ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Analysis of the Factors Affecting Survival in the Patients who Underwent Curative-Intent Gastrectomy due to Gastric Adenocarcinoma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 23-32 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.14564

Analysis of the Factors Affecting Survival in the Patients who Underwent Curative-Intent Gastrectomy due to Gastric Adenocarcinoma

Serkan Karaisli1, Ozlem Gur1, Oguzhan Ozsay2, Fevzi Cengiz1, Ahmet Er1, Murat Kemal Atahan1, Yasin Peker1, Osman Nuri Dilek1, Mehmet Haciyanli1
1Department of General Surgery, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of General Surgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey

Objectives: Gastric cancer is the fifth most common cancer and the third most common cause of cancer-related deaths in the world. In this study, we aimed to evaluate the impact of clinicopathological factors on overall survival in the patients who underwent curative-intent gastrectomy due to gastric adenocarcinoma.
Methods: The medical records of 644 patients who underwent gastrectomy between January 2007 and January 2017 in our clinic were retrospectively reviewed. Among these patients, 359 patients were included in this study. The impact of several prognostic factors on survival was investigated.
Results: The mean age was 59.2±11.6 (29-83). Male/female ratio was 2.12. The median follow-up time was 19 months (CI=10.1-31.1). Median overall survival was 23±2.3 months (CI=18.3-27.6). Splenectomy, R1 (microscopically incomplete) resection, and advanced stage were independent risk factors for poor prognosis.
Conclusion: R1 resection, splenectomy, and advanced TNM stage were associated with poor prognosis in gastric cancer. Splenectomy should be avoided in the absence of direct invasion of the tumour or metastasis of lymph nodes on splenic hilum to prevent postoperative infectious complication-related mortality.

Keywords: Curative-intent gastrectomy, gastric adenocarcinoma; overall survival; prognostic factor; splenectomy.

Mide Adenokarsinomu Nedeniyle Küratif Amaçlı Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Analizi

Serkan Karaisli1, Ozlem Gur1, Oguzhan Ozsay2, Fevzi Cengiz1, Ahmet Er1, Murat Kemal Atahan1, Yasin Peker1, Osman Nuri Dilek1, Mehmet Haciyanli1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Mide kanseri, dünyada en yaygın beşinci kanser ve kansere bağlı ölümlerin üçüncü en yaygın nedenidir. Bu çalışmada, mide adenokarsinomuna bağlı olarak küratif amaçlı gastrektomi uygulanan hastalarda klinikopatolojik faktörlerin genel sağkalıma etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Ocak 2007 - Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde gastrektomi yapılan 644 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu hastalardan 359 hasta çalışmaya dahil edildi. Çeşitli prognostik faktörlerin sağkalıma etkisi araştırıldı.
Bulgular: Ortalama yaş 59,2 ± 11,6 (29-83) idi. Erkek / kadın oranı 2,12 olarak bulundu. Medyan takip süresi 19 ay (CI = 10,1-31,1) idi. Medyan genel sağkalım 23 ± 2.3 aydı (CI = 18,3-27,6). Splenektomi, R1 (mikroskobik inkomplet) rezeksiyon ve ileri evre tümör kötü prognoz için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu.
Sonuç: Mide kanserinde R1 rezeksiyon, splenektomi ve ileri TNM evresi kötü prognoz ile ilişkili bulundu. Tümör invazyonu veya dalak hilusunda lenf nodu metastazı olmadığı durumda postoperatif enfeksiyöz komplikasyonlara bağlı mortalite riski nedeniyle splenektomiden kaçınılmalıdır. (SETB-2020-09-183)

Anahtar Kelimeler: küratif amaçlı gastrektomi, mide adenokarsinomu; genel sağkalım; prognostik faktör; splenektomi

Serkan Karaisli, Ozlem Gur, Oguzhan Ozsay, Fevzi Cengiz, Ahmet Er, Murat Kemal Atahan, Yasin Peker, Osman Nuri Dilek, Mehmet Haciyanli. Analysis of the Factors Affecting Survival in the Patients who Underwent Curative-Intent Gastrectomy due to Gastric Adenocarcinoma. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 23-32

Corresponding Author: Serkan Karaisli
LookUs & Online Makale