ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Prevalence of muscular and tendinous variations of flexor digitorum superficialis and absence of palmaris longus muscle in Turkey: a population study [SETB]
SETB. 2017; 51(4): 303-308 | DOI: 10.5350/SEMB.20170725042122

Prevalence of muscular and tendinous variations of flexor digitorum superficialis and absence of palmaris longus muscle in Turkey: a population study

Fatih Irmak, Aysin Karasoy Yesilada, Selami Serhat Sirvan, Kamuran Zeynep Sevim
1 Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal Application and Research Center, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul - Turkey

Objective: Studies in different ethnic groups, showed wide variations in terms of the absence of the palmaris longus tendon. The aim of our study is, to document the percentage of the absence of the palmaris longus muscle and flexor digitorum superficialis muscle variations among the Turkish population.
Material and Method: The study group constituted of adult patients who presented to department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery for various reasons, other than a history of hand trauma and chronic illnesses. A total of 533 patients and their relatives (1066 hands) were included in the study. Among 533 people, the ability of isolated flexion of the proximal interphalangeal joint of all fingers (except thumb) and the presence of palmaris longus muscle were investigated with detailed physical examination.
Results: For 533 Turkish individuals (272 men and 261 women), aged between 18 and 66 years old, the overall prevalence of absence of palmaris longus muscle was 21.8% among Turkish population. The overall prevalence of variations of the flexor digitorum superficialis of the fifth digit was 23.7% in the Turkish population.
Conclusions: In operative techniques, where tendon grafting and tendon transfers are utilized, pre-operative consultation of the patient gains importance since the lack of palmaris longus tendon possibility is determined. Variations and deficiency of fifth digits’ flexor digitorum superficialis muscle function can not be proven on clinical examinations, so hand surgeons should be aware about flexor digitorum superficialis muscle variations in preoperative examinations and intraoperative dissections, and try to detect these variations by performing the specific examination tests (independent function, the connection with neighbor digits)

Keywords: Absence of palmaris longus tendon, flexor digitorum superficialis muscle variations, Turkish population.

Türkiye’deki Fleksör digitorum süperfisiyalis kas-tendon varyasyonları ve palmaris longus kas-tendon yokluğunun prevalans çalışması

Fatih Irmak, Aysin Karasoy Yesilada, Selami Serhat Sirvan, Kamuran Zeynep Sevim
Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal Application and Research Center, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul - Turkey

Amaç: Tendon anomalileri nadiren klinik bulgu verir. Bu anomaliler arasında en sık görülenlerinden biri fleksör digitorum süperfisialis tendon varyasyonlarıdır. Değişik etnik gruplarda yapılan çalışmalarda, palmaris longus tendon yokluğunun geniş varyasyonlar gösterdiği sonucuna varılmıştır.
Amaç: Değişik etnik gruplarda yapılan çalışmalarda, palmaris longus tendon yokluğunun geniş varyasyonlar gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk popülasyonunda palmaris longus kasının yokluğu ve fleksör dijitorum süperfisyalis kas varyasyonlarını ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğine farklı nedenlerle başvuran, daha önce el travması geçirmemiş, kronik hastalık öyküsü bulunmayan erişkin hasta ve hasta yakınlarından oluşan 533 kişi (1066 el) çalışmaya dahil edildi. Bireylerde tüm parmaklarda proksimal interfalangeal eklemin izole fleksiyon yapabilmesi ve palmaris longus tendon mevcudiyeti ayrıntılı fizik muayene ile araştırılmıştır.
Bulgular: Olguların yaşı 18-66 arasında değişmekteydi. Ortalama yaş: 33.6 olarak bulundu. 533 olgunun 272’si erkek, 261’i kadın olarak saptandı. Tüm popülasyonda palmaris longus tendon yokluğu oranı %21.8 olarak bulundu. Kadınlarda palmaris longus tendon yokluğunun erkeklerden daha sık olduğu gözlenmiştir. Tüm popülasyonda 5. parmakta izole proksimal interfalangeal eklemde fleksiyon hareketi olmayanların oranı %23.7 olarak saptandı.
Sonuç: Yaşları 18 ile 66 arasında değişen 533 Türk bireyde (272 erkek, 261 kadın), palmaris longus kasının yokluğunun toplam görülme oranı %21.8 idi. Beşinci parmağa ait fleksör dijitorum süperfisyalis varyasyonları toplam sıklığı ise Türk popülasyonu içerisinde %23.7 idi.
Tartışma: Tendon grefti ya da tendon transferleriyle onarım planlanan olgularda palmaris longus tendon eksikliği olasılığı her zaman akılda olmalıdır, bu da preoperatif muayenenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Fleksör digitorum süperfisialis tendon yokluğu klinik olarak yapılan muayenelerle saptanamayabilir, bu yüzden el cerrahları gerek operasyonda gerekse operasyon öncesi muayene esnasında eldeki fleksör digitorum süperfisialis varyasyonlarını çok iyi bilmeli, özel muayene testlerini uygulayarak olası fleksör digitorum süperfisialis anomalilerini saptamaya çalışmalıdır (bağımsız fonksiyon, komşu parmaklarla bağlantı).

Anahtar Kelimeler: Palmaris longus tendon yokluğu, fleksör digitorum süperfisiyalis kas varyasyonları, Türk populasyonu

Fatih Irmak, Aysin Karasoy Yesilada, Selami Serhat Sirvan, Kamuran Zeynep Sevim. Prevalence of muscular and tendinous variations of flexor digitorum superficialis and absence of palmaris longus muscle in Turkey: a population study. SETB. 2017; 51(4): 303-308

Corresponding Author: Fatih Irmak, Türkiye
LookUs & Online Makale