ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The identification and research of resistance to antibiotics of enterococcus spesies isolated from clinical specimens [SETB]
SETB. 2004; 38(3): 31-35

The identification and research of resistance to antibiotics of enterococcus spesies isolated from clinical specimens

Birsen Durmaz Çetin1, Nuran Özcan2, Mehtap Oktar1, Hatice Hasman1, Hülya Kımıl3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Klniği, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Objective: Identification and research of resistance to antibiotics of 88 enterococcus species isolated from wound and urine specimens in Şişli Etfal Training and Research Hospital Microbiology Laboratory is aimed.
Material and Methods: The species that are sent to our laboratory between the dates of 1999 and 2002 were identified by growth in bile esculin agar and 6.5% NaCl, hemolysis characteristics in sheep blood agar, catalase test, Gram stain and API 20 Strep (Bio-Merioux, France) tests. For the search of hetalactamase activity, Beta-lactamase (nitrocefin) Identification Sticks (Oxoid) were used. The antibiotic sensitivities of the enterococcus species isolated from wound and urine specimens were found by disc diffusion method to vancomycin, teicoplanin, penicilin, am- picillin, ciprofloxacin, erythromycin,‘ tetracycline, nitrofurantoin according to antibiotic groups recommended by NCCLS. High level gentamycin (120 pg) disc was used to show high level aminoglycoside resistance.
Results: 28 of 88 enterococcus species (32%) were isolated from wounds and abscesses, 60 (68%) from urine specimens. It is found that 54 (61%) of them were Efaecalis, 27 (30%) E.faecium, four (4.5%) E.avium, two (2.2%) E.durans and one (1.1%) E.raffinosum. Resistance ratio to antibiotics were 56% to penicillin, 52% to ampicillin, 68% to ciprofloxacin, 61% to erythromycin, 54% to tetracycline and 77% to nitrofurantoin. High level genta- micin resistance was found in 26 of88 (29%) enterococcus species. There weren‘t any resistant species against vancomycin or teicoplanin and no beta-lactamase enzyme in enterococci isolated in our study.
Conclusion: Identification and antibiotic sensitivity tests must be searched because resistance pattern change according to species in treatment regimens in enterococci infections.

Keywords: Enterococcus, antibiotic resistance, beta-lactamase.

Klinik örneklerden izole edilen enterokok türlerinin identifikasyonu ve antibiyotiklere direncin araştırılması

Birsen Durmaz Çetin1, Nuran Özcan2, Mehtap Oktar1, Hatice Hasman1, Hülya Kımıl3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Klniği, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Amaç: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırına Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratıtvarı’nda yara ve idrar örneklerinden izole edilen 88 enterokok suşunun identifikasyonu ve antibiyotiklere karşı dirençlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 1999-2002 tarihleri arasında hastanemiz labo-ratuarına gönderilen yara ve idrar örneklerinden izole edilen suşların safralı eskülinli besiyerinde ve %6,5’luk NaCl‘lü besiyerinde üreme, koyun kanlı ağarda hemoliz özelliklerine göre ve ka- talaz testi, gram boyama, APİ 20 Strep (Bio-Merioux, Fransa) testlerine göre cins ve tür düzeyinde tanımları yapıldı. Enterokok- ların betalaktamaz üretiminin araştırılmasında Betcı-lactamase (nitrocefin) Identification Sticks (Oxoid) kullanıldı. Yara ve idrar örneklerinden izole edilen enterokok suçlarının antibiyotik duyar¬lılıkları National Committee for Clinical Laboratory Standarts (NCCLS)’in önerdiği antibiyotik grubunda yer alan vankomisin, teikoplanin, penisilin, ampisilin, siprofloksasin, eritromisin, tetra- siklin, nitrofurantoin antibiyotikleri ile disk diffüzyon yöntemi kullanılarak belirlendi. Yüksek düzey aminoglikozid direncini saptamak için yüksek düzey gentamisin (120 pg) diski kullanıldı.
Bulgular: 88 enterokok suşunun 28’ i (%32) yara ve abselerden, 60’t (%68) idrar örneklerinden izole edildi. Bu suşların 54‘ü (%61) Efaecalis, 27‘si (%30) Efaeciıım, 4‘ü (%4.5) E.avium, 2’si (%2.2) E.durcıns ve birinin (%1.1) E.raffinosum olduğu saptan¬mıştır. Çalışılan antibiyotiklere direnç oranları, penisilin %56, ampisilin %52, siprofloksasin %68, eritromisin %61, tetrasikliıı %54, nitrofurantoin %77 olarak tespit edilmiştir. 88 enterokok tü¬rünün 26’stncla (%29) yüksek düzey gentamisine direnç saptan¬mıştır. Çalışmamızda izole edilen enterokok türlerinde vankomi¬sin ve teikoplanin’e dirençli suş gözlenmemiştir, betalaktamcız enzim varlığına rastlanmamıştır.
Sonuçlar: Enterokok enfeksiyonları tedavi protokolünde direnç pat eminin türlere göre farklılık göstermesi nedeniyle mutlaka tür ayrımı yapılması ve antibiyotik duyarlılık testlerinin araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enterokok, antibiyotik direnci, betalaktamaz

Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Hatice Hasman, Hülya Kımıl. The identification and research of resistance to antibiotics of enterococcus spesies isolated from clinical specimens. SETB. 2004; 38(3): 31-35

Corresponding Author: Birsen Durmaz Çetin
LookUs & Online Makale