ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Diagnostic effectiveness of ultrasonographic morphologic scoring, serum CA125 level, color Doppler sonography and peritoneal cytology for malign- benign differentiation of the adnexal mass [SETB]
SETB. 2004; 38(3): 64-71

Diagnostic effectiveness of ultrasonographic morphologic scoring, serum CA125 level, color Doppler sonography and peritoneal cytology for malign- benign differentiation of the adnexal mass

Meltem Tekelioğlu1, Emin Zeybek2, Yavuz Tahsin Ayanoğlu3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Objectives: To identify the diagnostic effectiveness of ultrasonographic morphologic scoring (UMS), serum CA125 level, color Doppler sonography (CDS) and peritoneal cytology for malign-benign differentiation of the adnexal mass.
Study design: The outcomes of UMS, CA125, CDS and peritoneal cytology of 74 patients with adnexal mass (46 premenopausal and 28 postmenopausal) administered Taksim Tra¬ining and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Clinic was compared with histopatologic outcomes. Diagnostic effectiveness of each method was assesed with sensitivity, specifity, negative predictive value, positive predictive value and total diagnostic value.
Results: It was found that UMS, serum CA125 level and CDS had very high sensitivity. Because of lower positive predictive values with UMS and CA125, combination of these méthodes with CDS gets higher the diagnostic effectiveness.
Conclusions: CDS alone was found enough to identify post¬menopausal adnexal malignity. Also CA125 was found very effective. UMS should combine with CA125 or CDS in this group. As a result of lower positive predictivity of CAI25, CDS should add to UMS in premenopausal group. Peritoneal cytology was not defined as an effective method in this study.

Keywords: Adnexal mass, Ultrasonographic morphologic scoring, CA125, Color Doppler sonography, Peritoneal cytology

Adneksiyal kitlenin habis-selim ayırımında ultrasonografik morfolojik skorlama, serum CA 125 düzeyi, color doppler sonografi ve peritoneal sitolojinin tanısal etkinliği

Meltem Tekelioğlu1, Emin Zeybek2, Yavuz Tahsin Ayanoğlu3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Adneksiyal kitlenin habis-selim ayırımında ultrasonografik morfolojik skorlama (UMS), serum CA125 düzeyi, color Doppler sonografi (CDS) ve peritoneal sitolojinin tanısal etkinliklerini belirlemeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Adneksiyal kitle tanısıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği.’ne yatırılan, 46’sı premenopozal ve 28’i postmenopozal 74 hastanın ameliyat öncesinde yapılan UMS, CA125 düzeyi, CDS ve peritoneal sitoloji sonuçları, ameliyat piyeslerinin histopatolojik sonuçları ile karşılaştırıldı. Bu dört yöntem için tanısal etkinlik; duyarlılık, seçicilik, negatif prediktif değer, pozitif prediktif değer ve toplam tanı değerine bakılarak değerlendirildi.
Bulgular: UMS, serum CA125 düzeyi ve CDS duyarlılığı ve toplam tanı değeri çok yüksek testler olarak ortaya çıkmıştır. UMS ve serum CAJ25 düzeyi saptamasında pozitif prediktivite düşiik olup, CDS’nin bu testlerle birlikte kullanılması güvenilirliği arttırmaktadır.
Sonuç: Postmenopozal hastalarda adneksiyal maligniteyi saptamada; CDS tek başına yeterli bir yöntem olup, serum CAI25 düzeyi de çok güvenilirdir. Bu grupta UMS; CA125 ya da CDS ile birlikte kullanılmalıdır. Premenopozal grupta, CAI25 yeterince güvenilir olmayıp, CDS mutlaka morfolojik değerlendirmeye ilave edilmelidir. Peritoneal sitoloji etkin bir yöntem olarak bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyal kitle, Ultrasonografik morfolojik skorlama, CA125, Color Doppler sonografi, Peritoneal sitoloji

Meltem Tekelioğlu, Emin Zeybek, Yavuz Tahsin Ayanoğlu. Diagnostic effectiveness of ultrasonographic morphologic scoring, serum CA125 level, color Doppler sonography and peritoneal cytology for malign- benign differentiation of the adnexal mass. SETB. 2004; 38(3): 64-71

Corresponding Author: Meltem Tekelioğlu
LookUs & Online Makale