ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Can Positive-Pressure Ventilation be Administered with Laryngeal Mask to Pediatric Patients Undergoing Laparoscopic Inguinal Hernia Operation? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 108-114 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.98623

Can Positive-Pressure Ventilation be Administered with Laryngeal Mask to Pediatric Patients Undergoing Laparoscopic Inguinal Hernia Operation?

Hacer Sebnem Turk1, Pinar Sayin1, Leyla Kilinc1, Melih Akin2, Abdullah Yildiz2, Sibel Oba2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: We aimed to investigate the effects of intubation and laryngeal mask airway (LMA) use by evaluating the results of blood gas tests, end-tidal CO2 measurements, and airway changes during laparoscopic inguinal hernia repair in children.
Methods: This study was designed to be a prospective randomized study enrolling 150 ASA-I patients, aged 1–8 years; who were scheduled for laparoscopic inguinal hernia repair. Group 1 (n=75) received general anesthesia with fentanyl, propofol, and rocuronium and they were orotracheally intubated. Group 2 (n=75) received general anesthesia with fentanyl and propofol and were inserted an LMA. Demographical data were recorded. Arterial blood gas test results at baseline, in the 10th min after the insufflation, and in the 10th min after the end of the insufflation were noted. The end-tidal CO2, HR, SPO2, inspiratory pressure, plateau pressure, tidal volume (TV), and respiratory frequencies were recorded. The duration of anesthesia, operation, and insufflations was noted. Emergent complications were recorded.
Results: The duration of both anesthesia and recovery was longer in Group 1 compared to Group 2. Hemodynamical parameters, end-tidal CO2 values, TVs, airway pressures, and respiratory frequencies were not statistically significantly different between the groups. There were no statistically meaningful differences in the levels of pH, PCO2, and PO2 between the groups.
Conclusion: Compared to orotracheal intubation during laparoscopic inguinal surgery; LMA did not cause any statistically significant differences in the blood gas test results or airway pressures and recovery was faster with LMA. Therefore, LMA can be used in pediatric laparoscopic surgery as a safe tool for maintaining the airway.

Keywords: Laparoscopic surgery, Laryngeal mask airway, Pediatric patient

Laparoskopik inguinal herni operasyonu uygulanan çocuk hastalarda pozitif basinçli solunum laringeal maske ile uygulanabilir mi?

Hacer Sebnem Turk1, Pinar Sayin1, Leyla Kilinc1, Melih Akin2, Abdullah Yildiz2, Sibel Oba2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada laparoskopik inguinal herni onarımı sırasında pediatride entübasyon ve laringeal maske kullanımının etkilerini kan gazı analizi, End Tidal CO2 ölçümleri ve hava yolu değişiklikleriyle araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, laparoskopik inguinal herni onarımı planlanan 1-8 yaş arası, ASA I 150 hastada prospektif randomize bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Grup1 (n = 75) fentanil, propofol ve rokuronyum ile genel anestezi aldı ve orotrakeal olarak entübe edildi. Grup2 (n = 75) fentanil ve propofol ile genel anestezi aldı ve bir laringeal maske yerleştirildi. Hastaların demografik verileri, operasyon başlangıcındaki, CO2 insüflasyonundan sonra 10.dakikadaki, CO2 insuflasyonu sonlandırıldıktan sonra 10. dakikadaki arter kan gazı değerleri kaydedildi. End Tidal CO2, Kalp Atım Hızı, SPO2, inspiratuar basınç, plato basıncı, tidal volüm ve sıklık kaydedildi. Anestezi süresi, operasyon süresi, insüflasyon süresi ve komplikasyonları kaydedildi.
Bulgular: Anestezi ve derlenme süreleri Grup1'de Grup2'ye göre daha uzundu. Hemodinamik parametreler, EndTidalCO2 değerleri, tidal volüm ve hava yolu basınçları, solunum frekansları arasında istatistiksel olarak farklılık yoktu. Kan gazı örneklerinde analiz edilen pH, pCO2 ve pO2 değerlerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Çocuklarda laparoskopik inguinal herni operasyonlarında laringeal maske uygulaması orotrakeal entübasyon ile karşılaştırıldığında, kan gazı analizlerinde, havayolu basınçlarında farklılık tespit edilmezken, derlenmenin daha hızlı olduğu görüldü. Bu nedenle, laringeal maske, kısa süreli pediatrik laparoskopik cerrahide güvenli bir havayolu aracı olarak kullanılabilir. (SETB-2019-09-119)

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Cerrahi, Laringeal Maske, Çocuk Hasta

Hacer Sebnem Turk, Pinar Sayin, Leyla Kilinc, Melih Akin, Abdullah Yildiz, Sibel Oba. Can Positive-Pressure Ventilation be Administered with Laryngeal Mask to Pediatric Patients Undergoing Laparoscopic Inguinal Hernia Operation?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 108-114

Corresponding Author: Hacer Sebnem Turk
LookUs & Online Makale