ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Retrospective Evaluation of Ileocolic Artery and Vein Diameters according to Body Mass Index in the Diagnosis of Acute Appendicitis on Multislice Computerized Tomography [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 18-22 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.35033

Retrospective Evaluation of Ileocolic Artery and Vein Diameters according to Body Mass Index in the Diagnosis of Acute Appendicitis on Multislice Computerized Tomography

Yahya Barac1, Burcin Agridag2, Huseyin Ozkurt2
1Department of Radiology, Igdir State Hospital, Igdir, Turkey
2Department of Radiology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: We aimed to investigate the diagnostic value of the increasement in the ileocolic artery and vein diameters considering the body mass index (BMIs) of the patients with acute appendicitis.
Methods: Between January 2016 and April 2019, 76 patients who were diagnosed with acute appendicitis by contrast-enhanced abdominal multislice computerized tomography (MSCT) and had histopathologically confirmed appendicitis after an appendectomy were included in this study. To evaluate the value of MSCT, we created a control group, which consisted of 81 patients who had contrast-enhanced MSCT for other reasons and had no clinical and radiological findings suspicious for acute appendicitis and also had no other abdominal pathology that might interfere with ileocolic artery and vein diameter. In both groups, ileocolic artery and vein diameters were measured in axial MSCT scan. The body mass index was calculated for each patient (kg/m2). Both groups were divided into three subgroups according to the BMI of patients (20-24.9; 25-29.9 and more than 30). Both groups and subgroups were compared individually. Statistical significance level was accepted as p <0.05.
Results: Ileocolic artery and vein diameters were higher in the patient group than control group, which was statistically significant (p<0.001), and a positive correlation was found between BMI and ileocolic artery and vein diameters (p < 0.001).
Conclusion: Ileocolic artery and vein diameters with taking BMI into consideration can be used as alternative criteria in the suspicion of acute appendicitis in adults.

Keywords: Appendicitis, ileocolic artery; ileocolic vein; body mass index; multislice computerized tomography.

Retrospective Evaluation of Ileocolic Artery and Vein Diameters according to Body Mass Index in the Diagnosis of Acute Appendicitis on Multislice Computerized Tomography

Yahya Barac1, Burcin Agridag2, Huseyin Ozkurt2
1Iğdır Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Iğdır
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Çalışmamızın amacı; akut apandisitli hastalarda VKİ (vücut kitle indeksi) de göz önünde bulundurularak yapılan ölçümlerde, ileokolik arter ve ven kalibrasyonlarındaki artışın yardımcı bir tanı kriteri olarak kullanılabileceğinin gösterilmesidir.
Materyal ve Method: Çalışmamızda; Ocak 2016- Nisan 2019 tarihleri arasında, akut appandisit klinik ön tanısıyla İV (intravenöz) kontrastlı abdominal ÇKBT (çok kesitli bilgisayarlı tomografi)’leri çekilmiş, opere edilmiş ve sonucunda patolojik olarak akut apandisit tanısı konmuş 76 hasta ile klinik ve radyolojik olarak akut apandisit lehine bulgusu olmayan veya ÇKBT’de İLK(ileokolik) arter ve ven çapını etkileyebilecek başka bir abdominal patolojisi tespit edilmeyen 81 kontrol grubu hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Her iki grupta aksiyel planlarda İLK arter ve ven çapları ölçüldü ve VKİ’leri (vücut kitle indeksi,Kg/m²) hesaplandı.Gruplar VKİ lerine göre 3 alt gruba (VKİ si;20-24,9 arası olanlar,25-29,9 arası olanlar ve 30 ve üstü olanlar şeklinde) ayrıldı. Her iki grup hem total hasta sayısı bazında hem de VKİ ye göre ayrılmış alt grup düzeylerinde ayrı ayrı karşılaştırıldı. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: İLK arter ve ven çapları akut apandisitli hastalarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda artmaktadır (P < 0.001). Ayrıca VKİ ile İLK arter ve ven çapları arasında pozitif bir korelasyon mevcuttur (P < 0.001).
Sonuç: Akut apandisit şüphesi bulunan hastalarda İLK arter ve ven çapları VKİ’leri de göz önünde bulundurularak ölçüldüğünde akut apandisit tanısında yardımcı bir kriter olarak kullanılabilir. (SETB-2020-03-031)

Anahtar Kelimeler: Appendicitis, ileocolic artery; ileocolic vein; body mass index; multislice computerized tomography.

Yahya Barac, Burcin Agridag, Huseyin Ozkurt. Retrospective Evaluation of Ileocolic Artery and Vein Diameters according to Body Mass Index in the Diagnosis of Acute Appendicitis on Multislice Computerized Tomography. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 18-22

Corresponding Author: Burcin Agridag
LookUs & Online Makale