ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Effect of Intermittent and Continuous Feeding on Growth and Discharge Time in Very Low Birth Weight Preterm Infants [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 115-121 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.31549

The Effect of Intermittent and Continuous Feeding on Growth and Discharge Time in Very Low Birth Weight Preterm Infants

Melek Selalmaz1, Gulzade Uysal2, Umut Zubarioglu1, Ali Bulbul1
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Nursing, Okan University, Institute of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study was to determine the effect of intermittent bolus feeding and continuous feeding models on early growth and discharge time in very low birth weight infants.
Methods: The study was designed as a prospective, randomized, and controlled study. Infants born in our hospital with birth weight below 1500 g within a 1 year period were included in the study. The number of samples was determined by power analysis. Babies were randomized according to birth weight and fed with intermittent bolus feeding and continuous feeding models. Demographic characteristics, clinical findings, diagnosis, nutritional status, and length of hospital stay were compared.
Results: The study was conducted with 80 preterm infants, which consisted of continuous feeding (n=41) and intermittent bolus feeding (n=39). There was no significant difference in gender, gestational week, birth weight, height, and head circumference distribution of the babies between groups. The difference between the reach time to birth weight and maximum weight loss rates, parenteral feeding time, transition time to full enteral feeding, transition time to oral feeding, development of feeding intolerance, mechanical ventilation time, and hospitalization time in intensive care unit were not statistically significant. Necrotizing enterocolitis (NEC) Stage I and II developed in 34.1% of babies fed with continuous feeding model and 28.2% of babies fed intermittently; NEC was detected to start in 4.5±2.8 days in the continuous feeding group and in 2.8±5.2 days in the intermittent group. These differences were found to be insignificant between the two groups (p=0.634 and p=0.266, respectively).
Conclusion: There was no difference between growth parameters and discharge time of preterm babies who were applied continuous and intermittent bolus feeding model. Although there was no statistically significant difference on the development of NEC, it was determined that NEC developed earlier in the intermittent bolus feeding model.

Keywords: Continuous feeding, intermittent feeding; very low birth weight preterm baby

Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde aralıklı ve devamlı beslenmenin büyüme ve taburculuk süresi üzerine etkisi

Melek Selalmaz1, Gulzade Uysal2, Umut Zubarioglu1, Ali Bulbul1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmamız çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde aralıklı bolus beslenme ile devamlı beslenme modellerinin erken dönem büyüme ve taburculuk süresi üzerine etkisini belirlemek.
Metod: Çalışma prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlandı. Hastanemizde bir yıllık süre içerisinde doğan ve doğum ağırlığı 1500 gram altındaki bebekler çalışmaya alındı. Örneklem sayısı, güç analizi ile belirlendi. Bebekler doğum ağırlığına göre randomize edilerek aralıklı bolus beslenme ve devamlı besleme modelleri ile beslenmeleri sağlandı. Bebeklerin demografik özellikleri, klinik bulguları, tanıları ve beslenme durumları ile hastanede kalış süreleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma, devamlı beslenme (n=41) ve aralıklı beslenme (n=39) grubu olmak üzere toplam 80 preterm bebek ile yapıldı. Her iki gruptaki bebeklerin cinsiyet, gestasyon haftası, doğum kilosu, boy ve baş çevresi dağılımlarında anlamlı bir fark yoktu. Bebeklerin doğum kilosuna ulaşma zamanı ve maksimum tartı kaybı oranları, parenteral beslenme süreleri, tam enteral beslenmeye geçiş süresi, oral beslenmeye geçiş süresi, beslenme intoleransı gelişimi, mekanik ventilasyon süresi ile yoğun bakımda yatış süreleri ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı. Devamlı beslenme modeli ile beslenen bebeklerin %34,1’inde aralıklı beslenen bebeklerin %28,2’sinde nekrotizan enterokolit (NEK) Evre I ve II geliştiği, NEK’in devamlı beslenen grupta ortalama 4,5±2,8 gün, aralıklı beslenen grupta ise 2,8±5,2 gün saptandığı gruplar arasında bu farklılıkların anlamsız olduğu belirlendi (sırasıyla p: 0,634 ve p: 0,266).
Sonuç: Devamlı ve aralıklı bolus beslenme modeli uygulanan preterm bebeklerin büyüme parametreleri ve taburculuk süreleri arasında fark olmadığı saptandı. NEK gelişimi üzerinde istatistiksel anlamlı saptanmasa bile aralıklı beslenme modelinde daha erken zamanda NEK geliştiği belirlendi. (SETB-2019-12-143)

Anahtar Kelimeler: Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebek, aralıklı beslenme; devamlı beslenme

Melek Selalmaz, Gulzade Uysal, Umut Zubarioglu, Ali Bulbul. The Effect of Intermittent and Continuous Feeding on Growth and Discharge Time in Very Low Birth Weight Preterm Infants. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 115-121

Corresponding Author: Ali Bulbul
LookUs & Online Makale