ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Male Breast Cancer with Radiological and Histopathological Findings [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(3): 375-379 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.01643

Male Breast Cancer with Radiological and Histopathological Findings

Cennet Sahin1, Burcin Agridag1, Deniz Turkyilmaz Mut1, Onur Yilmaz1, Ramazan Ucak2, Cemal Kaya3, Canan Tanik2
1Department of Radiology, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of General Surgery, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: We aimed to remind and emphasize the importance of male breast cancer with radiological and histopathological results of the patients diagnosed in our institution.
Methods: Men who had proven breast cancer by histopathological analysis between February 2010-April 2018 were reviewed retrospectively. The mammographic, ultrasonographic, magnetic resonance and positron-emission-tomography imaging features and histopathological results of the masses were noted.
Results: Twenty-five men were included in this study. Mean age of the patients was 62.9 (min: 42; max: 82) with a mean size of lesions was 26.4 mm (min: 10 mm; max: 70 mm). All the lesions were presented as a palpable mass. According to imaging features of the five patients who had mammography, all the four patients were presented as a mass but one patient as asymmetrical density. According to imaging features of the 20 patients who had an ultrasound, 16 (80%) lesions were presented as hypoechoic solid masses with irregular margins, while four (20%) were presented as complex-cystic masses with irregular margins. All the patients were diagnosed as invasive ductal cancer with luminal subtype by histopathological analysis.
Conclusion: Even at young ages, the palpable lesion may be the only symptom of male breast cancer. Male breast cancer is generally presented as retroareolar mass and detected in advanced stages, probably due to low awareness and lack of screening programme. Invasive ductal cancer is the most common type of male breast cancer with the luminal subtype.

Keywords: Awareness, histopathological analysis; imaging features; male breast cancer; mammography; ultrasound.

Radyolojik ve histopatolojik bulguları ile erkek meme kanseri

Cennet Sahin1, Burcin Agridag1, Deniz Turkyilmaz Mut1, Onur Yilmaz1, Ramazan Ucak2, Cemal Kaya3, Canan Tanik2
1İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç
Erkek meme kanserinin önemini, kurumumuzda tanı konulan hastaların radyolojik ve histopatolojik sonuçları ile hatırlatmayı ve vurgulamayı amaçladık.
Yöntem
Şubat 2010-Nisan 2018 tarihleri arasında histopatolojik olarak kanıtlanmış meme kanseri tanısı alan erkek hastalar retrospektif olarak incelendi. Kitlelerin mamografik, ultrasonografik, manyetik rezonans ve pozitron-emisyon-tomografi görüntüleme özellikleri ve histopatolojik sonuçları kayıt edildi.
Bulgular
Yirmi beş erkek çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 62.9 (min: 42; maks: 82), lezyonların ortalama boyutu 26.4 mm (min: 10 mm; maks: 70 mm) idi. Tüm hastalar ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu. Mamografi yapılan 5 hastanın görüntüleme özelliklerine göre, 4 hastada kitle, birinde asimetrik yoğunluk bulgusu saptandı. Ultrason görüntüsü olan 20 hastanın 16 (%80)’sında lezyon düzensiz kenarlı hipoekoik solid kitle, 4 (%20)’ünde düzensiz kenarlı kompleks-kistik kitle olarak bulgu verdi. Tüm hastalara histopatolojik olarak lüminal subtipte invaziv duktal kanser tanısı konuldu.
Sonuç
Genç yaştaki erkeklerde bile ele gelen kitle meme kanseri belirtisi olabilir. Erkek meme kanseri genellikle retroareolar kitle olarak bulgu verir. Farkındalığın az olması ve tarama programının eksikliği nedeniyle ileri evrelerde saptanır. İnvaziv duktal kanser, lüminal alt tipi ile en yaygın erkek meme kanseri türüdür. (SETB-2019-12-155)

Anahtar Kelimeler: Erkek meme kanseri, farkındalık; görüntüleme özellikleri; mamografi; ultrasonografi; histopatolojik sonuçlar

Cennet Sahin, Burcin Agridag, Deniz Turkyilmaz Mut, Onur Yilmaz, Ramazan Ucak, Cemal Kaya, Canan Tanik. Male Breast Cancer with Radiological and Histopathological Findings. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(3): 375-379

Corresponding Author: Cennet Sahin
LookUs & Online Makale