ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Efficacy and Side Effect Profile of Clobazam in Children with Different Etiologies of Epilepsy from a Single Center [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 236-244 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.60252

Efficacy and Side Effect Profile of Clobazam in Children with Different Etiologies of Epilepsy from a Single Center

Tugce Aksu Uzunhan1, Zeynep Gor2
1Division of Pediatric Neurology, Okmeydani Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Okmeydani Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Objectives: Clobazam is a long-acting antiepileptic drug that belongs to benzodiazepines used in the polytherapy of childhood epilepsy. In this study, our aim is to retrospectively evaluate the effectiveness and side effect profile of clobazam in children with different etiologies of epilepsy, mostly drug resistant.
Methods: Forty patients aged 0-18 years that were admitted to Okmeydanı Training and Research Hospital pediatric neurology outpatient clinic between January 2017–January 2019 and prescribed clobazam were included in this study. The data of the patients who gave informed consent were extracted retrospectively from the outpatient clinic files. The patients with no seizures over 50% reduction in seizures were classified as clobazam-responsive, whereas the patients with less than 50% reductions in seizures, patients who had no response, and who manifested side effects and stopped using the drug were classified as clobazam-unresponsive.
Results: Twenty-three of the patients (57.5%) were male, 17 were (42.5%) were female. The average onset age of epilepsy was 31.8±37.2 months, while the average age for the prescription of clobazam was 70.6±48.9 months. The types of seizures were focal in 23 patients (57.5%) and generalized in 17 (42.5%) patients. Thirty-three (82.5%) patients had been using double or triple combinations of eight different antiepileptic drugs when clobazam was added to their treatment and accepted as drug-resistant epilepsy. The etiology of twenty one patients (52.5%) was unknown. In the remaining 19 patients (47.5%), the most common cause was structural and others were genetic, infectious and metabolic. Thirty one of the patients (77.5%) were responsive to clobazam. Of them, fifteen (37.5%) had no seizures, and 16 had a reduction in seizures (>50%). Nine (22.5%) patients were accepted as unresponsive to clobazam. The mean dose per kg was 0.7±0.3 mg/kg/day with a median of 0.63 mg/kg/day. Side effects of clobazam were encountered in 18 patients (45%); these resulted in the cessation of administration in only six (15%) patients. The side effects that cause the cessation of clobazam were sedation, refusal to take the drug due to the taste, irritability, hypersalivation, and malaise. Four patients (10%) had their doses reduced, seven patients (17.5%) responsive to clobazam although with side effects continued taking the drug as prescribed. The most common side effects of all were hyperactivity and sedation consecutively.
Conclusion: Clobazam is an effective treatment for ensuring seizure freedom in pediatric epilepsy, mostly drug-resistant. The side effects are at tolerable levels in patients who are responsive to the drug.

Keywords: Clobazam, drug-resistant epilepsy, epilepsy; polytherapy.

Tek merkezden farklı epilepsi etiyolojileri olan çocuklarda klobazam etkinlik ve yan etki profili

Tugce Aksu Uzunhan1, Zeynep Gor2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydani Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydani Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Klobazam çocukluk çağı epilepsilerinin tedavisinde politerapide kullanılan uzun etkili bir benzodiazepin grubu antiepileptiktir. Amacımız çoğu ilaca dirençli epilepsi olan farklı etiyolojili çocuklarda klobazamın etkinliği ve yan etki profilini retrospektif olarak değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk nöroloji polikliniği’ne Ocak 2017- Ocak 2019 arasında başvuran epilepsi nedeniyle klobazam reçete edilmiş 0-18 yaş arası 40 hasta çalışmaya alındı. Aydınlatılmış onam alınan hastaların verileri çocuk nöroloji poliklinik notlarından retrospektif olarak tarandı. Nöbetsiz ve nöbetlerde >%50 azalma olan gruplara klobazam yanıtlı, nöbetlerde <%50 azalma, yanıtsız, ilaç yan etkisi nedeniyle ilacı kesilen hastalar klobazam yanıtsız gruba dahil edildi.
Bulgular: Hastaların 23’ü (%57,5) erkek, 17’si (%42,5) kız idi. Epilepsi başlama yaşı ortalaması 31,8 ± 37,2 ay, klobazam başlama yaşı ise 70,6 ± 48,9 ay idi. Nöbet tipleri 23 (%57,5) hastada fokal, 17 (%42,5) hastada generalize başlangıçlı idi. Otuz üç (%82.5) hasta klobazam tedaviye eklendiğinde sekiz farklı antiepileptik ilacın ikili veya üçlü kombinasyonlarını kullanıyordu ve ilaca dirençli epilepsi olarak kabul edildiler. Yirmi (%52,5) bir hastanın etiyolojisi bilinmiyordu, geri kalan 19 (%47,5) hastada ise en sık yapısal etiyolojiler olmak üzere genetik, enfeksiyöz ve metabolik sebepler saptandı. Hastaların 31’i (%77,5) klobazam yanıtlı olarak kabul edildi. Bunlardan on beş (%37,5) hasta nöbetsiz, 16’sının (%40) nöbetlerinde >%50 azalma mevcuttu. Dokuz (%22,5) hasta klobazama yanıtsız değerlendirildi. Ortalama doz 0,7 ± 0,3 mg/kg/gün, mediyanı 0,63 mg/kg/gün idi. Klobazam yan etkileri toplam 18 (%45) hastada görüldü, yan etkiler sadece altı (%15) hastada ilaç kesimi ile sonuçlandı. İlaç kesimine neden olan yan etkiler sedasyon, tada bağlı ilacı içmek istememek, irritabilite, salya artışı, halsizlik idi. Dört (%10) hastada doz azaltıldı, klobazam yanıtlı yedi (%17,5) hastada yan etkilere rağmen ilaca aynı dozda devam edildi. Tüm hastalarda en sık rastlanan yan etkiler sırasıyla hiperaktivite ve sedasyon idi.
Sonuçlar: Klobazam çoğunluğu ilaca dirençli epilepsi olan çocuk hastalarda nöbetsizliği sağlamada etkili bir tedavidir. Yan etkiler ilaca yanıtlı hastalarda tolere edilebilir düzeydedir.

Anahtar Kelimeler: Klobazam, ilaca dirençli epilepsi, epilepsi, politerapi

Tugce Aksu Uzunhan, Zeynep Gor. Efficacy and Side Effect Profile of Clobazam in Children with Different Etiologies of Epilepsy from a Single Center. SETB. 2020; 54(2): 236-244

Corresponding Author: Tugce Aksu Uzunhan
LookUs & Online Makale