ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Sarcoidosis with Hepatic Involvement: A Case Report [SETB]
SETB. 2018; 52(1): 54-56 | DOI: 10.5350/SEMB.20170417125937

Sarcoidosis with Hepatic Involvement: A Case Report

Banu Yılmaz Özgüven1, Deniz Tunçel1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Süleyman Özdemir1, Canan Alkım2
1Department of Medical Pathology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Gastroenterology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Sarcoidosis is a systemic, noncaseating granulomatous disease with an unknown etiology. The liver is one of the most frequently affected organs. This case is presented to emphasize that hepatic granulomatous foci can lead to a determination of etiology in a diagnosis of sarcoidosis. A 53-year-old-female patient with complaints of fatigue and abdominal pain was admitted to the clinic of gastroenterology. The blood levels of alanine transaminase, aspartate transaminase, alkaline phosphatase and gamma-glutamyl transferase were markedly increased. The autoimmune parameters were negative. A Tru-Cut biopsy (Becton, Dickinson and Co., Franklin Lakes, NJ, USA) of the liver was performed based on the initial diagnoses of tuberculosis, lymphoma, and sarcoidosis. Histopathological evaluation revealed noncaseating granulomatous inflammation with Grade 3 macrovesicular steatosis. An investigation for hepatic sarcoidosis was recommended. The angiotensin-converting enzyme levels were 5 times higher than normal. Based on this result, the diagnosis was sarcoidosis with hepatic involvement. The treatment and follow-up of the patient continues.

Keywords: Granulomatous, hepatic; sarcoidosis

Hepatik Tutulumlu Sarkoidoz Olgusu

Banu Yılmaz Özgüven1, Deniz Tunçel1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Süleyman Özdemir1, Canan Alkım2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Sarkoidoz, etyolojisi bilinmeyen, sistemik, pek çok organı tutan, nonkazeifiye granülomatöz bir hastalıktır. Karaciğer sık tutulan organlardan biridir. Bu olgu, karaciğerde oluşan granülomatöz odakların sarkoidoz açısından etyolojiye yol gösterici olabileceğini vurgulamak amacı ile sunulmuştur. 53 yaşında kadın hasta, halsizlik, karın ağrısı nedeniyle gastroenteroloji kliniğine başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), alkalen fosfataz, gama glutamil transferaz (GGT) yüksekliği mevcut olup, otoimmun paneli negatif saptanmıştır. Tüberküloz, lenfoma, sarkoidoz ön tanıları ile karaciğerden tru-cut biopsi yapılmıştır. Histopatolojik incelemede, parankimde grade 3 ile uyumlu makroveziküler steatozis yanı sıra lobül içinde nonnekrotizan granülomatöz inflamasyon odakları dikkati çekti. Olgunun verilen ön tanılardan öncelikle sarkoidoz açısından araştırılması önerildi. Angiotensin converting enzim (ACE) düzeyi normalin 5 katı çıkması üzerine hepatik tutulumlu sarkoidoz olarak değerlendirildi. Hastanın tedavisi ve takipleri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Granülomatöz, hepatik, sarkoidoz

Banu Yılmaz Özgüven, Deniz Tunçel, Fevziye Kabukçuoğlu, Süleyman Özdemir, Canan Alkım. Sarcoidosis with Hepatic Involvement: A Case Report. SETB. 2018; 52(1): 54-56

Corresponding Author: Deniz Tunçel, Türkiye
LookUs & Online Makale