ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Comparative Analysis of Once-daily and Twice-daily Formulation of Tacrolimus in De Novo Kidney Transplant Recipients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 62-67 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.71235

A Comparative Analysis of Once-daily and Twice-daily Formulation of Tacrolimus in De Novo Kidney Transplant Recipients

Murat Ferhat Ferhatoglu1, Abdulcabbar Kartal1, Taner Kivilcim1, Ali Ilker Filiz1, Gursel Yildiz2, Alp Gurkan1
1Department of General Surgery, Istanbul Okan University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Nephrology, Istanbul Okan University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: We aimed to compare the once-daily and twice-daily formulation of tacrolimus concerning the efficiency and effects on graft function in de novo kidney transplant patients.
Methods: Twenty once-daily (TAC-OD) and twenty twice-daily (TAC-BID) tacrolimus administrated de novo kidney recipients who had received initial immunosuppressive therapy according to protocols at our institution (0.2 mg/kg of tacrolimus combined with 1000 milligrams of steroid taper plus 720 mg of mycophenolate and with 2.5mg/kg anti-thymocyte globulin) assessed concerning demographics, drug doses and blood concentration, and graft function.
Results: The mean tacrolimus blood concentration measurements were higher in the TAC-OD group in the first sixty days after transplantation, and the TAC-OD group showed more blood concentration overshoots/fluctuations in the first 30 days of the treatment. The initial drug dose was significantly higher in the TAC-OD group than the TAC-BID group (p=0.04). There was no meaningful difference among groups according to graft function (creatinine measurements) (p>0.05).
Conclusion: Between de novo kidney recipients, the new TAC-OD formulation presents a similar short-term efficacy profile as TAC-BID. However, a higher daily dosage of TAC-OD is needed to achieve similar blood concentrations in the early postoperative period.

Keywords: Kidney transplantation, immunosuppression; tacrolimus, prolonged-release tacrolimus

De novo böbrek nakli alıcılarında günde bir kez ve günde iki kez takrolimus formülasyonunun karşılaştırmalı analizi

Murat Ferhat Ferhatoglu1, Abdulcabbar Kartal1, Taner Kivilcim1, Ali Ilker Filiz1, Gursel Yildiz2, Alp Gurkan1
1İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Günde bir doz ve günde iki doz takrolimusun formülasyonunun, de novo böbrek nakli hastalarında, greft fonksiyonu üzerindeki etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Kurumumuzdaki immünsüpresyon protokolüne göre (0.2 mg / kg takrolimus+1000 miligram steroid şemsiyesi+ 720 mg mikofenolat ve 2,5 mg / kg anti-timosit globülin); yirmi günde tek doz (TAC-OD), yirmi günde iki doz takrolimus uygulanan (TAC-BID) de novo böbrek alıcıları demografik özellikleri, ilaç dozları ve ilaç kan konsantrasyonu ve greft fonksiyonu açısından değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama takrolimus kan konsantrasyonu ölçümleri, transplantasyondan sonraki ilk altmış günde TAC-OD grubunda daha yüksekti, ayrıca TAC-OD grubu, tedavinin ilk 30 gününde daha fazla kan konsantrasyonu aşımı/dalgalanma gösterdi. Başlangıç ilaç dozu, TAC-OD grubunda TAC-BID grubuna kıyasla önemli ölçüde daha yüksekti (p = 0.04). Greft fonksiyonu açısından (kreatinin ölçümleri) gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p> 0.05).
Sonuç: De novo böbrek alıcıları arasında, yeni TAC-OD formülasyonu TAC-BID ile benzer bir kısa vadeli etkinlik profili sunmaktadır. Bununla birlikte, erken postoperatif dönemde benzer kan konsantrasyonlarına ulaşmak için daha yüksek günlük TAC-OD dozajına ihtiyaç vardır. (SETB-2020-11-240)

Anahtar Kelimeler: Böbrek transplantasyonu, immünosupresyon, takrolimus, uzatılmış salımlı takrolimus.

Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal, Taner Kivilcim, Ali Ilker Filiz, Gursel Yildiz, Alp Gurkan. A Comparative Analysis of Once-daily and Twice-daily Formulation of Tacrolimus in De Novo Kidney Transplant Recipients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 62-67

Corresponding Author: Murat Ferhat Ferhatoglu
LookUs & Online Makale