ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The evaluation of the implementation level of nurses working in neonatal intensive care unit in the treatment of neonatal jaundice [SETB]
SETB. 2015; 49(3): 195-199 | DOI: 10.5350/SEMB.20150522063622

The evaluation of the implementation level of nurses working in neonatal intensive care unit in the treatment of neonatal jaundice

Melek Selalmaz1, Ali Bülbül2, Şehrinaz Sözeri1, Fatma Gül Özcan1, Ayşe Kunt1, Gülsün Atar1, Umut Zübarioğlu3, Ebru Türkoğlu Ünal3, Sinan Uslu2
1Uzman Hemşire, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Doçent Doktor, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Uzman Doktor, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: To evaluate the application level of nurses about health care service given at jaundice treatment on newborn babies.
Material and Method: Study data was obtained from nurses who work in neonatal units of two training and research hospitals of İstanbul and agreed to participate the study. For this study a questionnaire form established by investigators under the supervision of experties and under the consideration of literature knowledge and approval from ethical committee received. In questionnaire, with general working characteristics of individual, also knowledge level about early diagnosis, treatment and follow up of jaundice evaluated. The impact of educational status and working period on the variables was analysed. Data were analyzed with percentage and chi-square methods.
Results: The study performed with 87 nurses who accepted the questionnaire. Fifty one point seven percent of nurses were university graduates. The receive education rate about jaundice was 57.5%. In questionnaire, the percentage of right knowledge for risk factors about development of jaundice was 79.3%, detection of jaundice properly was 58.6%, the definition of pathologic jaundice was 73.1%, clinical findings of jaundice was 61.3%, the methods for increasing the effectiveness of phototherapy was 79.6%, principles of nursing care for
phototherapy was 52.9%, side effects of phototherapy was 42.6 % and proper feeding method during phototherapy was 65.6%. Master graduates were detected more succesfull in correct definition of breast feeding jaundice syndrome (p: 0.05) and knowing early breast feeding jaundice (p: 0.018). The percentage of knowing the side effects of phototherapy was higher in nurses working more than 5 years in neonatal units (p: 0.039).
Conclusion: It was detected that the nurses had true knowledge with important proportion about clinical features and risk factors in development of jaundice, methods for increasing the effectiveness of phototherapy and feeding methods during phototherapy. The application knowledge was determined higher correct proportion in nurses who were master graduates or working period more than 5 years in newborn units.

Keywords: Neonatal, nursing, care, phototherapy.

Yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin sarılık tedavisi konusunda uygulama düzeylerinin değerlendirilmesi

Melek Selalmaz1, Ali Bülbül2, Şehrinaz Sözeri1, Fatma Gül Özcan1, Ayşe Kunt1, Gülsün Atar1, Umut Zübarioğlu3, Ebru Türkoğlu Ünal3, Sinan Uslu2
1Uzman Hemşire, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Doçent Doktor, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Uzman Doktor, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Yenidoğan bebeklerde sarılık tedavisinde verilen sağlık bakım hizmeti hakkında, hemşirelerin uygulama düzeyinin değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntem: Çalışma verileri İstanbul ilinde iki eğitim ve araştırma hastanesi yenidoğan bölümlerinde görevli olan ve çalışmayı kabul eden hemşirelerden elde edildi. Araştırmacılar tarafından deneyimler ve literatür bilgileri doğrultusunda çalışmanın anket formu oluşturuldu, etik kurul onayı alındı. Ankette bireyin genel çalışma özellikleri ile birlikte; sarılığın erken tanı, tedavi ve izlemi ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirildi. Eğitim durumunun ve çalışma sürelerinin değişkenler üzerine olan etkileri incelendi. Veriler yüzdelik ve ki-kare testleri ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma, ankete katılmayı kabul eden 87 yenidoğan hemşiresi ile tamamlandı. Hemşirelerin %51.7’si lisans mezunu idi. Sarılık ile ilgili eğitim alma oranı %57.5 sıklığındaydı. Ankette sarılık gelişimi ile ilgili risk faktörlerinin %79.3, uygun şekilde sarılığın tespit edilmesinin %58.6, patolojik sarılık tanımının %73.1, sarılığın klinik bulgularının %61.3, fototerapi etkinliğini artırma yöntemlerinin %79.6, fototerapi hemşirelik bakım esaslarının %52.9, fototerapi yan etkilerinin %42.6 ve fototerapi esnasındaki uygun beslenme modelinin %65.6 oranlarında doğru bilindiği belirlendi. Yüksek lisans mezunlarının anne sütü sarılığı sendromunu doğru tanımlamada (p: 0.05) ve erken anne sütü sarılığını bilmede (p: 0.018) daha başarılı oldukları saptandı. Yenidoğan bölümünde beş yıldan fazla çalışanlarda fototerapinin yan etkilerini bilme (p: 0.039) oranları daha yüksekti.
Sonuç: Hemşirelerin sarılığın klinik bulgularını, sarılık gelişimindeki risk faktörlerini, fototerapinin etkinliğini artırma yöntemlerini ve fototerapi esnasında beslenme yöntemlerini önemli bir oranda doğru olarak bildiği saptandı. Yüksek lisans eğitimi alan veya 5 yıldan daha uzun süre yenidoğan bölümünde çalışan hemşirelerin uygulama bilgilerinin daha yüksek oranda doğru olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, hemşirelik, bakım, fototerapi.

Melek Selalmaz, Ali Bülbül, Şehrinaz Sözeri, Fatma Gül Özcan, Ayşe Kunt, Gülsün Atar, Umut Zübarioğlu, Ebru Türkoğlu Ünal, Sinan Uslu. The evaluation of the implementation level of nurses working in neonatal intensive care unit in the treatment of neonatal jaundice. SETB. 2015; 49(3): 195-199

Corresponding Author: Melek Selalmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale