ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Comparison of the Video-assisted Thoracoscopic Lobectomy versus Open Thoracotomy for Primary Non-Small Cell Lung Cancer: Single Cohort Study with 269 Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(3): 291-296 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.60963

Comparison of the Video-assisted Thoracoscopic Lobectomy versus Open Thoracotomy for Primary Non-Small Cell Lung Cancer: Single Cohort Study with 269 Cases

Volkan Erdogu, Hasan Akin, Yasar Sonmezoglu, Ali Cevat Kutluk, Celal Bugra Sezen, Mustafa Vedat Dogru, Ozkan Saydam, Muzaffer Metin
Department of Chest Surgery, Yedikule Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: This study aims to compare the outcomes of video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) lobectomy with open thoracotomy lobectomy in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC).
Methods: There were 269 cases with NSCLC who underwent lobectomy between 2017-2019; these cases were retrospectively studied. VATS lobectomy (VATS Group) and open thoracotomy lobectomy (Thoracotomy Group) patients’ results were compared according to the length of hospitalizations, early postoperative complications and tumor size and stages.
Results: VATS lobectomy was performed in 89 (33%) of these patients, whereas 180 (67%) patients underwent lobectomy using open thoracotomy for NSCLC. The findings showed that the average length of hospitalization was shorter in the VATS Group compared to the Thoracotomy Group (4 vs. 5.5 days) (p<0.05). It was found that the mean size of the tumour was smaller in the VATS Group when compared to the Thoracotomy Group (2.66 cm vs 3.97 cm) (p<0.001). Early postoperative complications were lower in the VATS Group (n=15, 16.8% vs n=58, 32.2%; p<0.021).
Conclusion: In VATS lobectomy cases, postoperative complications are less, and the length of hospitalization is shorter. VATS lobectomy is mostly preferred smaller than 3 cm tumor size.

Keywords: Lobectomy, thoracotomy; non-small cell lung cancer; video-assisted thoracoscopic surgery (VATS).

Primer Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Video-yardımlı Torakoskopik Lobektomi ile Torakotominin Karşılaştırılması- Tek merkezli çalışma 269 olgu.

Volkan Erdogu, Hasan Akin, Yasar Sonmezoglu, Ali Cevat Kutluk, Celal Bugra Sezen, Mustafa Vedat Dogru, Ozkan Saydam, Muzaffer Metin
Department of Chest Surgery, Yedikule Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç
Çalışmamızda, küçük hücre dışı akciğer kanser olgularında, video yardımlı torakoskopik lobektomi ile açık torakotomi lobektomi sonuçlarını karşılaştırdık.
Materyal Metod
2017-2019 yılları arasında küçük hücreli dışı akciğer kanser tanısı ile lobektomi yapılan 269 olgu geriye dönük olarak tarandı. VATS lobektomi (VATS Grup) ve torakotomi lobektomi (Torakotomi Grup) olgularının sonuçları, hastanede kalış süresi, ameliyat sonrası erken dönem komplikasyonlar, tümör çapı ve tümör evresi yönünden karşılaştırıldı.
Sonuç
89 (%33) olguya VATS lobektomi yapılırken 180 (%67) olguya torakotomi lobektomi yapıldı. VATS Grubunda hastanede kalış süresi, Torakotomi Grubundan daha kısa olarak bulundu (4 güne karşılık 5,5 gün p<0.05). VATS Grubunda ortama tümör çapı, Torakotomi Grubuna göre daha kısa bulundu (2,66 cm’ e karşı 3,97 cm p<0.001). Ameliyat sonrası erken dönem komplikasyonlar VATS Grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde kısaydı (n=15 (%16,8) e karşılık n=58 (%32,2) p<0,021).
VATS Grubunda ameliyat sonrası erken dönem komplikasyonlar daha az, hastanede kalış süresi daha kısadır. VATS lobektomi daha çok 3 cm’ den küçük tümörlerde tercih edilmektedir. (SETB-2020-05-061)

Anahtar Kelimeler: Video yardımlı torakoskopik cerrahi, lobektomi, torakotomi, küçük hücreli dışı akciğer kanseri

Volkan Erdogu, Hasan Akin, Yasar Sonmezoglu, Ali Cevat Kutluk, Celal Bugra Sezen, Mustafa Vedat Dogru, Ozkan Saydam, Muzaffer Metin. Comparison of the Video-assisted Thoracoscopic Lobectomy versus Open Thoracotomy for Primary Non-Small Cell Lung Cancer: Single Cohort Study with 269 Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(3): 291-296

Corresponding Author: Volkan Erdogu, Türkiye
LookUs & Online Makale