ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The clinicopathological factors influent on central and lateral neck lymph node metastasis of papillary thyroid carcinoma [SETB]
SETB. 2015; 49(1): 25-30 | DOI: 10.5350/SEMB.20140807022254

The clinicopathological factors influent on central and lateral neck lymph node metastasis of papillary thyroid carcinoma

Evren Besler, Bülent Çitgez, Nurcihan Aygün, Hakan Mustafa Köksal, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Regional lymph node metastases are common in papillary thyroid cancer. In this study we aimed to evaluate the factors affecting central and lateral neck lymph node metastasis in patients with papillary thyroid cancer.
Material and Method: The clinical and pathological findings of 32 patients with papillary thyroid cancer who had undergone total thyroidectomy plus central and lateral compartment dissection were retrospectively analyzed between March 2012 and December 2013. The affect of age, gender, T stage, extrathyroidal extension, multifocality and lymphovascular invasion on central and lateral lymph node metastasis were evaluated.
Results: 12 of patients underwent total thyroidectomy and unilateral central neck dissection, 20 of patients underwent total thyroidectomy and bilateral central neck dissection. 12 of them underwent additional therapeutic unilateral lateral neck dissection. T stage was T1: 23, T2: 6, T3: 3. In twenty patients (62.5%) lymphovascular invasion, in 22 patients (68.5%) multifocality, in 16 patients (50%) extrathyroidal extension were identified. Central lymph node metastasis on 19 of 32 patients (59.4%) and lateral metastasis on 9 of 32 patients (28.1%) were identified. Central neck lymph node metastases were significantly higher in patients with extrathyroidal extention (p<0.05), multifocalitiy
(p<0.01), and lymphovascular invasion (p<0.01). Lateral neck lymph node metastases were higher in patients with central neck lymph node metastases (p<0.01).
Conclusion: The neck lymph node metastasis is common and central metastasis occur initially. The occurence risk of central metastasis is higher in patient with extrathyroidal extension, multifocality and lymphvascular invasion. The occurence risk of lateral metastasis is higher in the patients with central metastasis. Although there is no certain clinical and pathological indicator of lymph node metastasis, all patients should be evaluated carefully for lymph node metastasis and extrathyroidal extention radiologically before.

Keywords: Papillary thyroid carcinoma, lymph node metastasis, extrathyroidal extension,multifocality and lymphovascular invasion.

Papiller tiroid kanserinde santral ve lateral lenf nodu metastazı gelişimine etkili klinikopatolojik faktörler

Evren Besler, Bülent Çitgez, Nurcihan Aygün, Hakan Mustafa Köksal, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Papiller tiroid kanserinde lenf bezi metastazı sıktır. Bu çalışmada papiller tiroid kanserli hastalarda lenf bezi metastazını etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Mart 2012 - Aralık 2013 tarihleri arasında papiller tiroid kanseri tanısı ile tiroidektomi ile birlikte santral ve lateral boyun diseksiyonu uygulanan 32 (24K, 8E) hastanın verileri retrospektif incelendi. Santral ve lateral metastaz gelişimi üzerine yaş, cinsiyet, T evresi, ekstratiroidal yayılım, multifokalite ve lenfovasküler invazyonun etkisi değerlendirildi.
Bulgular: Bu hastaların 12’ine total tiroidektomi ve unilateral santral boyun diseksiyonu, 20’sine total tiroidektomi ve bilateral santral boyun diseksiyonu uygulandı. 12 hastaya ek olarak terapötik unilateral lateral boyun diseksiyonu uygulandı. T evresi sırasıyla T1: 23, T2: 6, T3: 3 idi. Yirmi hastada (%62.5) lenfovasküler invazyon, 22 hastada (%68.75) multifokalite, 16 hastada (%50) ekstratiroidal yayılım saptandı. 32 hastanın 19’unda (%59.4) santral metastaz, 9’unda (%28.1) lateral metastaz saptandı. Santral metastaz gelişimi; tiroid dışı yayılım varlığında (p<0.05), multifokalite varlığında (p<0.01) ve lenfovasküler invazyon varlığında (p<0.01) anlamlı olarak yüksek bulundu. Lateral metastaz santral metastaz varlığında (p<0.01) anlamlı olarak yüksek bulundu.
Sonuç: Papiller tiroid kanserinde lenf nodu metastazı sık olup, öncelikle santral bölge lenf nodlarında metastaz ortaya çıkmaktadır. Tiroid dışı yayılım, multifokalite ve lenfovasküler invazyon varlığında santral metastaz riski yüksektir. Santral metastaz gelişen hastalarda lateral metastaz gelşime riski daha yüksektir. Preoperatif lenf nodu metastazını kesin olarak ortaya koyabilecek net bir klinik veya patolojik bulgu olmamasına rağmen, tüm hastalar ameliyat öncesi görüntüleme yöntemleri ile lenf düğümü metastazı ve ekstratiroidal yayılım açısından dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Papiller tiroid kanseri, lenf bezi metastazı, tiroid dışı yayılım, multifokalite, lenfovaskülerinvazyon.

Evren Besler, Bülent Çitgez, Nurcihan Aygün, Hakan Mustafa Köksal, Mustafa Fevzi Celayir, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ. The clinicopathological factors influent on central and lateral neck lymph node metastasis of papillary thyroid carcinoma. SETB. 2015; 49(1): 25-30

Corresponding Author: Evren Besler, Türkiye
LookUs & Online Makale