ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of Dermatology Consultations in a Tertiary Care Centre Emergency Service [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 197-200 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.72473

Evaluation of Dermatology Consultations in a Tertiary Care Centre Emergency Service

Ezgi Ozkur, Ilknur Kivanc Altunay, Gul Sekerlisoy, Yasemin Erdem
Department of Dermatology, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The primary objective of our study was to investigate the profile of patients visiting our hospital’s emergency department and underwent dermatology consultation.
Methods: In this study, we reviewed electronic medical records of 444 consultations from the emergency department over a period from 01.05.2017 to 01.05.2018. We recorded patients’ age, gender, complaint, diagnosis and treatment from the database.
Results: Overall, 444 patients were studied. The most common conditions seen were infection (86.9%) (mainly viral), followed by inflammatory dermatoses (5.4%) and urticaria and angioedema (5.1%). The highest rate of cases peaked in April (14%).
Conclusion: Commonly encountered dermatological disorders in the emergency department identified in this study, mostly infectious diseases. Knowing the epidemiology of dermatological emergencies and the alarming skin signs and symptoms can be useful for better health care.

Keywords: Consultation, dermatology; emergency.

3. basamak bir hastanenin acil servisindeki dermatoloji konsültasyonlarının değerlendirilmesi

Ezgi Ozkur, Ilknur Kivanc Altunay, Gul Sekerlisoy, Yasemin Erdem
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızın amacı acil servise başvuran ve dermatolojiye konsülte edilen hastaların özelliklerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem(ler): 01.05.2017 ve 01.05.2018 tarihleri arasında 12 ay boyunca acil servisten yapılan dermatoloji konsültasyonlarının elektronik medikal kayıtları incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, şikayetleri, tanı ve tedavi bilgileri kaydedildi.
Bulgular: Toplamda 444 hasta değerlendirmeye alındı. En sık görülen dermatolojik hastalık enfeksiyonlar (86,9%) (en sık viral), 2. sırada inflamatauar dermatozlar(5.4%) ve 3. sırada ürtiker ve anjiyoödem (5.1%) olarak saptandı. En yüksek başvuru oranı Nisan ayında saptandı (%14).
Sonuç(lar): Acil serviste karşılaşılan en sık dermatolojik hastalıklar, en sık enfeksiyöz hastalıklar olmak üzere, bu çalışmada saptanmıştır. Dermatolojik acillerin epidemiyolojisinin ve deri bulgularının bilinmesi daha iyi bir sağlık hizmeti için yararlı olacaktır. (SETB-2018-07-091)

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, acil, konsültasyon

Ezgi Ozkur, Ilknur Kivanc Altunay, Gul Sekerlisoy, Yasemin Erdem. Evaluation of Dermatology Consultations in a Tertiary Care Centre Emergency Service. SETB. 2020; 54(2): 197-200

Corresponding Author: Ezgi Ozkur, Türkiye
LookUs & Online Makale