ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Preceptal Cellulitis In Pediatrics: A Study Conducted In One Location [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-75010 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.75010

Preceptal Cellulitis In Pediatrics: A Study Conducted In One Location

Berksu Cürebal1, Ayşe Şahin2, Nazan Dalgıç2
1Department of Family Medicine, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric Infectious Diseases, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: Preceptal cellulitis is an infection that affects eyelid, periorbital superficial tissue and generally has good prognosis. We evaluated the patients who were hospitalized in our clinic based on their clinical signs, treatment and complications.
Materials and Methods: The data of 29 patients who had been diagnosed with preceptal cellulitis and had treatment in Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital Pediatric Infectious Disease Clinic between November 2012 - November 2017, have been retrospectively analyzed.
Results: 34,5% (n=10) of 29 patients were female, 65,5% (n=19) were male. The median age was 61,76±46,95 months and the duration of their stay at hospital was 4,03±2,04 days. The most frequent complaints were periorbital swelling (72,4%) while periorbital hyperemia and edema were seen with 93,1% as clinical signs. We found 17 cases’ predisposing factors and 9 (%52.9) of them had acute sinustis. Blood culture has been done for 21 (%72.4) patients. Imaging methods have been used on 9 patients. All cases have been treated with wide spectrum intravenous antibiotics. Mean antibiotic usage duration was 10.10±3.41 days. None of the patients developed complications.
Conclusion: Especially during the childhood, preseptal cellulitis is one of the most common type of orbital infectious diseases. Its prognosis is generally good, however it can spread to the eye and the intracranial structures. With right clinical approach and with fast treatment, serious complications can be prevented before it spreads. (SETB-2017-12-135)

Keywords: Eyelid, Hyperemia, Preceptal cellulitis, Pediatrics

Çocuklarda Preseptal Sellülit: Tek Merkez Deneyimi

Berksu Cürebal1, Ayşe Şahin2, Nazan Dalgıç2
1Şişli Hamdiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
2Şişli Hamdiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Preseptal sellülit, göz kapağı ve göz çevresinde yüzeyel dokuyu tutan genellikle iyi prognoz gösteren bir enfeksiyondur. Bu çalışmamızda kliniğimizde preseptal sellülit tanısıyla yatmış olan hastaların klinik bulgularını, tedavilerini ve komplikasyonlarını değerlendirdik.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Kasım 2012-Kasım 2017 yılları arası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniğinde yatarak tedavi almış olan preseptal sellülit tanılı 29 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: 29 olgunun %34,5’i (n=10) kız, %65,5’i (n=19) erkekti. Yaş ortalaması 61,76±46,95 ay, hastanede yatış süresi 4,03±2,04 gündü. Hastane başvurusundaki şikayetlerin en sık nedeni göz çevresinde şişlik (%72,4) iken klinik bulgulardan göz çevresinde hiperemi ve ödem %93,1 oranında görüldü. Predispozan faktörü belirlenebilen 17 olgunun 9 (%52.9)’u sinüzit kaynaklı idi. Olguların 21 (%72.4)’inden kan kültürü alındı. Tanıyı desteklemek için 9 (%31)’una görüntüleme yöntemleri uygulandı. Olguların tamamı yatış süresince geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik tedavisi aldı. Ortalama antibiyotik kullanma süresi taburculuk sonrası da dahil olmak üzere 10.10±3.41 gün idi. Hastaların hiç birinde preseptal sellülite bağlı bir komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: Orbital enfeksiyonlar arasında preseptal sellülit özellikle çocukluk çağında çok sık görülmektedir. Ne kadar iyi seyirli giden bir enfeksiyon olsa da orbitaya, intrakranyal yapılara doğru çok hızlı şekilde ilerleyebilmektedir. Doğru klinik yaklaşım ve hızlı başlanan tedavi ile enfeksiyonun yayılmasının önüne geçilerek doğabilecek ciddi komplikasyonlar önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Göz kapağı, Hiperemi, Preseptal sellülit, PediatriCorresponding Author: Berksu Cürebal, Türkiye
LookUs & Online Makale