ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Gestational diabetes mellitus [SETB]
SETB. 2015; 49(1): 1-10 | DOI: 10.5350/SEMB.20150317014238

Gestational diabetes mellitus

Feyza Yener Öztürk, Yüksel Altuntaş
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul-Türkiye

Gestational diabetes mellitus (GDM) is a frequent medical condition during pregnancy. It is known to be associated with increased risks of short and long-term complications for both the mother and the fetus during pregnancy and postpartum. There has been a lack of international uniformity in the approach to the screening and diagnosis of GDM. Controversies include universal versus selective screening, the optimal time for screening, appropriate tests and cut-off values and whether testing should be conducted in one or two steps. According to the data shown in The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) study, The International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) developed a new consensus criteria for screening and diagnosis of GDM. However, as it has been thought that this will lead to an increase in the number of women diagnosed and treated for GDM and increase the cost of the treatment, there is a controversy between the associations about the widespread usage of these criterias. This review presents the update data on screening and treatment approach for GDM.

Keywords: Gestational diabetes mellitus, pregnancy, screening, hyperglycemia.

Gestasyonel diabetes mellitus

Feyza Yener Öztürk, Yüksel Altuntaş
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul-Türkiye

Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik sırasında sık karşılaşılan bir medikal durumdur. Gebelik sırasında ve sonrasında hem bebek, hem de anne için kısa ve uzun dönemli komplikasyonların riskinde artış ile ilişkilidir. GDM tanı ve tedavisinde uygulanacak yaklaşım ile ilgili olarak henüz uluslararası bir fikir birliği oluşmamıştır. Taramanın genel mi yoksa yüksek riskli grupta mı yapılması gerektiği, tarama zamanı, uygulanacak test, değerlendirmede kullanılan eşik değerler ve tarama testinin bir ya da iki basamaklı olarak uygulanması ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. 2010 yılında Uluslararası Diyabetik Gebelik Çalışma Grupları Birliği tarafından (IADPSG), Hiperglisemi ve Gebelikte Olumsuz Sonuçlar (HAPO) çalışma verileri ışığında, GDM için yeni tarama kriterleri önerilmiştir. Ancak, bu kriterlerin daha fazla sayıda kadında GDM tanısı konulmasına ve tedavi masraflarında artışa neden olacağı kaygısı nedeniyle yaygın kullanıma girip girmemesi konusunda diyabet ve jinekoloji dernekleri arasında tartışmalar devam etmektedir. Bu derleme, GDM tanısında önerilen yaklaşımlar ve tedavi yönetimi ile ilgili güncel bilgileri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diyabetes mellitus, gebelik, tarama, hiperglisemi

Feyza Yener Öztürk, Yüksel Altuntaş. Gestational diabetes mellitus. SETB. 2015; 49(1): 1-10

Corresponding Author: Feyza Yener Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale