ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Spontaneous Pneumomediastinum: Analysis of 11 Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 49-52 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.34022

Spontaneous Pneumomediastinum: Analysis of 11 Cases

Miktat Arif Haberal1, Ozlem Sengoren Dikis2, Erkan Akar1
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences Turkey, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Pulmonary Diseases, University of Health Sciences Turkey, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

Objectives: The presence of free air in mediastinum is defined as pneumomediastinum. The incidence is between 1/7000-1/32000. In this study, our aim is to discuss our cases with spontaneous pneumomediastinum (SPM), which has low incidence, in the light of the literature.
Methods: The files of 11 cases who were diagnosed with SPM in pulmonary diseases and thoracic surgery department and followed up and treated in thoracic surgery clinic between 2012-2018 were retrospectively analyzed. Patients’ age, sex, etiological factors, diagnosis and treatment methods and hospital stay were evaluated.
Results: Between the years of 2012-2018, 11 cases with SPM who were not related to trauma were detected. Nine (81.8%) of the patients were male; the median age was 38.5 years. Among the predisposing factors that played a role in the formation of SPM, the most common symptom was dyspnea, while the second most common symptom was coughing seizures. The median duration of hospitalization was 3.8 days, and no mortality was observed.
Conclusion: Spontaneous pneumomediastinum is a rare clinical condition, especially in young men. SPM treatment can be conservative or surgical.

Keywords: Dyspnea, pneumomediastinum; spontaneous.

Spontan Pnömomediyastinum: 11 olgunun analizi

Miktat Arif Haberal1, Ozlem Sengoren Dikis2, Erkan Akar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Bursa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa

Amaç: Mediyastinum içerisinde serbest hava bulunması pnömomediyastinum olarak tanımlanır. Görülme sıklığı 1/7000-1/32000 arasındadır. Bu çalışmada amacımız görülme sıklığı az olan spontan pnömomediyastinum (SPM) olgularımızı literatür bilgileri ışığında tartışmaktır.
Gereç ve Yöntem: Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi bölümlerinde 2012-2018 SPM tanısı konulup, göğüs cerrahisi kliniğinde takip ve tedavisi yapılmış olan 11 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar; yaş, cinsiyet, etyolojik faktörler, tanı ve tedavi yöntemleri ile hastanede yatış süreleri açısından değerlendirildi.
Bulgular: İkibinoniki-2018 yılları arasında travmaya bağlı olmayan 11 SPM’ li olgu tespit edildi. Hastaların dokuz (% 81.8)’u erkek olup; yaş ortancası 38.5 idi. Spontan pnömomediyastinum oluşumunda rol oynayan predispozan faktörler arasında ilk sırayı solunum yolu enfeksiyonuna sekonder gelişen öksürük nöbetleri alırken en sık görülen semptom ise dispne olarak tespit edildi. Olguların hastanede yatış süreleri ortancası 3,8 gün olarak belirlenirken,mortalite gözlenmedi.
Sonuç: Spontan pnömomediyastinum özellikle genç erkeklerde görülen nadir bir klinik durumdur. Spontan pnömomediyastinum tedavisi konservatif ya da cerrahi olabilir. (SETB-2019-04-075)

Anahtar Kelimeler: Spontan, pnömomediyastinum, dispne

Miktat Arif Haberal, Ozlem Sengoren Dikis, Erkan Akar. Spontaneous Pneumomediastinum: Analysis of 11 Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 49-52

Corresponding Author: Ozlem Sengoren Dikis
LookUs & Online Makale