ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The characteristics of Turkish and refugee neonates and analysis of short-term outcomes [SETB]
SETB. 2017; 51(4): 293-297 | DOI: 10.5350/SEMB.20170809060818

The characteristics of Turkish and refugee neonates and analysis of short-term outcomes

Sahin Hamilcikan, Emrah Can
Bagcilar Training and Research Hospital, Department of Neonatology, Istanbul - Turkey

Objective: The aim was to the evaluate Turkish and refugee newborns’ characteristics and analyze the results.
Material and Method: All Turkish and refugee neonates born and followed in University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital’s neonatal monitoring unit between November 2015 and October 2016 were included to the study. Results: A total of 3109 neonates were included in the study. 62.5% (n=1303) of the Turkish newborns and 55% (n=559) of the refugee newborns were female (p=0.0001). Spontaneous vaginal delivery percentage was 58.3% (n=1213) in Turkish newborns and 57.7% (n=591) in refugees (p=0.001). Neonatal intensive care unit admission rates of refugee newborns were found significantly higher (8.8%) than Turkish neonates (p=0.004). There were no significant differences in birth weights, heights, head circumferences, gestational weeks and cord blood gas analysis and critical congenital heart diseases screening results were similar between the groups. Refugee mother’s antenatal followup rates (38.4%) were lower than Turkish mothers (73.8%) (p<0.0001). Refugee neonates were more frequently diagnosed with hyperbilirubinemia that required phototherapy (p=0.0004) and gestational diabetes diagnosis was detected more often in refugee mothers (p=0.001).
Conclusion: Refugees and Turkish neonates are born with anthropometric similarities. However, refugee newborns are more likely to require neonatal intensive care admission because they are more diagnosed with hyperbilirubinemia requiring phototherapy and they have more frequently gestational diabetes mothers. This may be related to the low antenatal follow-up rates of refugee mothers.

Keywords: Neonatal screening, refugee neonates, Turkish neonates.

Türk ve mülteci yenidoğanların özellikleri ve kısa dönem sonuçlarının analizi

Sahin Hamilcikan, Emrah Can
Bagcilar Training and Research Hospital, Department of Neonatology, Istanbul - Turkey

Amaç: Türk ve mülteci yenidoğanların özelliklerinin değerlendirilerek sonuçlarının analizi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan izlem ünitesinde Kasım 2015-Ekim 2016 tarihleri arasında doğan Türk ve mülteci yenidoğanlar çalışma kapsamına alındı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 3109 bebek dahil edildi. Türk yenidoğanların %62.5 (n=1303)’i kız; mültecilerin %55 (n=559)’i kız idi (p=0.0001). Doğumların %58.3’ü Türk yenidoğanlarda (n=1213) normal spontan vajinal iken mülteci bebeklerde %57.7’si (n=591) normal spontan vajinal doğum ile doğmuş idi (p=0.001). Yenidoğan yoğun bakıma yatış oranları sıklığı %.8.8 olarak mülteci bebeklerde Türk bebeklere göre anlamlı olarak yüksek idi (p=0.004). Türk ve mülteci yenidoğanlar için, doğum tartısı, boyu, baş çevresi, gebelik haftası ve kordon kan gazı değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Kritik konjenital kalp hastalığı taraması açısından gruplar arasında fark tespit edilmedi. Mülteci annelerde antenatal takip oranları (%38.4) Türk annelere göre (%73.8) düşük düzeyde tespit edildi (p<0.0001). Mülteci yenidoğanların daha fazla gebelik diyabetli anne bebeği ve fototerapi gerektiren hiperbilirubinemi tanısı aldıkları tespit edildi (p=0.0001 ve p=0.004).
Sonuç: Mülteci ve Türk yenidoğanların antropometrik olarak benzer özellikler ile doğmaktadır. Ancak mülteci yenidoğanlar daha sık gebelik diyabetli anne bebeği ve fototerapi gerektiren hiperbilirubinemi tanısı alarak yenidoğan yoğun bakım gereksinimi duymaktadır. Bu durum mülteci annelerin düşük antenatal takip oranı ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan izlemi, mülteci yenidoğan, Türk yenidoğan.

Sahin Hamilcikan, Emrah Can. The characteristics of Turkish and refugee neonates and analysis of short-term outcomes. SETB. 2017; 51(4): 293-297

Corresponding Author: Sahin Hamilcikan, Türkiye
LookUs & Online Makale