ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparison of exit site infection frequency between Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automated Peritoneal Dialysis patients: A single center experience [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-54837 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.54837

Comparison of exit site infection frequency between Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automated Peritoneal Dialysis patients: A single center experience

Mustafa Sevinc1, Nuri Baris Hasbal2, Elbis Ahbap1, Yener Koc3
1Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Hakkari Government Hospital, Hakkari, Turkey
3Istanbul Bilim University Medical Faculty Nephrology Department, Istanbul, Turkey

Objective
Catheter exit site infection is generally caused by skin flora. Continuous ambulatory peritoneal dialysis patients have more contact with their catheters than automated peritoneal dialysis patients due to more exchanges per day. The aim of the study is to compare exit site infection frequency between two peritoneal dialysis modalities.
Method
Peritoneal dialysis patients between 2001 and 2015 were enrolled in the study. Patients transferred from continuous ambulatory peritoneal dialysis to automated peritoneal dialysis were excluded. All data were collected retrospectively. Exit site infection frequency and culture results were compared between peritoneal dialysis modalities.
Results
Totally, 280 patients' data were evaluated. Automated peritoneal dialysis patients were 23.2% of the cohort. The risk of peritonitis was 87.6% if a patient had exit site infection. This risk was 50.7% if exit site infection was negative (p=0.000). Exit site infection frequency was similar between two peritoneal dialysis modalities (p=0.343). Causative organisms between the two groups were statistically different (p=0.021).
Conclusion
Exit site infection rates were similar between continuous ambulatory peritoneal dialysis and automated peritoneal dialysis. The continuous ambulatory peritoneal dialysis patients do more exchanges and have more contact with the catheter. All patients expected to perform exchanges regarding the global rules during connecting catheter to peritoneal dialysis solution bag. These rules are not different for different peritoneal dialysis modalities. It can be said that as long as patients obey these rules, there is no increased exit site infection risk related to modality itself.

Keywords: Automated peritoneal dialysis, continuous ambulatory peritoneal dialysis, exit site infection, peritoneal dialysis

Comparison of exit site infection frequency between Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automated Peritoneal Dialysis patients: A single center experience

Mustafa Sevinc1, Nuri Baris Hasbal2, Elbis Ahbap1, Yener Koc3
1Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Hakkari Government Hospital, Hakkari, Turkey
3Istanbul Bilim University Medical Faculty Nephrology Department, Istanbul, Turkey

Amaç
Kateter çıkış yeri enfeksiyonu genellikle cilt florasından kaynaklanır. Sürekli ayaktan periton diyalizi hastaları gün içinde daha çok değişim yaptıkları için kateterle aletli periton diyalizi hastalarına göre daha çok temas ederler. Bu çalışmanın amacı iki periton diyaliz modalitesi arasında kateter çıkış yeri enfeksiyon sıklığını karşılaştırmaktır.
Metot
2001 ve 2015 yılları arasındaki periton diyaliz hastaları çalışmaya dâhil edilmiştir. Sürekli ayaktan periton diyalizinden aletli periton diyalizine transfer edilen hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Tüm veriler geriye dönük olarak toplanmıştır. Periton diyalizi modaliteleri, çıkış yeri enfeksiyon sıklığı ve kültür sonuçları açısından birbiri ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular
Toplam 280 hastanın verisi incelenmiştir. Aletli periton diyalizi hastaları tüm grubun %23.2’sini oluşturmaktadır. Çıkış yeri enfeksiyonu geçirenlerde peritonit riski %87.6, geçirmeyenlerde ise %50.7 saptanmıştır (p=0.000). Periton diyalizi modaliteleri arasında çıkış yeri enfeksiyon sıklığı benzer bulunmuştur (p=0.343). Üretilen mikroorganizmalarda ise farklılık saptanmıştır (p=0.021).
Sonuç
Çıkış yeri enfeksiyonu sıklığı, sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizinde benzer bulunmuştur. Sürekli ayaktan periton diyalizi daha fazla değişim yapar ve kateterle daha fazla temas ederler. Tüm hastaların değişim sırasında periton kateterini diyaliz solüsyon torbasına bağlarken önerilen kurallara uyması beklenmektedir. Bu kurallar periton diyalizi modaliteleri arasında farklılık göstermez. Hastalar kurallara uyduğu sürece, periton diyalizi modalitesinden kaynaklanan enfeksiyon riskini artışı söz konusu değildir.

Anahtar Kelimeler: Aletli periton diyalizi, çıkış yeri enfeksiyonu, sürekli ayaktan periton diyalizi, periton diyaliziCorresponding Author: Mustafa Sevinc
LookUs & Online Makale