative histological diagnosis, due to the high risk of malignancy in combination with the difficulty of invasive interventions and limited cytopathological evaluation. In this study, the records of 20 patients who had undergone a pancreatectomy procedure and who were diagnosed with nonneoplastic pancreatic lesions were retrospectively evaluated according to the clinical and histopathological findings.
Methods: A total of 122 cases of patients who underwent a pancreatectomy with suspicious lesions between 2004 and 2016 were retrospectively assessed in detail using the clinical and histopathological findings.
Results: Nonneoplastic lesions were observed in 20 (16%) of 122 patients who underwent a pancreatectomy. Histopathological examination revealed 11 cases of chronic pancreatitis, 1 hematoma, 1 instance of hemorrhagic necrosis secondary to trauma, 1 pseudocyst, 1 case of granulation tissue, 1 retention cyst, 1 bile duct cyst, 1 patient with Castleman disease, and 1 instance of fat necrosis were seen. In 1 patient, no evidence of disease was found. In addition, among the patients with chronic pancreatitis, autoimmune pancreatitis was observed in 1, adenomyoma of the ampulla of Vater was present in another, and a pseudocyst was found in a third.
Conclusion: A clinical and histopathological analysis of nonneoplastic lesions found in pancreatectomy patients was performed.

Keywords: Nonneoplastic, pancreas; retrospective analysis.

Pankreasın Nonneoplastik Lezyonları: 20 Olgunun Retrospektif Analizi

Deniz Tunçel1, Banu Yılmaz Özgüven1, Ahu Gülçin Sarı1, Fatih Mert Doğukan1, Rabia Doğukan1, Muharrem Battal2, Fevziye Kabukcuoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul - Türkiye

Amaç: Pankreatik lezyonlarda girişimsel işlem yapılmasının zorluğu ve sitopatolojik değerlendirmenin sınırlı olması yanısıra malignite riskinin yüksek olması nedeniyle sıklıkla preoperatif histolojik tanı olmadan görüntüleme yöntemleriyle operasyon planlanmaktadır. Bu çalışmada 12 yılda gerçekleşen pankreatektomi olgularından postoperatif pankreasın nonneoplastik lezyonları tanısı alan 20 olgunun retrospektif olarak detaylı klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem ve Gereçler: Kliniğimizde 2004 2016 tarihleri arasında raporlanmış 122 pankreatektomi olgusu pankreasın nonneoplastik lezyonları açısından klinik bulguları ve histopatolojik tanıları ile retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Pankreatektomi yapılan 122 olgunun 20’sinde (%16) nonneoplastik lezyonlar izlenmiştir. Histopatolojik incelemede olguların 11’inde kronik pankreatit,1 olguda hematom, 1 olguda travmaya ikincil hemorajik nekroz, 1 olguda psödokist, 1 olguda granülasyon dokusu, 1 olguda retansiyon kisti, 1 olguda koledok kisti, 1 olguda Castleman hastalığı, 1 olguda yağ nekrozu görülmüş olup 1 olguda patoloji görülmemiştir. Ayrıca 3 kronik pankreatit olgusundan 1’inde otoimmün pankreatit izlenmiş olup 1’ine ampulla adenomyomu ve 1’ine psödokist eşlik etmektedir.
Sonuç: Pankreatektomi olgularında nonneoplastik lezyonlarının retrospektif olarak klinik ve histopatolojik analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Neoplastik olmayan, pankreas, retrospektif analiz

Deniz Tunçel, Banu Yılmaz Özgüven, Ahu Gülçin Sarı, Fatih Mert Doğukan, Rabia Doğukan, Muharrem Battal, Fevziye Kabukcuoğlu. Nonneoplastic Lesions of the Pancreas: A Retrospective Analysis of 20 Cases. SETB. 2018; 52(1): 31-35

Corresponding Author: Deniz Tunçel, Türkiye
LookUs & Online Makale