Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Rekürren tonsillitte tonsil yüzeyi ve merkezine ait mikrobiyolojik floranın karşılaştırılması ve immünolojik değişikliklerin incelenmesi

Erdoğan Gültekin, Ömer N. Develioğlu, Murat Yener, Mehmet Karakaya, Zafer Çiftçi

Amaç: Rekürren tonsilliti olan hastalardan alınan tonsillerin yüzey ve merkez kültürlerinden elde edilen floraların karşılaştırılması ve tonsillerin içerisindeki immünolojik değişikliklerin incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde kronik tonsillit tanısıyla tonsillektomi yapılmış olan 42 hasta dahil edilmiştir. Entübasyon ve orofarengeal aspirasyon yapıldıktan sonra, transoral yoldan tonsil yüzeylerinden kültür alınmıştır. Tonsillektomi yapıldıktan sonra her bir tonsil bistüri yardımıyla ikiye bölünmüş ve mikrobiyolojik analiz için merkez kültürleri alınmıştır. Tonsillerin diğer yarısı da, histopatolojik değerlendirme için patoloji laboratuarına gönderilmiştir.

Bulgular: Örneklerden izole edilen bakteriler arasında ilk sırayı beta hemolitik streptokokun aldığı izlendi. Tonsillerin yüzey ve merkez kültürleri kıyaslandığında beta hemolitik streptokok ve alfa hemolitik streptokok izole edilme insidansları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p>0.05). Merkez kültürlerde patojen mikroorganizma tespit edilme oranı yüzey kültürlere göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Germinal merkezlerde ortalama B hücre sayısı 79.35±11.68 ve T hücre sayısı 4.82±4.92 olarak saptandı. B ve T hücre sayıları arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olduğu izlendi (p<0,0001 ).

Sonuç: Rekürren tonsillitte yüzey kültürleri etken patojenleri tespit etmede yetersiz kalabilir.

Anahtar Kelimeler: Rekürren tonsillit, merkez kültürü, yüzey kültürü

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni