ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation Of Anaesthetic And Analgesic Effects Of Intrathecal Tramadol Vs Fentanyl Administration [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-19327 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.19327

Evaluation Of Anaesthetic And Analgesic Effects Of Intrathecal Tramadol Vs Fentanyl Administration

Surhan Özer, Hacer Şebnem Türk
Department of Anestesiology And Reanimation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Bacground:
Our aim was to observe the anaesthetic and analgesic effects of intrathecal tramadol compared with intrathecal fentanyl added to bupivacaine and with that of placebo added to bupivacaine on patients undergoing elective transurethral procedures.
Methods:
We assessed the anaesthetic and analgesic efficacy of intrathecal tramadol HCL with local anaesthetic in this prospective, double blind, randomized study of 146 ASA physical status I-III patients undergoing elective transurethral procedure. Lumbar intrathecal block was performed using bupivacaine heavy 0.5 % combined with either tramadol HCL, fentanly or saline for surgery. Each group received 12.5mg bupivacaine with 50μg (1ml) fentanly (F), 12.5mg bupivacaine with 10mg (1ml) tramadol (T) or 12.5mg bupivacaine with 1ml preservative free saline (S).
Results:
In the saline group more patients experienced pain than in the tramadol HCL and fentanyl groups (p<0.05). Mean time to regression to S1-2 segment was significantly longer in the fentanly group compared with the tramadol and saline groups (p<0.05). The incidance of complications was similar.
Conclusion.
We conclude that fentanly added local anaesthetics provide longer postoperative analgesia compared to tramadol added local anaesthetics.

Keywords: Intrathecal anaesthesia, Tramadol HCL, Local anaesthetic

İntratekal Tramadol Ve Fentanil Yönetiminin Anestetik Ve Analjezik Etkilerinin Değerlendirilmesi

Surhan Özer, Hacer Şebnem Türk
Department of Anestesiology And Reanimation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Amaç:
Bizim amacımız, elektif transüretral prosedür uygulanan hastalarda intratekal tramadolün bupivakaine eklenen fentanil ve bupivakaine eklenen plasebo ile karşılaştırıldığındaki anestezik ve analjezik etkilerini gözlemlemektir.
Gereç ve Yöntem:
Elektif transüretral prosedür uygulanan ASA I-III 146 hastanın dahil edildiği prospektif, çift kör, randomize çalışmada intratekal lokal anestetik ile tramadol HCL’nin anestetik ve analjezik etkinliğini değerlendirdik. Lomber intratekal blok, cerrahi için %0,5 Heavy Bupivakain tramadol HCL, fentanil veya salin ile kombine edilerek uygulandı. Her bir gruba, 12.5mg bupivakain ile 50μg (1ml) fentanil (F), 12.5mg bupivakain ile 10mg (1ml) tramadol (T) or 12.5mg bupivakain ile 1ml koruyucu serbest salin (S) verildi.
Bulgular:
Salin grubunda Tramadol HCL ve fentanil gruplarından daha çok hasta ağrı deneyimledi (p<0.05). Fentanil Grubunda tramadol ve salin gruplarıyla karşılaştırıldığında S1-2 segmentinden gerileme ortalaması daha uzundu (p<0.05). Komplikasyon görülme sıklığı benzerdi.
Sonuç:
Fentanil eklenen lokal anestestetiklerin postoperatif analjezi süresinin tramadol eklenen lokal anestetiklerle karşılaştırıldığında daha uzun olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: İntratekal anestezi, Tramadol HCL, Lokal AnestetikCorresponding Author: Hacer Şebnem Türk, Türkiye
LookUs & Online Makale