ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate for Relief of Post-Adenotonsillectomy Pain in Children: A Prospective Controlled Study [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 101-107 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.75735

Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate for Relief of Post-Adenotonsillectomy Pain in Children: A Prospective Controlled Study

Ozlem Unsal1, Meltem Akpinar1, Gulpembe Bozkurt2, Pınar Soytas1, Merve Ekici1, Bilge Turk1, Berna Uslu Coskun1
1Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Acibadem University Atakoy Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Adenotonsillectomy is one of most common surgeries performed in childhood. Post-operative pain associated particularly with tonsillectomy is still a problem for many physicians. Despite advances in surgical techniques, analgesics, or anti-inflammatory drugs, no unique strategy for post-tonsillectomy pain management has been suggested. The aim of this study is to investigate the analgesic effect of steroid containing nasal spray applied to tonsillar region after tonsillectomy.
Methods: Eighty-two patients were assigned into two groups as study and control. In study group, nasal spray containing steroid was applied to each tonsillar region after surgery for 5 days. Post-operative pain of all patients was assessed using a visual analog scale and results were compared.
Results: Pain decreased gradually over time in both the study and control groups. Although the pain scores from 4 h post-surgery to post-operative day 5 were not found to significantly decrease in children that used nasal spray containing steroid, these patients developed less pain on post-operative day 5,with statistical significance (p<0.05).
Conclusion: Post-tonsillectomy pain was reported to increase around post-operative day 5, which coincides with the time of intense wound inflammation. Therefore, significant pain reduction on post-operative day 5 observed in children that used nasal spray with steroid may have clinical importance for overcoming this problem.

Keywords: Mometasone furoate, nasal spray, pain relief, steroid, tonsillectomy, visual analogue scale

Çocuklarda Adenotonsillektomi Sonrasi Ağri Kontrolü Için Mometazon Furoat Içeren Nazal Spray Kullanilmasi: Prospektif Kontrollü Çalişma

Ozlem Unsal1, Meltem Akpinar1, Gulpembe Bozkurt2, Pınar Soytas1, Merve Ekici1, Bilge Turk1, Berna Uslu Coskun1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Ataköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Adenotonsillektomi çocukluk çağında en sık yapılan ameliyatlardan biridir. Birçok doktor için tonsillektomi sonrası ağrı hala bir problemdir. Cerrahi tekniklerdeki yeniliklere, analjezikler ve antienflamatuar ilaçlardaki ilerlemelere rağmen, tonsillektomi sonrası ağrı yönetimi için halen standart bir strateji belirlenmemiştir. Bu çalışmanın amacı tonsil lojlarına tonsillektomi sonrası uygulanan steroid içeren nazal spreyin analjezik etkisini araştırmaktır.
Materyal Method: Çalışmaya dahil edilen seksen iki hasta çalışma ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Çalışma grubuna, her iki tonsil lojuna ameliyattan sonra 5 gün boyunca steroid içeren nazal sprey uygulandı. Postoperatif tüm hastaların ağrıları görsel analog skala ile değerlendirildi ve sonuçlar karşılaştırıldı.
Bulgular: Hem çalışma grubunda hem de kontrol grubunda ağrı zamanla giderek azaldı. Ameliyat sonrası 4 saatten- postoperatif 5. güne kadar olan ağrı skorları, steroid içeren nazal sprey kullanan çocuklarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmamış olsa da, bu hastalarda postoperatif 5. günde istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az ağrı gelişti (p <0.05).
Sonuç: Yayınlarda tonsillektomi sonrası ağrının, yara inflamasyonunun en fazla olduğu postoperatif 5. gün civarında arttığı bildirilmiştir. Bu nedenle, bu sorunun üstesinden gelmek için steroid içeren burun spreyi uygulanan çocuklarda gözlenen postoperatif 5. günde belirgin ağrı azalması, klinik öneme sahip olabilir. (SETB-2020-01-012)

Anahtar Kelimeler: tonsillektomi, ağrı kesici, görsel analog skala, steroid, burun spreyi, mometazon furoat

Ozlem Unsal, Meltem Akpinar, Gulpembe Bozkurt, Pınar Soytas, Merve Ekici, Bilge Turk, Berna Uslu Coskun. Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate for Relief of Post-Adenotonsillectomy Pain in Children: A Prospective Controlled Study. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 101-107

Corresponding Author: Bilge Turk
LookUs & Online Makale