ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Relation between Homocysteine Levels in Patients with Acute Coronary Syndrome and Grace Score [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(3): 346-350 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.77864

The Relation between Homocysteine Levels in Patients with Acute Coronary Syndrome and Grace Score

Aslihan Calim1, Fatma Paksoy Turkoz2, Yuksel Asli Ozturkmen1, Emrah Erkan Mazi1, Elif Guven Cetin1, Nazan Demir1, Fatih Borlu1
1Department of Internal Diseases, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Resarch Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Oncology, Medical Park, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

Objectives: This study investigated the correlation between homocysteine levels in patients with Acute Coronary Syndrome and GRACE Score.
Methods: This study included 191 cases -140 Non-ST MI cases and 51 MI with ST-elevation cases in Şişli Etfal Training and Research Hospital Coronary Intensive Care Unit between December 2008 and March 2010. Homocysteine was measured by immulite 2000 device, using kemiluminesans method and competitive immunoassay principle and a kit by DPC was used during the measurement. The reference range given by the producing company was between 5-15 Mmol/L for male and female adults. The patients were classified into three risk groups as low, medium and high on the basis of the criteria identified in GRACE risk score: age, heart rate, systolic blood pressure, serum creatine levels, Killip classification, cardiac arrest on admission, increased cardiac enzymes and ST segment depression. The relation between homocysteine levels in patients with Acute Coronary Syndrome and GRACE risk score was evaluated.
Results: In the Non-ST MI group, a statistically-moderate positive correlation was seen between homocysteine and GRACE risk score during the study (p<0.05). However, in the MI with ST-elevation group, no correlation was found between homocysteine and GRACE risk score (p>0.05). Overall, despite the low figures, a meaningful positive relation was observed between homocysteine and GRACE risk score in all cases.
Conclusion: Homocysteine is independent of other classic risk factors for cardiovascular diseases. Therefore, we believe that routine plasma homocysteine levels should be checked when evaluating risk factors for Atherosclerotic Coronary Artery disease.

Keywords: Coronary syndrome, homocysteine; grace.

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Homosistein Düzeyinin Grace Skorlamasi İle İlişkisi

Aslihan Calim1, Fatma Paksoy Turkoz2, Yuksel Asli Ozturkmen1, Emrah Erkan Mazi1, Elif Guven Cetin1, Nazan Demir1, Fatih Borlu1
1Department of Internal Diseases, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Resarch Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Oncology, Medical Park, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

Amaç: Bu çalışmada akut koroner sendromlu hastalarda homosistein düzeyinin GRACE skorlaması ile ilişkisini araştırdık.
Materyal-Metod: Aralık 2008-Mart 2010 tarihleri arasında hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’ nde yatan 140 olgu NonST MI ve 51 olgu ST elevasyonlu MI olmak üzere toplam 191 hasta çalışma kapsamına alındı. Homosisteinin referans aralığı, erişkin erkek ve kadınlarda 5-15 Mmol/ L’ dir. GRACE risk skorunda daha önce tanımlandığı üzere yaş, kalp hızı, sistolik kan basıncı, serum kreatinin düzeyi, Killip sınıfı, başvuruda kardiyak arrest, artmış kardiyak enzimler ve ST segment depresyonuna göre hastalar düşük, orta, yüksek olmak üzere üç risk grubuna ayrıldı. Akut Koroner Sendromlu hastalarda homosistein düzeyinin GRACE risk skoru ile ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda NonST MI grupta;homosistein ile GRACE risk skoru arasında zayıf düzeyde olmakla beraber istatistiksel olarak pozitif yönde,anlamlı bir ilişki görülmektedir (p< 0,05). ST elevasyonlu MI grubunda ise homosistein ile GRACE risk skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki görülmemektedir (p> 0,05). Tüm olgularda bakıldığında; homosistein ile GRACE risk skoru arasında zayıf düzeyde olmakla beraber istatistiksel olarak pozitif yönde, anlamlı bir ilişki görülmektedir (p< 0,05).
Sonuç: Homosistein kardiyovasküler hastalıklar için tanımlanan klasik risk faktörlerinden bağımsız bir risk faktörüdür. Bu yüzden aterosklerotik koroner arter hastalığı risk faktör değerlendirilmesine rutin plazma homosistein düzeylerine bakılması gerektiğine inanmaktayız. (SETB-2018-09-127)

Anahtar Kelimeler: koroner sendrom, grace, homosistein.

Aslihan Calim, Fatma Paksoy Turkoz, Yuksel Asli Ozturkmen, Emrah Erkan Mazi, Elif Guven Cetin, Nazan Demir, Fatih Borlu. The Relation between Homocysteine Levels in Patients with Acute Coronary Syndrome and Grace Score. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(3): 346-350

Corresponding Author: Aslihan Calim
LookUs & Online Makale