ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The effect of postpartum discarge timing of mother-baby couple on bilirubin levels [SETB]
SETB. 2015; 49(3): 187-194 | DOI: 10.5350/SEMB.20150401120317

The effect of postpartum discarge timing of mother-baby couple on bilirubin levels

Derya Girgin, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Mesut Dursun, Evrim Kıray Baş, Selda Arslan
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: The purpose of the study is to investigate the effect of discharge time on rehospitalisation of babies with gestational age ≥35 weeks from hyperbilirubinemia.
Material and Method: Between January 2010 to June 2011, all babies included to study who were ≥35 weeks and treated for hyperbilirubinemia in our newborn clinic. Etiology, clinical and laboratory features and given therapies were recorded. Bilirubin levels compared according to postpartum discarge time of mother-baby couple.
Results: Two hundred and twenty two babies who met criteria were assessed. Mostly detected reasons during hyperbilirubinemia etiology investigations were; ABO incompatibility in 66 babies (29,7%), Rh incompatibility in 19 babies (8,6%) and pathologic weight loss in 19 babies (8,5%). There were no etiologic reason found in 90 (40,6%) babies. It was detected that pathologic weight loss had significant effect on total serum bilirubin (TSB) levels (p=0,014). Negative correlation between ABO incompatibility and TSB levels was detected (p<0,001), but babies with ABO incompatibility had significantly shorter duration of hospital admission (p<0,001). Mean discharge time of 184 babies who had known postnatal discharge time was detected as 32,9±20 hours (5-120 hours). There was no significant effect of postnatal discharge time detected on TSB levels. Mean discharge times at our hospital, state hospital and special hospital were found 37,7±22 hours,
34,6±19,8 hours and 25,1±14,7 hours, respectively. The follow up examination time at our hospital, state hospital and special hospital were found 4±2,1 days, 5±3,2 days and 5,3±3,6 days, respectively. Babies born in our hospital had significantly longer postnatal discharge time (p.0,001) and shorter duration for follow up examination (p: 0,019) against special hospitals.
Conclusion: In our study, it was detected that postnatal discharge time of mother baby couple had no negative effect on admission bilirubinemia levels. Pathologic weight loss and ABO incompatibility were detected as risk factors for development of hyperbilirubinemia. We found that postnatal discharge time is longer and duration for follow up is shorter in our hospital according to special hospitals.

Keywords: Newborn, postdischarge time, bilirubin levels.

Anne bebek çiftinin taburcu edilme zamanının bilirubin düzeyleri üzerine etkisi

Derya Girgin, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Mesut Dursun, Evrim Kıray Baş, Selda Arslan
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Gebelik haftası ≥35 hafta olan bebeklerde taburcu edilme zamanının hiperbilirubinemi nedeniyle yeniden hastaneye yatış üzerine etkisini araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Yenidoğan Kliniğinde, Ocak 2010 – Haziran 2011 tarihleri arasında, gebelik süresi ≥35 hafta olan ve sarılık nedeniyle yatırılarak tedavi edilen tüm bebekler çalışmaya alındı. Hastalarda sarılığın etiyolojisi, kliniği, laboratuvar özellikleri ve uygulanan tedaviler kaydedildi. Anne bebek çiftinin taburcu edilme zamanı ile bilirubin değerleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma süresince kriterlere uyan 222 bebek değerlendirildi. Hiperbilirubinemi etyolojisi incelemesinde en sık saptanan nedenler; ABO uyuşmazlığı 66 (%29,7), Rh uyuşmazlığı 19 (%8,6) ve patolojik oranda tartı kaybı 19 (%8,5) olarak sıralandı. Bebeklerin 90’ında (%40,6) herhangi bir etyolojik neden bulunamadı. Patolojik tartı kaybının total serum bilirubin (TSB) üzerine anlamlı etkisi olduğu bulundu (p: 0,014). ABO uygunsuzluğu ve TSB değerleri arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı (p<0,001), bununla birlikte ABO uygunsuzluğu olan bebeklerin getiriliş günlerinin anlamlı olarak daha kısa olduğu bulundu (p<0,001). Taburculuk öncesi sarılığı olan bebeklerin hastaneye geliş günlerinin anlamlı olarak daha kısa olduğu (p<0,001) ve TSB değerlerinin anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p<0,001). Doğum sonrası taburculuk zamanı belli olan 184 bebeğin taburculuk saati ortalaması 32,9±20 saat (5-120 saat) olarak saptandı. Doğum sonrası hastaneden taburculuk saatinin TSB değerlerine anlamlı etkisi saptanmadı. Ortalama taburculuk süresi hastanemizde, diğer devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde sırasıyla 37,7±22 saat, 34,6±19,8 saat ve 25,1±14,7 saat idi. Ortalama kontrole çağrılma zamanı hastanemizde, diğer devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde sırasıyla 4±2,1 gün, 5±3,2 gün ve 5,3±3,6 gün saptandı. Hastanemizde doğan bebeklerin doğum sonrası taburculuk saatlerinin özel hastanede doğan bebeklere göre anlamlı olarak uzun olduğu (p: 0,001) ve hastanemizde doğan bebeklerin kontrole çağırılma günlerinin özel hastanede doğanlara göre anlamlı olarak kısa olduğu saptandı (p: 0,019).
Sonuç: Çalışmamızda doğum sonrası taburculuk saatinin geliş hiperbilirubinemi düzeyi üzerine olumsuz bir etkisi saptanmadı. Patolojik tartı kaybı ve ABO uygunsuzluğunun hiperbilirubinemi gelişimi için risk faktörleri olduğu belirlendi. Hastanemizde, özel hastanelere göre taburcu edilme zamanının daha geç ve kontrole çağrılma zamanının daha erken olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, taburcu edilme zamanı, bilirubin düzeyleri.

Derya Girgin, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Mesut Dursun, Evrim Kıray Baş, Selda Arslan. The effect of postpartum discarge timing of mother-baby couple on bilirubin levels. SETB. 2015; 49(3): 187-194

Corresponding Author: Derya Girgin, Türkiye
LookUs & Online Makale