ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Importance of Neurological Examination for the Indication of Computed Tomography of the Brain in Pediatric Emergency Room [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 227-230 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.80457

The Importance of Neurological Examination for the Indication of Computed Tomography of the Brain in Pediatric Emergency Room

Nezir Ozgun1, Hepsen Mine Serin2, Aysegul Cansu3, Ali Cansu4
1Department of Pediatric Neurology, Diyarbakir Children's Hospital, Diyarbakir, Turkey
2Department of Pediatric Neurology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
3Department of Radiology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
4Department of Pediatric Neurology, Karadeniz University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

Objectives: In this study, records of the children who underwent Computed Tomography of the Brain (CTB) were reviewed to increase the awareness of pediatricians to protect patients from radiation, whether CTB was used with right indications or if it was determinative for diagnosis.
Methods: In total, in this study, 342 cases applied to our Pediatric Emergency Polyclinic between January 2005-December 2010 were retrospectively evaluated regarding complaints at admission, neurological examination and CTB results. The sensitivity and specificity of the neurological examination in detecting the CTB pathology was determined.
Results: The results were normal in 319 of the 342 cases with CBT and abnormal in 23, out of which abnormal CTB results were only in three (0.99%) of the 301 patients with normal neurological examination results and in 20 (48.8%) of 41 patients with abnormal neurological examination results. The difference between the two groups was statistically significant (p=0.001). The sensitivity and specificity of the neurological examination in detecting CTB pathology were 87% and 94%, respectively.
Conclusion: Detailed neurological examination of the patients in the pediatric emergency department has a key role in determining the indications for CTB. Clinical follow-up should guide neuroradiological imaging in children with normal results of the neurological examination.

Keywords: Computed tomography, emergency room; neurological examination; radiation risk.

Çocuk Acil Servisinde Bilgisayarlı Beyin Tomografi Çekim Endikasyonunda Nörolojik Muayenenin Önemi

Nezir Ozgun1, Hepsen Mine Serin2, Aysegul Cansu3, Ali Cansu4
1Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü, Diyarbakır
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, İzmir
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon
4Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Ana Bilim Dalı, Trabzon

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuk hekimlerinin hastayı radyasyondan koruma farkındalığını artırmak, Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT)’nin doğru endikasyonda kullanılıp kullanılmadığı ve nörolojik muayenenin belirleyici faktör olup olmadığını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2005-Aralık 2010 tarihleri arasında Çocuk Acil Polikliniği’mize başvuran travma dışı, kronik hastalığı olmayan ve BBT çekilen 342 olgunun retrospektif olarak, başvuru şikayeti, nörolojik muayene bulguları ve BBT sonuçları değerlendirildi. Nörolojik muayenede saptanan patoloji ile uyumlu anormal BBT bulgu varlığının sensivite ve spesifitesi hesaplandı.
Bulgular: BBT çekilen 342 olgunun 319’unda sonuçlar normal, 23 olguda anormal olarak değerlendirilmişti. Nörolojik muayenesi normal olan 301 hastanın sadece 3’ ünde (%0.99) BBT sonucu anormal olarak rapor edilmişti. Nörolojik muayenesi anormal olan 41 hastanın ise 20’sinde (%48.8) BBT anormal olarak saptanmıştı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001). Nörolojik muayenede saptanan patoloji ile uyumlu anormal BBT bulgu varlığının sensivitesi %87 ve spesifitesi %94 olarak hesaplandı.
Sonuç: Çocuk acil servis hastalarında ayrıntılı nörolojik muayene BBT çekim endikasyonunu belirlemede anahtar role sahiptir. Nörolojik muayenesi normal olan çocuklarda nöroradyolojik görüntülemenin hemen yapılmayıp, klinik takip sonucuna göre karar verilmesi daha uygun bir yaklaşım olabilir. (SETB-2018-05-079)

Anahtar Kelimeler: Nörolojik Muayene, Bilgisayarlı Tomografi, Acil Servis, Radyasyon Riski

Nezir Ozgun, Hepsen Mine Serin, Aysegul Cansu, Ali Cansu. The Importance of Neurological Examination for the Indication of Computed Tomography of the Brain in Pediatric Emergency Room. SETB. 2020; 54(2): 227-230

Corresponding Author: Nezir Ozgun
LookUs & Online Makale