ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Elastofibroma dorsi as a cause of back pain: a case report [SETB]
SETB. 2017; 51(2): 165-168 | DOI: 10.5350/SEMB.20170202054739

Elastofibroma dorsi as a cause of back pain: a case report

Bahadır Elitez, Ayhan Aşkın, Fethi İsnaç, Ümit Seçil Demirdal, Ece Güvendi
Katip Celebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir - Türkiye

Objective: Elastofibroma dorsi (EFD) is a rare benign pseudotumor characteristically located at subscapular region. Although it is usually asymptomatic, it can present with swelling in the subscapular region, back pain and clicking with shoulder motion. In this case report we aimed to present a female patient with the diagnosis of bilateral elastofibroma dorsi.
Case Report: A 69-year-old woman consulted to our outpatient setting with back pain. Her complaints started 15 months ago. A computerized tomography scan was performed and bilateral ill-defined masses were detected in subscapular region. These masses were found consistent with EFD. The patient did not consent surgical excision. Therefore she was treated conservatively.
Conclusion: In clinical practice, a diagnosis can be made through careful examination and patients can be treated medically or by the means of physiotherapy modalities.

Keywords: Back pain, elastofibroma, physiotherapy.

Bir sırt ağrısı sebebi olarak elastofibroma dorsi: Olgu sunumu

Bahadır Elitez, Ayhan Aşkın, Fethi İsnaç, Ümit Seçil Demirdal, Ece Güvendi
Katip Celebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir - Türkiye

Amaç: Elastofibroma dorsi (EFD) nadir görülen iyi huylu bir psödotümördür. Tipik olarak subskapular bölgede lokalizedir. Genellikle asemptomatik olduğu halde, subskapular bölgede şişkinlik, sırt ağrısı ve omuz hareketiyle meydana gelen ses semptomlarıyla da başlayabilir. Bu olgu sunumunda bilateral elastofibroma dorsi tanısı olan bir kadın hasta sunulmuştur.
Olgu Sunumu: 69 yaşında kadın hasta polikliniğimize sırt ağrısı ile başvurdu. Şikayetleri 15 ay önce başlamıştı. Yapılan bilgisayarlı tomografi tetkiki sonrası bilateral subskapular bölgede sınırları net olmayan kitle tespit edildi. Bu kitleler EFD ile uyumlu bulundu. Hasta cerrahi operasyona rıza göstermediği için konservatif tedavi uygulandı.
Sonuç: Klinik pratikte tanı dikkatli bir fizik muayene ile konulabilir ve hastaların şikayetleri medikal tedavi veya fizik tedavi modaliteleri ile tedavi edilebilir

Anahtar Kelimeler: Sırt ağrısı, elastofibroma, fizyoterapi.

Bahadır Elitez, Ayhan Aşkın, Fethi İsnaç, Ümit Seçil Demirdal, Ece Güvendi. Elastofibroma dorsi as a cause of back pain: a case report. SETB. 2017; 51(2): 165-168

Corresponding Author: Bahadır Elitez, Türkiye
LookUs & Online Makale