ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
RDW Value may Increase the Diagnostic Accuracy of MPS [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 76-80 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.58159

RDW Value may Increase the Diagnostic Accuracy of MPS

Sukru Cetin1, Suleyman Sezai Yildiz2, Kudret Keskin2, Serhat Sigirci2, Ali Bayraktar1, Irfan Sahin3
1Department of Cardiology, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: As the feasibility of obtaining health care has improved in the last decade, there is an increase in the number of performing unnecessary coronary angiogram. Red Cell Distribution Width (RDW), which shows erythrocyte dispersion volume, is associated with coronary artery disease. The present study aims to evaluate the relationship between RDW value and the severity of coronary artery disease in patients who undergo myocardial perfusion scintigraphy (MPS) as an evaluation for coronary ischemia and after which patients had a coronary angiography.
Methods: This retrospective study included 452 patients diagnosed as stabile angina that had MPS to evaluate coronary ischemia and after which coronary angiography was performed. Complete blood count was obtained on the same day. Patients were first divided into two groups: patients with and without ischemia on MPS. Then, the group who had ischemia on the MPS where divided into another two groups: patients who had RDW values ≥13.5 and the others who had RDW value <13.5. Patients who had fixed perfusion defect, chronic kidney disease, thyroid dysfunction, hematological disease, those who use iron supplements, and those who had active infectious disease were excluded from this study.
Results: The basic characteristics were the same between study groups. We found that severe coronary vessel disease, single vessel, two vessels and three vessels diseases were higher in patients who had ischemia on the MPS and RDW values ≥13.5 (p-value were 0.032, 0.004, 0.042 respectively). RDW values ≥13.5 was found to be an independent predictor for the presence of severe coronary artery disease (p<0.001 OR: 3.55).
Conclusion: Patients who have MPS for ischemic evaluation and RDW values of ≥ 13.5 were more severe coronary heart diseases. As a result, the findings suggest that using of RDW value is a cheap and feasible parameter that may prevent performing unnecessary coronary angiography for patients after MPS.

Keywords: Coronary artery disease, MPS; RDW.

RDW Değeri MPS’nin Diagnostik Doğruluğunu Artırabilir mi?

Sukru Cetin1, Suleyman Sezai Yildiz2, Kudret Keskin2, Serhat Sigirci2, Ali Bayraktar1, Irfan Sahin3
1Sancaktepe Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Giriş ve amaç; Sağlık hizmetlerine erişimin artması ile birlikte gereksiz koroner anjiyo sıklığında artış olmuştur. Red cell distribution width (RDW) eritrositlerin dağılım hacmini gösterip koroner arter hastalığı ile ilişki bulunmuştur. Bu çalışmadaki amaç miyokard perfüzyon sintigrafisi ile koroner iskemi araştırması yapılıp koroner anjiyo planlanan hastalarda RDW değerinin ciddi koroner lezyon saptanması arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Materyal ve metod; Çalışma retrospektif olarak yapıldı. Araştırmaya MPS ile koroner iskemi araştırması yapıldıktan sonra koroner anjiyo yapılan 452 stabil anjina hastası alındı. Hastalara aynı gün hemogram bakıldı. Hastalar MPS’de iskemisi olan ve olmayan diye ve MPS’de iskemisi olanlar RDW düzeyi 13.5 ve üzeri ve 13.5 altı olmak üzere ikişer gruba ayrıldı. MPS’de sabit perfüzyon defekti, kronik böbrek yetersizliği, tiroid disfonksiyonu, hematolojik hastalık varlığı, demir ilacı kullanımı, aktif enfeksiyon çalışma dışı bırakıldı..
Bulgular; Her iki grupta temel karakteristik özellikler benzerdi. Ciddi damar hastalığı, tek damar, iki damar ve üç damar MPS’de iskemisi olup RDW 13.5 ve üzerinde olan grupta daha yüksek saptandı. (p değeri sırasıyla <0.001, 0.036, 0.029, 0.005). Multivariant analizde ciddi koroner arter hastalığını göstermede RDW 13.5 ve üzeri olması bağımsız prediktör olarak saptandı (p<0.001 OR: 3.55).
Tartışma ve sonuç; MPS ile iskemi araştırması yapılıp RDW değeri 13.5 üzerinde olan hastalarda daha fazla ciddi koroner arter hastalığı saptanmıştır. MPS ile iskemi araştırması yapılıp koroner anjiyo yapılması planlanan hastalarda gereksiz anjiyoların önüne geçebilmek için ucuz ve kolay ulaşılabilir bir parametre olan RDW göz önünde bulundurmalıdır. (SETB-2018-12-165)

Anahtar Kelimeler: RDW, MPS, Koroner arter hastalığı

Sukru Cetin, Suleyman Sezai Yildiz, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Ali Bayraktar, Irfan Sahin. RDW Value may Increase the Diagnostic Accuracy of MPS. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 76-80

Corresponding Author: Sukru Cetin
LookUs & Online Makale