ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Use of single or two-dose pulse methylprednisolone in the treatment of acute immune thrombocytopenic purpura [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-18199 | DOI: 10.5350/SEMB.20171130112516

Use of single or two-dose pulse methylprednisolone in the treatment of acute immune thrombocytopenic purpura

Ayşe Bozkurt Turhan, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilimdalı, Eskişehir - Türkiye

Objective: In ITP treatment, achieving the most rapid thrombocyte level for hemostasis is the main goal and pulse steroid use is common due to the rapid increase in thrombocyte count within the first 48 hours. Intravenous (IV) pulse steroid therapy is usually administered as a single methylprednisolone dose in the morning. Oral methylprednisolone is generally used as two divided doses due to half life, but there is no efficacy study for the use of pulse methylprednisolone therapy in two doses. In this study, we aimed to investigate whether the administration of single or double doses of pulse steroid treatment, which is the cheapest and most economical way to treat patients, differs in terms of platelet count increase rate.
Material and Methods: The diagnosis of acute ITP was made with the appropriate clinical, laboratory and bone marrow findings and platelet count <100000/mm3. All of the patients were diagnosed with bone marrow aspiration and were admitted to the hospital. All patients with platelet counts below 20000/mm3 and who had wet purpura or active bleeding were treated. Patients in need of treatment were randomly divided into two treatment groups with closed envelope method. The first group was given iv pulse methylprednisolone (30 mg/kg/day for three days and 20 mg/kg/day for four days) in the early morning hours and the second group received the same daily dosages in two divided doses. Hemoglobin, white blood cell and platelet
counts were evaluated before and on the 1, 2, 3, 5, and 7 days of treatment and in order to evaluate the rate of treatment response; platelet counts over 20000/mm3, 50000/mm3 and 100000/mm3 during the first, second, third, and seventh days of treatment were compared.
Results: 60 patients with acute ITP diagnosis receiving pulse steroid therapy were included in the study. Thrombocyte counts of patients in group 2, who received pulse steroids in two doses, reached ≥20000/mm3 on 2nd day [median, (2-3) days], ≥50000/mm3 on 3rd day [median, (2.7-3.5) days], ≥100000/mm3 on 5th day [median, (3-5) days] were significantly lower than the 3rd day [median, (2-5) days], 5th day [median, (4-7) days] and 7th day [median, (4-7) days] of 1st group, consecutively (p<0.001, p<0.001, p=0.004).
Conclusion: This study shows that administration of intravenous pulse steroid therapy in two doses is more effective in increasing the platelet count in early period in acute ITP patients, especially whose platelet count is less than 20000/mm3 and when we prefer the rapid increase of platelet count due to risk of intracranial hemorrhage.

Keywords: Child, immune thrombocytopenic purpura, steroid

Akut İmmün Trombositopenik Purpura Tedavisinde Tek veya İki Doz Pulse Metilprednizolon Kullanımı

Ayşe Bozkurt Turhan, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilimdalı, Eskişehir - Türkiye

Amaç: Akut İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) tedavisinde hemostazı sağlayacak trombosit düzeyini en hızlı şekilde elde etmek temel hedeftir ve bu amaçla ilk 48 saat içinde trombosit sayısında hızlı artış yapması nedeni ile intravenöz (İV) pulse steroid kullanımı yaygındır. İntravenöz pulse steroid tedavisi, genellikle sabahları tek doz şekilde, metilprednizolon olarak uygulanmaktadır. Yarılanma ömrü nedeni ile oral tedavilerde genellikle iki dozda kullanılan metilprednizolonun pulse tedavide iki dozda kullanımına dair bir etkinlik çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışmada, medikal tedavi gereken hastalarda, en etkili ve ekonomik yönden en ucuz tedavi şekli olan pulse steroid tedavisinin, tek veya iki dozda verilmesinin trombosit sayısını yükseltme hızı açısından farklı olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Akut ITP tanısı uygun klinik, laboratuvar ve kemik iliği bulguları ile trombosit sayısının <100000/mm3 olması olarak belirlendi. Hastaların hepsi kemik iliği aspirasyonu ile tanı aldılar ve yatırılarak izlendiler. Trombosit sayısı 20000/mm3 altında olan, ıslak purpura veya aktif kanama şikayeti bulunan tüm hastalara tedavi verildi. Tedavi uygulanacak hastalar rastgele olarak, iki tedavi grubuna ayrıldı. Birinci gruba iv pulse metilprednizolon (30 mg/kg/gün, üç gün ve 20 mg/kg/gün, dört gün) sabah erken saatte tek doz, ikinci gruba aynı toplam doz sabah-akşam (12 saatte bir) olacak şekilde ikiye bölünerek verildi. Pulse steroid tedavisinden önce ve tedavinin 1., 2., 3., 5., 7. gününde hemoglobin, beyaz küre ve trombosit sayıları incelendi ve her iki grubun tedaviye cevap hızlarını belirlemek için trombosit sayısının 20000/mm3, 50000/mm3 ve 100000/mm3’ün üzerine çıkma süreleri, tedavinin 1., 2., 3., 5. ve 7. günlerinde karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya iv pulse steroid tedavisi alan toplam 60 ITP’li hasta dahil edildi. İki dozda pulse steroid alan 2. gruptaki hastaların trombosit düzeylerinin 20000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 2 (2-3) gün], 50000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 3 (2.7-3.5) gün], 100000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 5 (3-5) gün], tek doz alan 1. gruptaki hastalardan [sırasıyla ortanca 3 (2-5) gün, ortanca 5 (4-7) gün, ortanca 7 (4-7) gün] anlamlı olarak daha kısaydı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.004).
Sonuç: Bu çalışma, akut İTP’de trombosit sayısının 20000/mm3’den düşük ve intrakranial kanama riski olan, trombosit sayısını hızla yükseltmek istediğimiz hastalarda, iv pulse steroid tedavisinin ilacın yarılanma ömrü dikkate alınarak, oral tedavide olduğu gibi iki dozda verilmesinin trombosit sayısının erken dönemde daha hızlı yükselmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, immün trombositopenik purpura, steroidCorresponding Author: Ayşe Bozkurt Turhan
LookUs & Online Makale