Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Mide adenokarsinomlarında PTEN ekspresyonu ve prognostik parametrelerle ilişkisi

Cumhur Selçuk Topal, Müberra Seğmen Yılmaz, Murat Hakan Karabulut, Dilek Yavuzer, Nimet Karadayı

Amaç: PTEN (phosphatase and tensin); 10.kromozomda (10q23.3) lokalize tümör supresör gen olarak belirlenmiş önemli bir moleküler marker’dır. Bu retrospektif çalışmada mide adenokarsinomlarında PTEN ekspresyonu, PTEN ekspresyonunun prognostik parametre olarak anlamlılığı ve diğer prognostik parametrelerle ilişkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mide adenokarsinomu tanısı almış 60 olguya ait tümör içeren parafin bloklardan elde edilen kesitlere PTEN (Clone 28H6, Novocastra, UK) ile immunohistokimyasal boyama prosedürü uygulandı.

Bulgular: PTEN ekspresyonu ile Lauren sınıflaması ve histolojik grade arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı. Ancak PTEN ekspresyonu ile vasküler invazyon, perinöral invazyon, lenf nodu metastazı, TNM (primer tümör, lenf nodu, uzak metastaz) evresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç: Çalışmamızda Lauren sınıflamasına göre diffuz tip karsinomlarda, intestinal tip karsinomlara göre PTEN ekspresyon kaybının daha belirgin olduğu ve differansiasyon azaldıkça PTEN ekspresyon kaybının arttğı saptanmıştır. Sonuçta PTEN ekspresyonunun malign transformasyonla, progresyonla ve diğer prognostik parametrelerden histolojik grade ile ilişkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: PTEN, mide adenokarsinomu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni