ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Is Triglyceride/HDL Be A Predictor Of Young Stroke Vascular Risk? [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-83097 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.83097

Is Triglyceride/HDL Be A Predictor Of Young Stroke Vascular Risk?

Eda Kılıç Çoban
Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği-İstanbul

BACKGROUND & PURPOSE; There is good evidence that modification of modifiable risk factor will reduce the risk of stroke. Hyperlipidemia is one of these risk factors. Studies have shown that nontraditional serum lipid variables may be better predictors of vascular risk rather than others.
The objective of tis study was to assess teh relationships of traditional and nontraditional serum lipid measures between young strokes, older strokes and healthy young adults.
MATHERIAL AND METHODS; 112 young ischemic stroke patients, 113 healthy adults and 110 ischemic stroke patients aged older than 45 years were admitted to the study. Laboratory tests for TC and fractions, triglycerides were performed using standard technics and we computed 4 nontraditional lipid variables.
Statistics were calculated by chi-square and student t-test using SPSS version of 16.0 and a probability value of < 0.05 was considered statistically significant.
RESULTS; The mean age of 112 young stroke patients was 38,46±5,96, 63 of them were male, 49 of them were female. (Low density Lipoprotein) LDL was 121.42±36.56; (High density Lipoprotein) HDL 38.84±12.47; Trigyceride (TG) 186.10±176.14; Total cholesterol (TC) 194.76±45.35, LDL/HDL ratio 3.39±1.46, TG/HDL ratio 5.44±6.36 and TC/HDL ratio 5.40±6.36. All lipid measures were significantly higher in young stroke patients than healthy adults. The mean age of 110 stroke patients aged older than 45 was 69.53±12.34, 63 of them were male, 47 of them were female. LDL was 125.18±35.97, HDL 41.47±14.16, TG 117.53±59.03, TK 190.16±42.96, LDL/HDL 3.32±1.55, TG/HDL 3.46±3.43, and TK/HDL ratio was 5.01±2.08. Triglyceride and TG/HDL ratio was significantly higher in young strokes than the older strokes.
CONCLUSION; In young ischemic strokes all lipid measures were significantly higher than young healthy adults. Triglycerides and TG/HDL ratio were significantly higher in males than females. Also triglycerides and TG/HDL ratio were significantly higher in young strokes than the olders. As the ratio TG/HDL has proven to be a highly significant independent prognostic predictor of stroke, it should be calculated in young ischemic strokes.

Keywords: stroke, TG/HDL ratio, young stroke

Gençlerde İskemik Vasküler Olay Risk Belirlemesinde Trigliserid/HDL Orani İyi Bir Öngörücü Olabilir Mi?

Eda Kılıç Çoban
Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği-İstanbul

AMAÇ; İnmede değiştirilebilir risk faktörlerinin düzeltilmesi ile inmenin engellenmesi kanıtlanmıştır. Hiperlipidemi. bu risk faktörlerinden biridir. Son çalışmalar göstermektedir ki; geleneksel olmayan lipidler olarak adlandırılan total kolesterol (TK)/ Yüksek molekül ağırlıklı kolesterol (HDL), Düşük molekül ağırlıklı kolesterol (LDL)/HDL, Trigliserid (TG)/HDL oranları vasküler riskin belirlenmesinde daha iyi öngörücüler olabilmektedir Çalışmamız; genç iskemik inme hastalarında aynı yaş grubunda sağlıklı populasyonla ve yaşlı iskemik inme hastalarıyla kıyaslandığında geleneksel ve geleneksel olmayan kolesterol ölçümleri arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM; Çalışmamıza 16-45 yaş arası 112 hasta, kontrol grubu olarak aynı yaş grubunda inme öyküsü olmayan 113 hasta ve 45 yaş üstü 110 hasta dahil edildi. Hastaların serum lipid düzeylerine ( total kolesterol, LDL, HDL, TG) standart laboratuar yöntemi ile bakıldı, TK/HDL, LDL/HDL, TG/HDL oranları hesaplandı. Çalışmada SPSS 16,0 versiyonu, istatistiki yöntem olarak ki-kare ve student t-test kullanıldı. p≤ 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR; 112 genç inme hastasının 63’ü erkek 49’u kadın, yaş ortalaması 38,46±5,96 idi. Hastaların ortalama kolesterol düzeyleri; LDL 121,42±36,56, HDL 38,84±12,47, TG 186,10±176,14, TK 194,76±45,35, LDL/HDL oranı 3,39±1,46, TG/HDL oranı 5,44±6,36, TK/HDL oranı 5,40±6,36 olarak hesaplandı. Genç inme hastalarında tüm kolesterol değerleri inme geçirmemiş genç populasyona göre anlamlı olarak yüksek bulundu.
45 yaş üstü 110 iskemik inme hastasının 63’ü erkek, 47’si kadın olup yaş ortalaması 69,53±12,34 idi. Hastaların ortalama kolesterol düzeyleri; LDL 125,18±35,97, HDL 41,47±14,16, TG 117,53±59,03, TK 190,16±42,96, LDL/HDL 3,32±1,55, TG/HDL 3,46±3,43, TK/HDL 5,01±2,08 olarak hesaplandı.
Genç ve yaşlı inme hastaları kolesterol değerleri açısından kıyaslandığında, genç inme hastalarında TG ve TG/HDL düzeyleri yaşlı hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu.
SONUÇ; Genç iskemik inme hastalarında altta yatan etyolojiye bakılmaksızın genç sağlıklı popülasyona göre tüm kolesterol değerlerinde anlamlı yükseklik mevcuttur. Özellikle TG ve TG/HDL oranı aynı yaş grubundaki sağlıklı populasyona ve yaşlı iskemik inme hastalarına kıyasla daha yüksektir. Yapılan çalışmalar TG/HDL oran yüksekliğinin tekrarlayan inme açısından prognostik değer taşıdığını gösterdiğinden, genç inme hastalarında saptanan etyolojiden bağımsız olarak TG/HDL oranı belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: genç inme, iskemik inme, TG/HDLCorresponding Author: Eda Kılıç Çoban
LookUs & Online Makale