ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A case of pneumonia due to co-infection with two different viruses [SETB]
SETB. 2017; 51(4): 342-345 | DOI: 10.5350/SEMB.20160710113528

A case of pneumonia due to co-infection with two different viruses

Sinan Mahir Kayıran1, Seçil Ercin1, Petek Genç Kayıran1, Egemen Eroğlu2, Terman Gümüş3, Berkan Gürakan1
1Amerikan Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Amerikan Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Amerikan Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Community acquired pneumonia is one of the leading causes of death worldwide, especially for small children. There is a wide range of etiological agents varying according to age. As conventional culture methods require longer test times for viral and atypical pathogens, nucleic acid tests with higher sensitivity and specificity are advantageous for rapid detection. Due to detection of several different agents in the same sample, multiplex polymerase chain reaction (PCR) test offers rapid diagnosis.
Case: In this paper, a 4-year-old boy was presented with a severe course of pneumonia/pleural effusion. The presence of the co-infection of H1N1 virus and human metapneumovirus has been demonstrated by PCR methods.
Conclusion: This case highlights the importance of detection of viral causes in the etiology of pneumonia, especially with PCR to avoid unnecessary antibiotic use.

Keywords: Human metapneumovirus, Influenza A (H1N1), Multiplex PCR, Pneumonia.

İki farklı virusun ko-infeksiyonu nedeniyle gelişen bir pnömoni vakası

Sinan Mahir Kayıran1, Seçil Ercin1, Petek Genç Kayıran1, Egemen Eroğlu2, Terman Gümüş3, Berkan Gürakan1
1Amerikan Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Amerikan Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Amerikan Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Toplumda kazanılmış pnömoni, tüm dünyada özellikle küçük çocuklarda, ölümlerin en sık nedenlerinden birisidir. Etiyolojide yaşa göre değişen çok çeşitli etkenler bulunmaktadır. Konvansiyonel kültür yöntemleri, viral ve atipik patojenler için uzun zaman gerektirdiğinden, nükleik asid testleri yüksek sensivite ve spesifite özelliklerine ek olarak hızlı tanı avantajı sağlamaktadır. Aynı örnekte çeşitli farklı etkenleri tespit edebilmesi nedeniyle multipleks polimeraz zincir reaksiyonu metodu ile hızlı teşhis sağlanmaktadır.
Olgu: Bu yazıda 4 yaşında bir erkek çocukta ağır seyirli bir pnömoni/plevral effüzyon olgusu sunulmuştur. Hastada etken olarak H1N1 virüsü ve human metapnömovirusun eşzamanlı varlığı polimeraz zincir reaksiyonu metodları ile ortaya konmuştur.
Sonuç: Bu vaka, pnömoni etyolojisinde viral nedenlerin araştırılmasının, özellikle polimeraz zincir reaksiyonu ile gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmasının önemini vurgulamaktadır

Anahtar Kelimeler: Human metapnömovirus, Influenza A (H1N1), Multipleks polimeraz zincirreaksiyonu, Pnömoni

Sinan Mahir Kayıran, Seçil Ercin, Petek Genç Kayıran, Egemen Eroğlu, Terman Gümüş, Berkan Gürakan. A case of pneumonia due to co-infection with two different viruses. SETB. 2017; 51(4): 342-345

Corresponding Author: Sinan Mahir Kayıran, Türkiye
LookUs & Online Makale