ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Our Ultrasound Guided Brachial Plexus Block Experiences for Upper Extremity Surgeries in Pediatric Patients [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 231-235 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.98958

Our Ultrasound Guided Brachial Plexus Block Experiences for Upper Extremity Surgeries in Pediatric Patients

Mustafa Aliınay, Hacer Sebnem Turk, Naim Ediz, Mehmet Ali Talmac, Sibel Oba
Department of Anesthesiology and Reanimation, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Brachial plexus block is the most effective analgesia and anesthesia procedure for the upper extremity surgeries in pediatric patients. In recent years, ultrasound guidance for this procedure has reduced the fail and complications like pneumothorax, intravascular injection and nerve damage. However, the number of studies about brachial plexus block is not enough, particularly in pediatric patients, which remained under-researched. In our study, we aimed to discuss the efficacy and safety of the ultrasound-guided brachial plexus block in pediatric patients by retrospectively examining their data.
Methods: We retrospectively reviewed the data of pediatric patients who underwent ultrasound-guided brachial block in our clinic between January 2015-January 2017. Demographic data, diagnosis, procedure and operation times, medications, motor and sensorial block times were recorded.
Results: Between January 2015 and January 2017, the number of pediatric patients who underwent ultrasound-guided peripheral nerve block in our clinic was 24. In 15 of these patients, the supraclavicular block was applied in 15, and the infraclavicular block was applied in nine patients. The mean age of the patients was 9.6±3.12, with a male/female ratio 14/10. The mean duration of the procedure was 9.54±2.14 minutes in patients for the supraclavicular block and 12.9 ± 2.8 minutes for the infraclavicular block. The mean surgery time was 64±13.6 minutes. As a local anesthetic, bupivacaine was used in three patients; bupivacaine+lidocaine combination was used in 21 patients and adjuvants were added in eight patients. The block procedure was performed under general anesthesia in 12 patients and under sedation in 12 patients. The mean motor block time was 7.5±2 hours in patients who received supraclavicular block, and 7.4±1.5 hours in patients who received infraclavicular block. The mean sensorial block time was 10.5±1.7 hours in the supraclavicular block, and 10.45±1.15 hours in the infraclavicular block. The mean motor block period with added adjuvants was 7.7±0.5 hours, and the sensorial block period was 11.12±1.1 hours. No complications were seen during the procedure, intraoperative and postoperative follow-up.
Conclusion: Ultrasound-guided brachial plexus block in pediatric patients is effective and safe, with longer analgesia duration and lower complication rates. Prospective studies with a larger number of patients are needed in this regard.

Keywords: Brachial plexus block, ultrasound

Çocuk Hastalarda Üst Ekstremite Cerrahisinde Ultrason Rehberliğinde Brakial Pleksus Bloğu Uygulamalarımız

Mustafa Aliınay, Hacer Sebnem Turk, Naim Ediz, Mehmet Ali Talmac, Sibel Oba
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Brakial pleksus blokları çocuk hastalarda üst ekstremite ameliyatlarında en etkin analjezi ve anestezi yöntemidir. Son yıllarda brakial pleksus bloklarının ultrason eşliğinde yapılması pnömotoraks, intravasküler enjeksiyon, sinir hasarı gibi büyük komplikasyonları ve işlem başarısızlığı oranını azaltmıştır. Ancak özellikle çocuk hastalarda brakial pleksus bloklarıyla ilgili çalışmalar yetersiz sayıdadır. Biz çalışmamızda, kliniğimizde ultrason eşliğinde brakial pleksus bloğu uygulanan çocuk hastaların verilerini geriye dönük inceleyerek, bu hasta grubunda brakial pleksus bloğunun etkinliğini ve güvenliğini tartışmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2015- Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde ultrason eşliğinde brakial pleksus bloğu uygulanan çocuk hastaların verileri geriye dönük incelendi. Demografik verileri, tanıları, işlem ve ameliyat süreleri, kullanılan ilaçlar, motor ve sensoriyel blok süreleri kaydedildi.
Bulgular: Ocak 2015- Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde ultrason eşliğinde üst ekstremite periferik sinir bloğu uygulanan çocuk hasta sayısı 24’tü. Bu hastaların 15’inde supraklavikular, 9’unda infraklavikular blok uygulanmış. Hastaların yaş ortalaması 9,6±3,12 idi. E/K oranı 14/10’du. İşlem süresi ortalaması supraklavikular blok uygulanan hastalarda 9,54±2,14 dakika, infraklavikular blok uygulanan grupta 12,9±2,8 dakikaydı. Operasyon süreleri ortalama 64±13,6 dakikaydı. Lokal anestezik olarak 21 hastada bupivakain+lidokain, 3 hastada bupivakain kullanılmış, 8 hastada adjuvan eklenmiş. İşlem 12 hastada genel anestezi altında, 12 hastada sedasyon altında uygulanmış. Ortalama motor blok süresi supraklavikular blok uygulanan hastalarda 7,5±2 saat, infraklavikular blok uygulanan hastalarda 7,4±1,5 saat idi. Ortalama sensoriyel blok süresi supraklavikular blok uygulanan hastalarda 10,5±1,7 saat, infraklavikular blok uygulanan hastalarda 10,45±1,15 saat idi. Adjuvan eklenen hastaların ortalama motor blok süresi 7,7 ±0,5 saat, sensoriyel blok süresi 11,12±1,1 saatti. Hastaların hiçbirinde işlem esnasında, intraoperatif ve postoperatif takipte komplikasyon görülmemiş.
Sonuç: Çocuk hastalarda ultrason eşliğinde yapılan brakial pleksus blokları uzun analjezi süresi sağlamaları ve düşük komplikasyon oranları ile etkin ve güvenlidir. Bu konuda daha geniş hasta sayısı olan prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2018-04-051)

Anahtar Kelimeler: Ultrason, Brakial Pleksus Bloğu, Çocuk Hasta

Mustafa Aliınay, Hacer Sebnem Turk, Naim Ediz, Mehmet Ali Talmac, Sibel Oba. Our Ultrasound Guided Brachial Plexus Block Experiences for Upper Extremity Surgeries in Pediatric Patients. SETB. 2020; 54(2): 231-235

Corresponding Author: Mustafa Aliınay
LookUs & Online Makale