ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The role of temozolomide in the treatment of aggressive pituitary adenomas and pituitary carcinomas [SETB]
SETB. 2012; 46(3): 157-164

The role of temozolomide in the treatment of aggressive pituitary adenomas and pituitary carcinomas

Sayid Shafi Zuhur, Yüksel Altuntaş
Department of Endocrinology and Metabolism, Sisli Etfal Training And Research Hospital, Istanbul-Turkey

Except for aggressive prolactinomas, which are could be treated with dopamin agonists, surgery is the first-line treatment option for most aggressive pituitary adenomas, but usually, due to their size, invasion of surrounding tissues, and high frequency of regrowth, they are difficult to treat with standard treatment paradigms, including surgery and radiotherapy. Pituitary carcinomas are rare tumours, and are defined by aggressive adenomas with brain and/or systemic metastasis. These carcinomas are highly aggressive, resistant to surgery, radiotherapy and systemic chemotherapy, and are associated with poor survival. Recently, temozolomide, an alkylating imidazoltetrazine derivative, chemically related to dacarbazine, have been used successfully in the management of aggressive pituitary adenomas and pituitary carcinomas, resistant to conventional treatments. O-6 methylguanine DNA methyltransferase, a DNA repair enzyme, have been demonstrated to be associated with sensitivity to temozolomide. Temozolomide is considered to be a novel drug in the treatment of aggressive
pituitary adenomas and pituitary carcinomas, with few side effects, however it may cause serious side effects and proper follow-up of patients is essential.

Keywords: Aggressive pituitary adenoma, pituitary carcinoma, temozolomide, MGMT

Agresif hipofiz adenomları ve hipofiz karsinomların tedavisinde Temozolomide’in rolü

Sayid Shafi Zuhur, Yüksel Altuntaş
Department of Endocrinology and Metabolism, Sisli Etfal Training And Research Hospital, Istanbul-Turkey

Dopamin agonistleriyle tedavi edilebilen agresif prolaktinomalar dışındaki agresif hipofiz adenomlarında ilk tedavi seçeneği cerrahidir. Fakat sıklıkla bu tümörlerin çaplarının büyük olması, çevre dokulara invazyon yapması ve nüks oranlarının yüksek olması nedeniyle cerrahi ve radyoterapi gibi standart tedaviler yetersiz kalmaktadır. Hipofiz karsinomları ise nadir görülen tümörler olup agresif hipofiz adenomlarının kraniyospinal veya sistemik metastaz yapmaları şeklinde tanımlanır. Bu karsinomlar oldukça invaziv olup cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiye dirençlidirler ve prognozları kötüdür. Son zamanlarda, kimyasal olarak dakarbazin ile ilişkili, imidazoltetrazin derivesi alkilleyici bir ajan olan temozolomid agresif hipofiz adenomları ve hipofiz karsinomlarının tedavisinde
başarıyla kullanılmıştır. O-6 metilguanin DNA metiltransferaz bir DNA tamir enzimi olup temozolomid tedavisine yanıtta rolü olduğu gösterilmiştir. Temezolomid tedavisinin genellikle hafif derecede yan etkileri olmakla birlikte bazen ciddi yan etkilere neden olabileceğinden yakın takip gerekmektedir. Temozolomid, konvansiyonel tedavilere yanıtsız ve O-6 metilguanin DNA metiltransferaz düzeyi düşük olan agresif hipofiz adenom ve hipofiz karsinomlarında alternatif bir tedavi ajanı olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Aggressive hipofiz adenomu, hipofiz karsinomu, temozolomide, MGMT

Sayid Shafi Zuhur, Yüksel Altuntaş. The role of temozolomide in the treatment of aggressive pituitary adenomas and pituitary carcinomas. SETB. 2012; 46(3): 157-164

Corresponding Author: Sayid Shafi Zuhur, Türkiye
LookUs & Online Makale