ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Value of the Tei Index in Predicting Implantable Cardioverter Defibrillator Shocks [SETB]
SETB. 2018; 52(1): 36-40 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.29491

The Value of the Tei Index in Predicting Implantable Cardioverter Defibrillator Shocks

Sabri Seyis
Department of Cardiology, İstinye University Liv Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: An implantable cardioverter defibrillator (ICD) decreases the risk of sudden death in the appropriate patients. However, a relationship between ICD shocks and increased mortality and morbidity has been suspected. This report is an investigation of an association between ICD shocks and the Tei index, an echocardiographic parameter now commonly used to predict cardiovascular events.
Methods: The basic characteristics of 250 patients with chronic heart failure who had an ICD implanted and 2 years of follow-up device recordings were retrospectively analyzed. Patients who received shock therapy during follow-up were compared with those who did not, based on demographic and other characteristics and the Tei index.
Results: The mean Tei index value of ICD shock recipients was significantly higher than the score of non-recipients of ICD shock (0.70±0.10 vs 0.56±0.10; p<0.001). The percentage of patients for whom it was primary prevention who received either appropriate or inappropriate ICD shocks was 28.9%, whereas in those who received an ICD for secondary prevention, the percentage was 71.1% (p<0.001). ICD shock recipient patients were older, and had a greater rate of hypertension and smoking pack-years compared with those to whom an ICD shock was not delivered (p<0.001).
Conclusion: The results of this study demonstrated a relationship between the Tei index and ICD shocks, either appropriate or inappropriate. The Tei index is a simple method to predict ICD shocks.

Keywords: Inappropriate shock, implantable cardioverter defibrillator, Tei index.

Tei İndeksinin İmplante Edilen Kardiyoverter Defibrilatörlerin Şoklarını Öngörmede Prediktif Değeri

Sabri Seyis
İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi, İstanbul

Amaç: İmplante edilen kardiyoverter defibrilatörler (İKD) uygun hastalarda ani ölüm riskini azaltmaktadır. Ancak İKD şokları ile artmış morbidite ve mortalite arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda son zamanlarda kardiyak olayları öngörmede sıklıkla kullanılan ekokardiyografik bir ölçüm olan Tei indeksinin İKD şokları ile ilişkisini inceledik.
Gereç ve Yöntem: Uygun endikasyonla İKD implante edilen hastaların retrospektif olarak bazal özellikleri ve iki yıllık cihaz takipleri incelendi. İKD şoku alanlar ve İKD şoku almayanlar olarak iki grup oluşturuldu. Bu gruplar bazal özellikleri ve Tei indeksi açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma popülasyonumuzdaki kalp yetersizliği hastalarının İKD implantasyonunu takip eden iki yıl içerisinde hiç şok almayanlara göre ortalama Tei indeksleri anlamlı şekilde daha yüksek saptandı (0,70±0,10 vs 0,56±0,10, p<0.001). Primer koruma amaçlı İKD takılan hastalarda uygun veya uygunsuz şok alanların oranı %28,9 iken, sekonder koruma amaçlı İKD takılan i hastalarda şok alma oranı %71,1 olarak bulundu (p<0.001). İKD şoku alan hastalar İKD şoku almayan hastalara göre daha yaşlı, daha fazla sigara içiyor ve hipertansiyon sıklığı daha fazlaydı (p<0,001).
Sonuç: Sonuç olarak; bu çalışmada Tei indeksi ile İKD uygun ve uygunsuz şokları arasında bir ilişki tespit gösterilmiştir. Tei indeksi İKD şoklarını predikte edebilecek basit bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Tei indeksi, İmplante edilen kardiyoverter defibrilatör, uygunsuz şok

Sabri Seyis. The Value of the Tei Index in Predicting Implantable Cardioverter Defibrillator Shocks. SETB. 2018; 52(1): 36-40

Corresponding Author: Sabri Seyis, Türkiye
LookUs & Online Makale