ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Surgical treatment of spontaneous cerebellar hematomas [SETB]
SETB. 2004; 38(3): 36-43

Surgical treatment of spontaneous cerebellar hematomas

Murat Müslüman, Halit Çavuşoğlu, Yüksel Şahin, Meltem Can, Bekir M. Kılınç, Yunus Aydın
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Objective: To present the result of the urgent surgical treatment of spontaneous cerebellar hematoma.
Study Design: The data of 27 patients with spontaneous cerebellar hematoma were analyzed retrospectively, between January 1995 and October 2003. The patients were grouped according to computed tomography appereances and Glasgow> coma scale score. All cases were operated by suboccipital craniectomy. Volüme of hematomas and preoperative Glasgow coma scale scores were compared with postoperative neurologic status. Mean follow-up was 16 months (range 6 to 25 months).
Results: 17 patients (%63) were male and the remaining 10 (%27) female. The age of the cases was ranged 42-87. 7 patients who died had two or more general risk factors. Positive correlation was established between preoperative Glasgow> coma scale score and postoperative neurologic status (p=0.001). Voliime of hematoma which was more than 20 milliliter influnced the postoperative result negatively (p<0.01).
Conclusions: It was concluded that volume of hematoma and Glasgow coma scale score were the main determinant in the postoperative prognosis of these cases

Keywords: Spontaneous cerebellar hematoma, surgical treatment, Glasgow coma scale score.

Spontan serebeller hematomlarda cerrahi tedavi

Murat Müslüman, Halit Çavuşoğlu, Yüksel Şahin, Meltem Can, Bekir M. Kılınç, Yunus Aydın
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Amaç: Spontan serebellar Kematom olgularında acil cerrahi tedavi sonuçlarımızı sunmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 1995 - Ekim 2003 tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirürji Kliniğine başvuran ve spontan serebellar hematom tanısı koyulup acil cerrahi uygulanan 27 hasta retrospektif olarak incelendi. Olgular bilgisayarlı tomografi görüntülerine ve Glasgow koma skorlarına göre gruplandırıldı. Olguların hepsi suboksipital kraııiektomi yaklaşımıyla öpere edildi. Olguların ameliyat sonrası nörolojik muayeneleri ile hematom boyutları ve pre- op erat if Glasgow koma skorları istatistiksel olarak karşılaştı¬rıldı. Ortalama takip süresi 16 ay (6-25 ay) idi. Bulgular: Olguların 17’si (% 63) erkek. 10’u (%27) kadın olup, yaşları 42 ile 87 arasında değişiyordu. Eksitus olan 7 olgunun hepsinde iki veya daha fazla risk faktörü mevcuttu. Ameliyat öncesi Glasgow koma skoru ile ameliyat sonrası klinik tablo arasında pozitif yönde ilişki saptandı (p=0,001). Hematom hacminin 20 mililitrenin üzerinde olması da posto- peratif sonucu olumsuz etkiliyordu (p<0.001).
Sonuç: Spontan serebellar hematom ile başvuran olgularda hematomun hacmi ve Glasgow koma skorunun ameliyat sonrası progrıozda temel belirleyici etkenler olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Spontan serebellar kanama,cerrahi tedavi.Glasgow koma skoru

Murat Müslüman, Halit Çavuşoğlu, Yüksel Şahin, Meltem Can, Bekir M. Kılınç, Yunus Aydın. Surgical treatment of spontaneous cerebellar hematomas. SETB. 2004; 38(3): 36-43

Corresponding Author: Murat Müslüman
LookUs & Online Makale